Na toto sa čakalo! Google Chrome konečne pora­zil Explo­rer

Filip Mosnár / 3. mája 2016 / Tech a inovácie

Asi nie je iný pre­hlia­dač, ktorý by musel čeliť takej vlne vti­pov a posme­chu, ako Inter­net Explo­rer. Dodnes ho však musia pou­ží­vať zamest­nanci mno­hých firiem, ako pred­vo­lený pre­hlia­dač, vďaka čomu doká­zal držať krok s Chro­mom. Až do dnes.

freshNews

Aj keď treba podot­knúť, že nie­koľko maso­chis­tov pou­žíva Explo­rer do dnes dob­ro­voľne, zrejme však preto, že majú pri­veľa voľ­ného času. Dnes však konečne zasa­dol na trón zaslú­žený kráľ od spo­loč­nosti Google, ako naj­pou­ží­va­nejší pre­hlia­dač.

chrome

Víťazs­tvo Google Chrome potvr­dil report NetMar­ketS­hare, ako aj správa por­tálu Com­pu­ter­world. Ako môžeš v grafe vidieť, Google Chrome pou­žíva 41,66% všet­kých pou­ží­va­te­ľov, zatiaľ čo Explo­reru v kom­bi­ná­cii s Edgom sa drží 41,35% pou­ží­va­te­ľov. Dúfajme že doba tem­nej vlády Explo­reru už naveky skon­čila. Čo je tvoj obľú­bený pre­hlia­dač?

chrome kills

zdroj: betashare.com, zdroj fotografií:imgur.com, netmarketshare.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:computerworld.com

Pridať komentár (0)