Toto sú star­tupy, do kto­rých sa v roku 2016 vkladá naj­väč­šia nádej

Sebastian Mach / 24. januára 2016 / Tech a inovácie

Beta­List je zoznam star­tu­pov, kto­rého autori sle­dujú naj­nov­šie pro­jekty a dávajú o nich vedieť celému svetu. V roku 2015 pri­dali na svoje stránky vyše 1500 star­tu­pov a roz­hodli sa z nich vybrať tie s naj­väč­ším poten­ciá­lom stať sa nie­čím veľ­kým v roku 2016.

Rok 2015 pri­nie­sol nie­koľko zau­jí­ma­vých prí­be­hov, úspe­chov, ale aj zly­haní tých, od kto­rých sa to možno neča­kalo. Tu je 10 star­tu­pov, na ktoré prav­de­po­dobne čaká svetlá budúc­nosť.

Air­table — Hyb­rid data­báz a Excelu.

1*iIR52cH8Yq_fEYislADOuw@2x

Lean­flix — Data­báza fil­mov na Netf­lixe, Ama­zone, iTu­nes a HBO.

1*bdRyH8JRc2rF0aylar8csQ

The Pitch — Pod­cast, kde zakla­da­te­lia biz­ni­sov pit­chujú inves­to­rom.

1*h5PDSLbszkMRUgAE8m431g

Read­bug — Netf­lix pre maga­zíny

1*Rfj3_RfqClqgWk4H8Wpx6A

Klets — Mes­sen­ger pre spo­koj­nosť zákaz­níka

1*BuUnIbpFPFwry9wYz3T29g

Altexo — 3D video stre­a­ming pre kaž­dého

1*xxnr5P0vcWke2RuAH2rm0w

Humai — posmrtný život možný vďaka ume­lej inte­li­gen­cii

1*kc16jGG1FwI82JWYLC29iw

Hivy — prog­ram pre všetko, čo tvoja kan­ce­lá­ria potre­buje

1*YM6Vz6BiUJO5A36DJgzv9w

Grum — postuj na Ins­ta­gram priamo z tvojho počí­tača

1*VQT1gc50_M7Q5rUcifdmRQ

Relay - komu­ni­ká­cia synch­ro­ni­zo­vaná so Slac­kom

1*xBFmoTQhIhihkOt6Quqgfg

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)