Toto je TOP 10 čín­skych gad­ge­tov, ktoré naj­viac naku­pujú Slo­váci

fonyzciny.startitup.sk / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

E-shop Everbuying.net patrí u mno­hých medzi obchody, v kto­rých naku­pujú so želez­nou pra­vi­del­nos­ťou. Spo­ľah­li­vosť, rýchla komu­ni­ká­cia a ove­rená kva­lita pri­niesli vytú­žené vlast­nosti, ktoré lákajú Slo­vá­kov ku kúpe nových zaria­dení.

Slo­ven­sko je určite tech­no­lo­gicky zalo­že­nou kra­ji­nou, čo doka­zuje aj zvý­šený záu­jem o rôzne zaria­de­nia a tech­no­ló­gie ako také. Mnohí sa však v obrov­skej ponuke e-shopu strá­cajú a veľa­krát potre­bujú pomocnú ruku, aby našli tie vhodné smart­fóny, tab­lety a iné gad­gety. Mali by sme si pomá­hať navzá­jom, no nie? A práve z tohto dôvodu sme pri­pra­vili zoznam najp­re­dá­va­nej­ších zaria­dení slo­ven­ských zákaz­ní­kov v e-shope Everbuying.net.

Xia­omi Mi VR Play

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-4

Vir­tu­álna rea­lita bola done­dávna len v plien­kach, no posledný rok sa masívne roz­rá­stla aj v našich kon­či­nách. Všetko to začalo so sláv­nymi Google Card­bo­ard, z kto­rých vychá­dza aj his­to­ricky prvý head­set od Xia­omi, Mi VR Play. Ten ponúka štý­lový vzhľad, dosta­točnú kva­litu vyho­to­ve­nia a hlavne priaz­nivú cenovku len 11 € s pou­ži­tím kupónu MIVR.

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-1

Xia­omi Pis­tons Iron

xiaomi-pistons-iron-recenzia (8)

Slú­chadlá Pis­tons od Xia­omi pat­ria medzi naj­roz­ší­re­nej­šie prí­slu­šen­stvo po celom svete. Úžasné zvu­kové poda­nie v kom­bi­ná­cii s nesku­točne láka­vou cenov­kou pri­nieslo ten správny recept na pou­ží­va­te­ľov, ktorí tieto slú­chadlá naku­pujú ako teplé rožky. S cenou 16 € sa ani neču­du­jeme.

Bee­link GT1

Medzi naj­na­ku­po­va­nej­šie prí­slu­šen­stvo patrí aj tento mul­ti­me­diálny box s Andro­idom 6.0, ktorý dokáže razom pre­me­niť kla­sické tele­ví­zory na plno­hod­notné SmartTV. K dis­po­zí­cii máš Obchod Play s neuve­ri­teľ­ným množ­stvom apli­ká­cií, ktoré zdo­ko­na­ľujú záži­tok z pou­ží­va­nia. 8-jad­rový pro­ce­sor Amlo­gic S912 sa postará o všetky potrebné výpočty, pri­čom ho dopĺňa 2 GB RAM pamäte a 16 GB úlo­žiska s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia mic­roSD kar­tami.

V pod­pore je aj špič­kové 4K video v naj­nov­šom kodeku H.265. Ako úplná čereš­nička na torte je moderný vzhľad, ktorý sa hodí do kaž­dej domác­nosti.

Xia­omi Redmi 3S

xiaomi-redmi-3s-eu-sklad

Prvým smart­fó­nom v tomto výbere je veľmi dobre známe Xia­omi Redmi 3S. Tento low-end spô­so­bil nesku­točný ošiaľ a čín­sky gigant opäť doká­zal namie­šať ten správny „kok­teil“. Momen­tálna akcia na ver­ziu s 3 GB RAM pamäte a 32 GB roz­ší­ri­teľ­ným úlo­žis­kom pred­čila aj tie naj­vyš­šia oča­ká­va­nia. Cena 126 € je priam nesku­točná a asi sa zhod­neme, že v súčast­nosti niet lep­šieho smart­fómu v pomere cena / výkon. Žiaľ, táto akcia tvoju peňa­ženku určite neo­chráni :)

Xia­omi Blu­e­to­oth repro­duk­tor

Port­fó­lio čín­skeho výrobcu nemá konca kraja, no to už asi veľmi dobre vieš. Blu­e­to­oth repro­duk­tory rov­nako pat­ria medzi veľmi vyhľa­dá­vané zaria­de­nia. Práve tento od Xia­omi sa vyzna­čuje pré­mi­ovým vzhľa­dom a doko­na­lými špe­ci­fi­ká­ciami. Zoberme si naprí­klad výkon až 5 W a dosta­točnú baté­riu pre dlhé počú­va­nie vašich obľú­be­ných skla­dieb.

Ver­nee Apollo Lite

vernee-apollo-lite-recenzia (6)

10-jad­rový Media­Tek Helio X20 pro­ce­sor, krásny vzhľad, 4 GB RAM, čistý Android 6.0 Marsh­mal­low a Dual­SIM s plnou pod­po­rou LTE frek­ven­cií. Nie je toho málo, že? Tak presne toto je tá naj­pod­stat­nej­šia časť smart­fónu Ver­nee Apollo Lite, ktorý si zís­kal srd­cia fanú­ši­kov. Mladý výrobca zjavne vie, čo robí a my sa tešíme na každú jednu novinku. Súčasná cena 179 € za model Apollo Lite je však viac ako len vyni­ka­júca.

vernee-apollo-lite-recenzia (7)

Xia­omi Pis­tons Basic

xiaomi-pistons-basic

Model Pis­tons Basic je tým pra­vých ore­cho­vým. Nie­lenže ponú­kajú moderný dizajn s via­ce­rými fareb­nými pre­ve­de­niami, dokážu oča­riť aj sluš­nou kva­li­tou zvu­ko­vého výstupu. Defi­ni­tívne však pre­svedčí až cena, ktorá pred­sta­vuje nece­lých 5 € s pou­ži­tím kupónu MBEAR.

Herná myš s LED pod­svie­te­ním

Hráčska myš nemusí nutne stáť nie­koľko desia­tok eur, čo doka­zuje ďalší pro­dukt vo výbere. Táto myš sa vyzna­čuje LED pod­svie­te­ním v rôz­nych far­bách, prog­ra­mo­va­teľ­nými tla­čid­lami a maxi­mál­nou hod­no­tou dpi až 3200. Pokojne môžeme tento gad­get odpo­ru­čiť do kaž­dého hráčs­keho „setupu“.

Xia­omi Mi4

xiaomi-mi4-perfektna-cena-4

Žijúca legenda smart­fó­no­vého prie­myslu, ktorú asi netreba zvlášť pred­sta­vo­vať. Mili­óny pre­da­ných kusov po celom svete a ani tak­mer 3 roky po ofi­ciál­nom pred­sta­vení neutí­cha záu­jem. Mi4-ka bola doko­na­lým prí­kla­dom schop­ností Xia­omi a nespo­čet fan­tas­tic­kých fun­kcií alebo vlast­ností oča­rili pou­ží­va­te­ľov.

xiaomi-mi4-perfektna-cena-5

Výbava smart­fónu už síce nepatrí medzi TOP vlaj­kové lode, no na bežnú strednú triedu bohate stačí. Jedi­ným nega­tí­vom tak zostáva absen­cia 4G mobil­ných sietí. Za 133 € teda dosta­neš nie­kdaj­šiu vlaj­kovú loď, ktorá si stále drží bru­tálne vysoký štan­dard. Zľavu apli­ku­ješ kupó­nom MI4OE.

Xia­omi Mi Band 2xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(18)

Fit­ness náramky Mi Band majú na konte cez 55 mili­ó­nov pre­da­ných kusov po celom svete. Novinka z tohto leta, Mi Band 2, dostal do vienka OLED disp­lej, kva­lit­nejší mate­riál remienka a pres­nej­šie sen­zory. Vo výsledku ide o doko­nalý pro­dukt, ktorý sym­bo­li­zuje hlavne úžasná cenovka.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x1824-1024x182

zdroj: fonyzciny.statitup.sk

Pridať komentár (0)