Toto sú star­tu­py, do kto­rých sa v roku 2016 vkla­dá naj­väč­šia nádej

Sebastian Mach / 24. januára 2016 / Lifehacking

Beta­List je zoznam star­tu­pov, kto­ré­ho auto­ri sle­du­jú naj­nov­šie pro­jek­ty a dáva­jú o nich vedieť celé­mu sve­tu. V roku 2015 pri­da­li na svo­je strán­ky vyše 1500 star­tu­pov a roz­hod­li sa z nich vybrať tie s naj­väč­ším poten­ciá­lom stať sa nie­čím veľ­kým v roku 2016.

Rok 2015 pri­nie­sol nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých prí­be­hov, úspe­chov, ale aj zly­ha­ní tých, od kto­rých sa to mož­no neča­ka­lo. Tu je 10 star­tu­pov, na kto­ré prav­de­po­dob­ne čaká svet­lá budúc­nosť.

Air­tab­le — Hyb­rid data­báz a Exce­lu.

1*iIR52cH8Yq_fEYislADOuw@2x

Lean­flix — Data­bá­za fil­mov na Netf­li­xe, Ama­zo­ne, iTu­nes a HBO.

1*bdRyH8JRc2rF0aylar8csQ

The Pitch — Pod­cast, kde zakla­da­te­lia biz­ni­sov pit­chu­jú inves­to­rom.

1*h5PDSLbszkMRUgAE8m431g

Read­bug — Netf­lix pre maga­zí­ny

1*Rfj3_RfqClqgWk4H8Wpx6A

Klets — Mes­sen­ger pre spo­koj­nosť zákaz­ní­ka

1*BuUnIbpFPFwry9wYz3T29g

Alte­xo — 3D video stre­a­ming pre kaž­dé­ho

1*xxnr5P0vcWke2RuAH2rm0w

Humai — posmrt­ný život mož­ný vďa­ka ume­lej inte­li­gen­cii

1*kc16jGG1FwI82JWYLC29iw

Hivy — prog­ram pre všet­ko, čo tvo­ja kan­ce­lá­ria potre­bu­je

1*YM6Vz6BiUJO5A36DJgzv9w

Grum — postuj na Ins­ta­gram pria­mo z tvoj­ho počí­ta­ča

1*VQT1gc50_M7Q5rUcifdmRQ

Relay - komu­ni­ká­cia synch­ro­ni­zo­va­ná so Slac­kom

1*xBFmoTQhIhihkOt6Quqgfg

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)