Toto je TOP 10 čín­skych gad­ge­tov, kto­ré naj­viac naku­pu­jú Slo­vá­ci

fonyzciny.startitup.sk / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

E-shop Everbuying.net pat­rí u mno­hých medzi obcho­dy, v kto­rých naku­pu­jú so želez­nou pra­vi­del­nos­ťou. Spo­ľah­li­vosť, rých­la komu­ni­ká­cia a ove­re­ná kva­li­ta pri­nies­li vytú­že­né vlast­nos­ti, kto­ré láka­jú Slo­vá­kov ku kúpe nových zaria­de­ní.

Slo­ven­sko je urči­te tech­no­lo­gic­ky zalo­že­nou kra­ji­nou, čo doka­zu­je aj zvý­še­ný záu­jem o rôz­ne zaria­de­nia a tech­no­ló­gie ako také. Mno­hí sa však v obrov­skej ponu­ke e-sho­pu strá­ca­jú a veľa­krát potre­bu­jú pomoc­nú ruku, aby našli tie vhod­né smart­fó­ny, tab­le­ty a iné gad­ge­ty. Mali by sme si pomá­hať navzá­jom, no nie? A prá­ve z toh­to dôvo­du sme pri­pra­vi­li zoznam najp­re­dá­va­nej­ších zaria­de­ní slo­ven­ských zákaz­ní­kov v e-sho­pe Everbuying.net.

Xia­omi Mi VR Play

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-4

Vir­tu­ál­na rea­li­ta bola done­dáv­na len v plien­kach, no posled­ný rok sa masív­ne roz­rá­stla aj v našich kon­či­nách. Všet­ko to zača­lo so sláv­ny­mi Goog­le Card­bo­ard, z kto­rých vychá­dza aj his­to­ric­ky prvý head­set od Xia­omi, Mi VR Play. Ten ponú­ka štý­lo­vý vzhľad, dosta­toč­nú kva­li­tu vyho­to­ve­nia a hlav­ne priaz­ni­vú cenov­ku len 11 € s pou­ži­tím kupó­nu MIVR.

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-1

Xia­omi Pis­tons Iron

xiaomi-pistons-iron-recenzia (8)

Slú­chad­lá Pis­tons od Xia­omi pat­ria medzi naj­roz­ší­re­nej­šie prí­slu­šen­stvo po celom sve­te. Úžas­né zvu­ko­vé poda­nie v kom­bi­ná­cii s nesku­toč­ne láka­vou cenov­kou pri­nies­lo ten správ­ny recept na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí tie­to slú­chad­lá naku­pu­jú ako tep­lé rož­ky. S cenou 16 € sa ani neču­du­je­me.

Bee­link GT1

Medzi naj­na­ku­po­va­nej­šie prí­slu­šen­stvo pat­rí aj ten­to mul­ti­me­diál­ny box s Andro­idom 6.0, kto­rý doká­že razom pre­me­niť kla­sic­ké tele­ví­zo­ry na plno­hod­not­né SmartTV. K dis­po­zí­cii máš Obchod Play s neuve­ri­teľ­ným množ­stvom apli­ká­cií, kto­ré zdo­ko­na­ľu­jú záži­tok z pou­ží­va­nia. 8-jad­ro­vý pro­ce­sor Amlo­gic S912 sa posta­rá o všet­ky potreb­né výpoč­ty, pri­čom ho dopĺňa 2 GB RAM pamä­te a 16 GB úlo­žis­ka s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia mic­roSD kar­ta­mi.

V pod­po­re je aj špič­ko­vé 4K video v naj­nov­šom kode­ku H.265. Ako úpl­ná čereš­nič­ka na tor­te je moder­ný vzhľad, kto­rý sa hodí do kaž­dej domác­nos­ti.

Xia­omi Red­mi 3S

xiaomi-redmi-3s-eu-sklad

Prvým smart­fó­nom v tom­to výbe­re je veľ­mi dob­re zná­me Xia­omi Red­mi 3S. Ten­to low-end spô­so­bil nesku­toč­ný ošiaľ a čín­sky gigant opäť doká­zal namie­šať ten správ­ny „kok­te­il“. Momen­tál­na akcia na ver­ziu s 3 GB RAM pamä­te a 32 GB roz­ší­ri­teľ­ným úlo­žis­kom pred­či­la aj tie naj­vyš­šia oča­ká­va­nia. Cena 126 € je priam nesku­toč­ná a asi sa zhod­ne­me, že v súčast­nos­ti niet lep­šie­ho smart­fó­mu v pome­re cena / výkon. Žiaľ, táto akcia tvo­ju peňa­žen­ku urči­te neo­chrá­ni :)

Xia­omi Blu­e­to­oth repro­duk­tor

Port­fó­lio čín­ske­ho výrob­cu nemá kon­ca kra­ja, no to už asi veľ­mi dob­re vieš. Blu­e­to­oth repro­duk­to­ry rov­na­ko pat­ria medzi veľ­mi vyhľa­dá­va­né zaria­de­nia. Prá­ve ten­to od Xia­omi sa vyzna­ču­je pré­mi­ovým vzhľa­dom a doko­na­lý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi. Zober­me si naprí­klad výkon až 5 W a dosta­toč­nú baté­riu pre dlhé počú­va­nie vašich obľú­be­ných skla­dieb.

Ver­nee Apol­lo Lite

vernee-apollo-lite-recenzia (6)

10-jad­ro­vý Media­Tek Helio X20 pro­ce­sor, krás­ny vzhľad, 4 GB RAM, čis­tý Andro­id 6.0 Marsh­mal­low a Dual­SIM s plnou pod­po­rou LTE frek­ven­cií. Nie je toho málo, že? Tak pres­ne toto je tá naj­pod­stat­nej­šia časť smart­fó­nu Ver­nee Apol­lo Lite, kto­rý si zís­kal srd­cia fanú­ši­kov. Mla­dý výrob­ca zjav­ne vie, čo robí a my sa teší­me na kaž­dú jed­nu novin­ku. Súčas­ná cena 179 € za model Apol­lo Lite je však viac ako len vyni­ka­jú­ca.

vernee-apollo-lite-recenzia (7)

Xia­omi Pis­tons Basic

xiaomi-pistons-basic

Model Pis­tons Basic je tým pra­vých ore­cho­vým. Nie­len­že ponú­ka­jú moder­ný dizajn s via­ce­rý­mi fareb­ný­mi pre­ve­de­nia­mi, doká­žu oča­riť aj sluš­nou kva­li­tou zvu­ko­vé­ho výstu­pu. Defi­ni­tív­ne však pre­sved­čí až cena, kto­rá pred­sta­vu­je nece­lých 5 € s pou­ži­tím kupó­nu MBE­AR.

Her­ná myš s LED pod­svie­te­ním

Hráčs­ka myš nemu­sí nut­ne stáť nie­koľ­ko desia­tok eur, čo doka­zu­je ďal­ší pro­dukt vo výbe­re. Táto myš sa vyzna­ču­je LED pod­svie­te­ním v rôz­nych far­bách, prog­ra­mo­va­teľ­ný­mi tla­čid­la­mi a maxi­mál­nou hod­no­tou dpi až 3200. Pokoj­ne môže­me ten­to gad­get odpo­ru­čiť do kaž­dé­ho hráčs­ke­ho „setu­pu“.

Xia­omi Mi4

xiaomi-mi4-perfektna-cena-4

Žijú­ca legen­da smart­fó­no­vé­ho prie­mys­lu, kto­rú asi netre­ba zvlášť pred­sta­vo­vať. Mili­ó­ny pre­da­ných kusov po celom sve­te a ani tak­mer 3 roky po ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní neutí­cha záu­jem. Mi4-ka bola doko­na­lým prí­kla­dom schop­nos­tí Xia­omi a nespo­čet fan­tas­tic­kých fun­kcií ale­bo vlast­nos­tí oča­ri­li pou­ží­va­te­ľov.

xiaomi-mi4-perfektna-cena-5

Výba­va smart­fó­nu už síce nepat­rí medzi TOP vlaj­ko­vé lode, no na bež­nú stred­nú trie­du boha­te sta­čí. Jedi­ným nega­tí­vom tak zostá­va absen­cia 4G mobil­ných sie­tí. Za 133 € teda dosta­neš nie­kdaj­šiu vlaj­ko­vú loď, kto­rá si stá­le drží bru­tál­ne vyso­ký štan­dard. Zľa­vu apli­ku­ješ kupó­nom MI4OE.

Xia­omi Mi Band 2xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(18)

Fit­ness náram­ky Mi Band majú na kon­te cez 55 mili­ó­nov pre­da­ných kusov po celom sve­te. Novin­ka z toh­to leta, Mi Band 2, dostal do vien­ka OLED disp­lej, kva­lit­nej­ší mate­riál remien­ka a pres­nej­šie sen­zo­ry. Vo výsled­ku ide o doko­na­lý pro­dukt, kto­rý sym­bo­li­zu­je hlav­ne úžas­ná cenov­ka.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x1824-1024x182

zdroj: fonyzciny.statitup.sk

Pridať komentár (0)