Toto sú najkrajšie vianočné reklamy tohto roka, ktoré musíš vidieť

Viktória Husarčíková / 2. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Prvá ad­ventná ne­deľa je už skoro za nami a via­nočná ne­deľa gra­duje
  • S týmto sláv­nostný ob­do­bím pri­chá­dza aj mnoho skve­lých re­klám
  • Pri­ná­šame ti pre­hľad tých naj­lep­ších, ktoré sme tento rok na­šli
zdroj: Youtube / John Lewis / IKEA Italia
  • Prvá ad­ventná ne­deľa je už skoro za nami a via­nočná ne­deľa gra­duje
  • S týmto sláv­nostný ob­do­bím pri­chá­dza aj mnoho skve­lých re­klám
  • Pri­ná­šame ti pre­hľad tých naj­lep­ších, ktoré sme tento rok na­šli

Bou­y­gues Te­le­com

Ústred­nou té­mou tejto re­klamy je vý­vin vzťahu otca a syna po­čas ply­nú­cich ro­kov. Otec už od­jak­živa pred­vá­dza sy­novi tan­ček na pes­ničku Come and Get Your Love od Red­bone, sy­nove re­ak­cie sa však po­čas ro­kov me­nia z lásky na gú­ľa­nie očami. Keď už však otec zo­starne, syn si uve­domí, koľko veľa to pre neho tento ta­nec zna­mená, ot­covi na Via­noce za­volá a, ako inak, za­tan­cuje mu ten istý ta­nec. On sám je už te­raz ot­com a môže tak pre­dať túto tra­dí­ciu ďal­šiemu po­ko­le­niu.

In­ter­na­ti­onal Red Cross

Nie každý na svete má šťastné a ve­selé Via­noce. Red Cross chce svo­jou re­kla­mou po­u­ká­zať na to, že ľu­dia vo voj­no­vých zó­nach roz­hodne ne­pre­ží­vajú najk­raj­šie mo­menty roka. Zá­ro­veň do pop­re­dia dá­vajú myš­lienku, že Santa ne­do­káže spl­niť všetky pria­nia – ne­do­káže to­tiž na­vrá­tiť de­ťom ich ro­di­čov, ktorí umreli vo vojne. Nejde síce o re­klamu plnú šťas­tia, jej myš­lienka je však v tomto ob­dobí veľmi dô­le­žitá.

Love is a gift

Táto re­klama sa od os­tat­ných na na­šom liste líši najmä ce­nou vý­roby – celá pro­duk­cia sa to­tiž vtes­nala do 50 li­bier. Prí­beh, ktorý je v nej vy­jad­rený tým však nič ne­stra­til. Muž v tomto spote ne­doč­kavo od­po­čí­tava dni do Via­noc, aby si ko­nečne mo­hol roz­ba­liť dar­ček, ktorý ho čaká pod strom­če­kom. Na konci zis­ťu­jeme srd­cer­vúci dar, ktorý ho oča­ká­val v čer­ve­nom boxe. Troj­mi­nú­tové vi­deo do­ka­zuje, že láska bude vždy zna­me­nať viac ako aký­koľ­vek fy­zický pred­met.

Apple

Podľa kri­ti­kov má toh­to­ročná via­nočná re­klama od tohto tech­no­lo­gic­kého gi­ganta za­tiaľ naj­sil­nej­šie po­sols­tvo. Brnká na strunu mi­le­niá­lov a od­ka­zuje im, že by si mali pl­niť svoje sny. Svoje am­bí­cie by sme si ne­mali ne­chá­vať pre seba. Diev­čatku v tejto mi­lej ani­mo­va­nej re­klame do­po­môže ná­hoda a aj jej psík.

IKEA

Re­klama na Ta­lian­ske od­vet­vie ná­byt­kár­skej firmy IKEA len po­tvr­dzuje jej úžasný zmy­sel pre hu­mor. Po­čas jed­nej mi­núty od­krýva, čo všetko sa môže stať, keď sa dvaja úplne od­lišní muži stretnú vo vý­ťahu na ceste z via­noč­ných ná­ku­pov. IKEA si tak per­fektne od­pre­zen­to­vala svoje pro­dukty a do­ká­zala, že v nej náj­dete na­ozaj všetko po­trebné na pre­ži­tie po­čas sviat­kov, a to aj v prí­pade, že sa s nie­kým za­sek­nete vo vý­ťahu.

Ma­nor

Švaj­čiar­sky ob­chodný dom Ma­nor vsa­dil na ani­mo­vanú re­klamu a bol to na­ozaj dobrý krok. Hlav­nou po­sta­vou je San­tov po­moc­ník, škria­tok, ktorý bol od­ha­lený ma­lým chlap­cov. Ten si ho škriatka na prvý po­hľad tak za­mi­lo­val, že si do­konca prial aj pod strom­ček. San­tovmu po­moc­ní­kovi sa to však veľmi ne­páči a spraví všetko pre to, aby tejto noč­nej more za­chrá­nil. Jeho pred­sudky sa však na­ko­niec ukážu ako ne­opod­stat­nené.

John Le­wis

Ob­chodný dom John Le­wis je po ce­lom svete pre­slá­vený svo­jimi bra­vúr­nymi via­noč­nými re­kla­mami. Ti­sícky fa­nú­ši­kov ča­kali na kre­a­tívne vi­deo aj tento rok a do­stali niečo, čo sku­točne pre­ko­nalo všetky ich oča­ká­va­nia. Celý spot sa to­tiž točí okolo zná­meho hu­dob­níka El­tona Johna a jeho cesty k sláve. Za všetko na­ko­niec môže piano, ktoré do­stal od svo­jej ro­diny ako via­nočný dar­ček.

Pridať komentár (0)