Na toto sa čaka­lo! Goog­le Chro­me koneč­ne pora­zil Explo­rer

Filip Mosnár / 3. mája 2016 / Tech a inovácie

Asi nie je iný pre­hlia­dač, kto­rý by musel čeliť takej vlne vti­pov a posme­chu, ako Inter­net Explo­rer. Dodnes ho však musia pou­ží­vať zamest­nan­ci mno­hých firiem, ako pred­vo­le­ný pre­hlia­dač, vďa­ka čomu doká­zal držať krok s Chro­mom. Až do dnes.

freshNews

Aj keď tre­ba podot­knúť, že nie­koľ­ko maso­chis­tov pou­ží­va Explo­rer do dnes dob­ro­voľ­ne, zrej­me však pre­to, že majú pri­ve­ľa voľ­né­ho času. Dnes však koneč­ne zasa­dol na trón zaslú­že­ný kráľ od spo­loč­nos­ti Goog­le, ako naj­pou­ží­va­nej­ší pre­hlia­dač.

chrome

Víťazs­tvo Goog­le Chro­me potvr­dil report NetMar­ketS­ha­re, ako aj sprá­va por­tá­lu Com­pu­ter­world. Ako môžeš v gra­fe vidieť, Goog­le Chro­me pou­ží­va 41,66% všet­kých pou­ží­va­te­ľov, zatiaľ čo Explo­re­ru v kom­bi­ná­cii s Edgom sa drží 41,35% pou­ží­va­te­ľov. Dúfaj­me že doba tem­nej vlá­dy Explo­re­ru už nave­ky skon­či­la. Čo je tvoj obľú­be­ný pre­hlia­dač?

chrome kills

zdroj: betashare.com, zdroj fotografií:imgur.com, netmarketshare.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:computerworld.com

Pridať komentár (0)