Toto sú 4 výhovorky, ktoré ti bránia opustiť komfortnú zónu. Zabudni na ne a príde zmena

Henrieta Balázsová / 3. februára 2019 / Lifehacking

  • Mnoho ľudí po­va­žuje za jed­no­duch­šie uspo­ko­jiť sa s tým, čo majú, než by mali bo­jo­vať o niečo lep­šie
  • Na istý čas to síce môže byť kom­fortné, no smut­nou prav­dou je, že väč­šina na­šich naj­väč­ších skla­maní vy­plýva z roz­hod­nutí, v kto­rých sme sa ria­dili stra­chom a nie tým, čo sme v sku­toč­nosti chceli
  • Môže zato po­hod­lie, ktoré nám po­sky­tuje zradná kom­fortná zóna, sku­točné šťas­tie sa však skrýva za jej hra­ni­cami
zdroj: Unsplash
  • Mnoho ľudí po­va­žuje za jed­no­duch­šie uspo­ko­jiť sa s tým, čo majú, než by mali bo­jo­vať o niečo lep­šie
  • Na istý čas to síce môže byť kom­fortné, no smut­nou prav­dou je, že väč­šina na­šich naj­väč­ších skla­maní vy­plýva z roz­hod­nutí, v kto­rých sme sa ria­dili stra­chom a nie tým, čo sme v sku­toč­nosti chceli
  • Môže zato po­hod­lie, ktoré nám po­sky­tuje zradná kom­fortná zóna, sku­točné šťas­tie sa však skrýva za jej hra­ni­cami

Vý­ho­vorka #1: Trápi ma strach, ktorý iní ľu­dia ne­majú

Strach z nie­čoho no­vého je pri­ro­dzený a má ho na­ozaj úplne každý. A ak nie­kto tvrdí, že ho nemá, do­káže ho len do­ko­nale za­krý­vať.

Pre­ko­nať ti ho však môže po­môcť nad­še­nie, kto­rým sa do­ká­žeš za­nie­tiť pre novú vec. Každú pre­kážku ber ako novú vý­zvu, ktorá ťa opäť môže po­sil­niť.

Mnoho ľudí si tiež myslí, že se­ba­dô­vera je ne­ja­kou ma­gic­kou vlast­nos­ťou, ktorú člo­vek buď má, alebo nemá. Všetci však za­čí­nali od nuly. Aj tí naj­se­ba­ve­do­mejší ľu­dia. Od­vahu im do­dali práve na­do­bud­nuté úspe­chy a skú­se­nosti. Mu­seli však uro­biť prvý krok – opus­tiť svoju kom­fortnú zónu.

Vý­ho­vorka #2: Keby som ne­mal strach, mo­hol by som ro­biť, čo by som chcel

Aj táto vý­ho­vorka je lžou. Pravda je to­tiž taká, že uro­biť to, čo chceš, mô­žeš aj so stra­chom. Ten by ti ni­kdy ne­mal brá­niť pri­jať od­vážne roz­hod­nu­tia, ktoré ti do ži­vota pri­nesú niečo, čo na­ozaj stojí zato. Exis­tuje je­diná cesta, ako strach pre­ko­nať – priama.

Nie­kedy je naj­lep­šie si­tu­áciu prí­liš ne­ana­ly­zo­vať a „sko­čiť“, a to priamo do oh­niska svojho naj­väč­šieho stra­chu. Ča­ka­nie v tebe len bude zná­so­bo­vať strach a ne­ga­tívne myš­lienky. Pri­pusti, že stra­chu tu bude vždy a ak by si sa ním mal ne­chať od­stra­šiť, zo svo­jej kom­fort­nej zóny ne­vys­tú­piš ni­kdy.

pe­xels.com

Vý­ho­vorka #3: Bo­jím sa zly­ha­nia a po­tre­bo­val by som viac se­ba­dô­very

Všetko je len o tvo­jom po­stoji. Je len na tebe, ako danú si­tu­áciu vy­hod­no­tíš. Ak si na­prí­klad do­stal v práci vý­po­veď, mô­žeš to brať buď ako po­hromu, alebo ako skvelú prí­le­ži­tosť nájsť si ne­jaké nové za­mest­na­nie. Alebo vzťahy – roz­chod prí­jemný ur­čite nie je, no ta­kisto ho mô­žeš brať buď ako zly­ha­nie, alebo ako prí­le­ži­tosť nájsť tú pravú lásku.

Ne­boj sa zly­ha­nia ne­vy­čí­taj si, ak ti niečo ne­vyjde. Naj­dô­le­ži­tejší je po­cit, že ty si preto uro­bil všetko a to naj­lep­šie, ako si ve­del. Dô­ve­ruj si a dô­ve­ruj tomu, že si jed­no­du­cho za­slú­žiš, aby sa ti diali dobré veci.

Vý­ho­vorka #4: Na­bu­dúce to už ur­čite uro­bím

Ur­čite si už za­žil si­tu­áciu, kedy som bol tak blízko tomu, aby si svoju kom­fortnú zónu opus­til. Stál si už tak blízko, priam na okraji, jed­nou no­hou už v cieli… No v tom si cú­vol s tým, že ešte nie si úplne pri­pra­vený. Možno zaj­tra, alebo o týž­deň, či o me­siac… Alebo ni­kdy.

Mu­síš sa na­učiť vy­slať svojmu mozgu sig­nál, že aj keď svet je ne­bez­peč­ným mies­tom, ty máš do­sta­tok od­vahy po­sta­viť sa svojmu stra­chu tvá­rou v tvár. Opa­kom je uve­riť tomu, že si slabý a svet je moc­nej­šou si­lou, než tvoja vlastná vôľa. Tento spô­sob pre­mýš­ľa­nia ťa však bude dr­žať zo­vre­tého v kom­fort­nej zóne navždy.

Pri opúš­ťaní svo­jej kom­fort­nej zóny ne­pra­cu­ješ len na svo­jej se­ba­dis­cip­líne, ale aj na zvy­šo­vaní svojho se­ba­ve­do­mia a od­vahy. Ne­ho­vo­riac o ra­dosti zo ži­vota, ktorú po­cí­tiš, ak sa ti po­darí pre­ko­nať svoj strach a ísť si za tým, čo ti zato sku­točne stojí.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)