Toto je výnimočné miesto, kde môžu mladí podnikatelia pracovať na svojom projekte úplne zadarmo

  • Majú za sebou úspešné vydanie motivačnej knihy Hlava 20
  • Andrej Krúpa a Juraj Gago založili akadémiu PERRY TALENTS
  • Mladí podnikatelia tu môžu pracovať na svojich projektoch
  • Pri projektoch im pomáhajú skúsení lektori z rôznych oblastí
collage_perry
Andrej Krúpa
  • Majú za sebou úspešné vydanie motivačnej knihy Hlava 20
  • Andrej Krúpa a Juraj Gago založili akadémiu PERRY TALENTS
  • Mladí podnikatelia tu môžu pracovať na svojich projektoch
  • Pri projektoch im pomáhajú skúsení lektori z rôznych oblastí

Pred dvomi rokmi ste spolu s Jurajom Gagom vydali knihu Hlava 20, v ktorej sa prihovárate mladým ľuďom a snažíte sa ich motivovať. Ako sa počas týchto dvoch rokov knihe darí?

Kniha sa stále predáva a na mesačnej báze nám chodia reporty o predaji. Pred dvomi rokmi to bolo tak, že sa predalo 2000 kusov za mesiac a teraz sa mesačne predá 50 až 100 kusov.

Vaša kniha je bestsellerom medzi motivačnou literatúrou na Slovensku. Ako sa ním stala?

Na Slovensku nie je presne kvalifikované, čo je bestseller a čo nie. V motivačnej literatúre na Slovensku sa považuje za bestseller práve titul, ktorý je predaný viac ako dvetisíckrát. My sme predali viac ako 5000, takže tam spadáme.

Akú spätnú väzbu na knihu ste od čitateľov dostali?

Na začiatku nám chodilo veľmi veľa spätnej väzby. Teraz nám ľudia píšu tiež, ale menej. Je to feedback o tom, že ich kniha motivovala, niečo im dala a istým spôsobom im zmenila život. Tým, že našich čitateľov na konci knihy vyzývame k tomu, aby nám napísali na Facebook, tak nám píšu prevažne tam.

Čo ste chceli napísaním a vydaním knihy Hlava 20 docieliť?

Mali sme dva ciele. Prvý cieľ bol osobný, teda napísať knihu, vydať a publikovať ju. Druhým cieľom bolo, prihovoriť sa mladým ľuďom, ktorí nevedia, akým smerom majú ísť, nevedia čo ich bávi a čomu sa chcú venovať. Sústredili sme sa hlave na myšlienky, ako je napríklad vďačnosť. Myšlienky, ktoré sme zdieľali s čitateľmi sme nevymysleli my, sú to myšlienky starých filozofov no aj starých mám.

My sme v podstate tieto myšlienky poňali mladickým štýlom a chceli sme ich ďalej odovzdať mladým ľuďom, našim mladickým jazykom. V podstate sme chceli v mladých ľuďoch vyvolať impulz k nakopnutiu do života, aby si splnili svoje sny.

Podarilo sa vám dostať knihu na americký trh. Ako vyzerala cesta Hlavy 20 zo Slovenska až do Ameriky?

Po slovenskej verzii sme si povedali, že chceme knihu preložiť do angličtiny. Chceli sme to spraviť aj na základe toho, že sa nás veľa ľudí pýtalo, či sa chystáme knihu preložiť. Tak sme ju dali preložiť profesionálnemu prekladateľovi a vyrazili sme do New Yorku. Dva týždne sme hľadali literárnych agentov, ale nakoniec sme sa rozhodli knihu vydať cez amazon, ktorý má vlastný systém na publikovanie.

Ako sa knihe darí na americkom trhu v porovnaní s tým slovenským? Sme viac motivovaní my alebo Američania?

Celé to závisi od toho, koľko tomu venuješ energie a koľko peňazí do toho vložíš. V našom prípade sa knihe viac darí na Slovensku, pretože tu sme vedeli reálne podchytiť marketing.

Ako ste si financovali náklady spojené s distribúciou a propagáciou knihy?

Celú knihu sme napísali a vydali sami. Spolu s Jurajom Gagom sme to celé poskladali tak študentsky, pretože s prácou okolo knihy, od grafiky, zalomenia, až po gramatickú korektúru nám pomáhali naši známi. Takže tieto prvotné náklady nás stáli pár stoviek eur. Tú prvotnú tlač dvetisíc kusov nám zaplatila naša rodina. S tlačou nás to vyšlo približne tri tisíc eur.

Významnou myšlienkou tejto knihy bola podpora výstavby stromčekov v Tatrách. Tvrdili ste, že za každý jeden kus vysadíte jeden strom. Koľko kusov sa predalo do dnešného dňa a koľko stromčekov sa podarilo vysadiť?

Predalo sa viac ako 5000 kusov výtlačkov a momentálne máme vysadených približne 3000 stromčekov. Boli sme sa tam pozrieť ešte pred tým, ako sme túto myšlienku dali von. Takéto vysádzanie stromčekov sa uskutočňuje raz za rok.

Motivácia madých ľudí nekončí pri vašej knihe. Rozhodli ste sa otvoriť si podnikateľkú akadémiu PERRY TALENTS. Kto má tento projekt na starosti a čo ponúkate?

PERRY TALENTS je pod­ni­ka­teľký in­ku­bá­tor, ktorý dáva mla­dým pod­ni­ka­te­ľom mož­nosť stret­núť úspeš­ných ľudí z bu­si­nessu a pra­co­vať na svo­jom pro­jekte. Celý pro­jekt ma­na­žuje Ve­ro­nika Ci­ga­ne­ková a Ju­raj Gago.

Mla­dým pod­ni­ka­te­ľom po­nú­kame pries­tory v na­šom co-wor­kin­go­vom mieste po dobu  6 me­sia­cov úplne za­darmo. K dis­po­zí­cii máme tla­čiarne, chill zónu, kde si môžu za­hrať pla­y­sta­tion, za­sa­dačky, v kto­rých si môžu or­ga­ni­zo­vať stret­nu­tia. Tiež po­nú­kame men­to­rov a lek­to­rov, kto­rými sú skú­sení ľu­dia z rôz­nych fi­riem a z rôz­nych od­vetví. Po­sled­nou čas­ťou je mož­nosť zís­kať od nás fi­nančnú pod­poru. Na zá­ver 6 me­sač­ného ško­le­nia budú jed­not­livé tímy pre­zen­to­vať svoje pro­jekty a je­den tím od nás do­stane in­ves­tí­ciu do výšky 100 ti­síc eur.

Na základe čoho si vyberáte, kto sa môže zúčastniť tohto 6 mesačného školenia?

Projekt sa prihlási k ným do perry talents, kde prebieha troj stupňové výberové kolo. Projekt vyberáme na základe toho, čomu sa venuje, v akej je fáze, aký tím ľudí na ňom pracuje, aký má potenciál a v neposlednom rade, aký má sociálny impact na podnikateľské prostredie.

Koľko projektov máte momentálne v Perry Talents rozbehnutých?

Mo­men­tálne máme roz­beh­nun­tých 8 pro­jek­tov, pri­čom na jed­nom pro­jekte väč­ši­nou pra­cuje troj­členný tím. Tieto pro­jekty nie sú pr­vo­plá­nové. Sú už v ne­ja­kej fáze a my sa im v tejto fáze sna­žíme po­môcť.

Spomínal si, že projekty vedú skúsení mentori a lektori. Ľudí z akých oblastí tu nájdeme?

Tím našich lektorov a mentorov je naozaj rôznorodý. Sú to skúsení ľudia, ktorí sa venujú inovativnému konzaltingu, IT technológiám, biznis kaučingu, projektovému manažmentu, kreatívnemu mysleniu, grafickému dizajnu, PR a marketingu, sociálnym médiám a inováciám. Takže pri projektoch dokážu poradiť naozaj so všetkým.

V čom sa vaša akadémia odlišuje od iných školiacich priestorov?

Naša akadémia je unikátna práve tým, že jednotlivým tímom ponúka prístup školenia jeden na jedného. To znamená, že sa naši lektori a mentori stretávajú s každým jednym tímom zvlášť. Je to práve z toho dôvodu, že každý jeden projekt je v inej fáze a potrebuje pomôcť s inými vecami. Je­den tím môže práve rie­šiť mar­ke­ting, iný tím zas business development.

Kto tento projekt podporuje? Máte nejakých partnerov?

Áno, podporujú nás: 0100 Campus, Creative Academy, Exponea, Virtual Medicine, JA Slovensko, 4ka, R!, Deloitte.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech