Toto mesto sa ako jediný zástupca Slovenska dostalo do špeciálneho čísla National Geographic

Mária Ambrozová / 12. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Špe­ciálne vy­da­nie Na­ti­onal Geog­rap­hic v spo­lu­práci s or­ga­ni­zá­ciou UNESCO za­ra­dilo do svojho naj­nov­šieho čísla európ­skych krás aj Slo­ven­sko
  • Ban­ská Štiav­nica oslo­vila tvor­cov svo­jím prí­be­hom aj oko­lím
  • Na­zý­vajú ju do­slova kul­túr­nym ra­jom pre náv­štev­ní­kov
zdroj: Instagram/banska_stiavnica_photos, veron.vanova
  • Špe­ciálne vy­da­nie Na­ti­onal Geog­rap­hic v spo­lu­práci s or­ga­ni­zá­ciou UNESCO za­ra­dilo do svojho naj­nov­šieho čísla európ­skych krás aj Slo­ven­sko
  • Ban­ská Štiav­nica oslo­vila tvor­cov svo­jím prí­be­hom aj oko­lím
  • Na­zý­vajú ju do­slova kul­túr­nym ra­jom pre náv­štev­ní­kov

Na­prieč Euró­pou je do­kopy viac než 350 pa­mia­tok za­ra­de­ných do zo­znamu UNESCO. 34 z nich sa pre špe­ciálne vy­da­nie ča­so­pisu Na­ti­onal Geog­rap­hic roz­hodli jeho tvor­co­via pre­skú­mať bliž­šie a vy­tvo­riť tak akýsi be­de­ker zau­jí­ma­vých miest, ktoré sa na Sta­rom kon­ti­nente za­ru­čene oplatí nav­ští­viť.

Ok­rem chro­nicky zná­meho Mont-Saint-Mi­chele vo Fran­cúz­sku či Krá­ľov­ských bo­ta­nic­kých záh­rad vo Veľ­kej Bri­tá­nii si ces­to­va­te­lia po Európe však majú do svojho zo­znamu za­pí­sať aj našu mi­lo­vanú Ban­skú Štiav­nicu. Na­ti­onal Geog­rap­hic ju opí­sal ako raj pre náv­štev­ní­kov s bo­ha­tou his­tó­riou a kul­tú­rou.

Banská Štiavnica, Slovakia

My sa teda vô­bec ne­ču­du­jeme. Veď na­ko­niec, Štiav­nica sa stala aj mies­tom, ktoré od­po­rú­čajú nav­ští­viť re­dak­tori pre­stíž­neho CNN (viac sa do­zvieš TU), je slo­ven­ským Hlav­ným mes­tom kul­túry roka 2019 (viac TU), na­chá­dza sa tu jedna z naj­ča­rov­nej­ších ka­viarní aké doma máme a kopa ďal­ších zau­jí­ma­vostí (miesta, ktoré jed­no­du­cho mu­síš v Štiav­nici vi­dieť náj­deš TU).

V zo­zname World He­ri­tage Jour­neys Europe je náš je­diný zá­stupca za­ra­dený do ka­te­gó­rie Un­der­ground Jour­ney (po­d­zemná cesta), pri­čom zo­zname náj­deš ešte ďal­šie tri. Sta­ro­vekú cestu, cestu po sto­pách Ri­ma­nov a Krá­ľov­skú cestu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: vi­sit­world­he­ri­tage.com

Au­tori vý­beru Ban­skú Štiav­nicu po­pí­sali ako mesto, ktoré ke­dysi žia­rilo zla­tom aj strieb­rom vďaka svo­jej his­tó­rii spo­je­nej s ba­níc­tvom. Spo­mína vý­znamné osob­nosti tohto od­ve­tia aj zria­de­nie pr­vej vzde­lá­va­cej in­šti­tú­cie v Európe za­me­ra­nej na ba­nícke tech­no­ló­gie, no pri­po­mína, že aj ži­vot „nad ze­mou“ je bo­hatý.

Náv­štev­ní­kov láka na krásne fa­sády mest­ských do­mov, kú­pa­nie v taj­choch, pre­hliadky už dávno prázd­nych šácht, iko­nic­kej Kal­vá­rie, bo­ta­nickú záh­radu, roz­siahlu expo­zí­ciu nie len ban­skej tech­niky v mú­zeu Kam­me­rof aj ne­ďa­lekú de­dinku Hod­ruša-Hámre či Be­luj s mú­zeom tra­dič­ného slo­ven­ského hrn­čiar­stva.

Pridať komentár (0)