Toto úchvatné video ti ukáže, ako ľud­stvo postupne ovládlo svet

Simona Hanzelová / 28. novembra 2016 / Eko

Trvalo až 200 000 rokov, kým sve­tová popu­lá­cia pre­siahla 1 miliardu a len 200 rokov, kým nás bolo 7 miliárd. Čo bude ďalej?

Čierna smrť. Druhá sve­tová vojna. Prie­my­selná revo­lú­cia. Vyná­lezy moder­nej medi­cíny. Aj tieto významné his­to­rické uda­losti mali veľký vplyv na rast sve­to­vej popu­lá­cie, ktorá aktu­álne pre­kro­čila 7 464 316 000 ľudí. Vzhľa­dom na to, že sa náš druh vyno­ril zo sub­sa­har­skej Afriky len pred viac ako 200 000 rokmi, je to obrov­ský skok. Aby si si to vedel lep­šie pred­sta­viť, pozri si úchvatné video, ktoré vytvo­rilo ame­rické Museum of Natu­ral His­tory. Od expan­zie Mon­gol­skej ríše až po prí­chod Euró­pa­nov do Nového sveta — v tomto videu uvi­díš, aký veľký vplyv mali naj­dô­le­ži­tej­šie míľ­niky v našej his­tó­rií na roz­ší­re­nie ľud­skej popu­lá­cie.

Za azda naj­za­rá­ža­jú­cejší fakt možno pova­žo­vať skok z jed­nej na sedem miliárd ľudí, ku kto­rému došlo len počas posled­ných 200 rokov, a nezdá sa, že by to v budúc­nosti malo byť inak, keďže sa rast sve­to­vej popu­lá­cie spo­ma­ľuje len nepatrne. Aj keď pôrod­nosť vo svete klesá, kva­lita života sa neus­tále zvy­šuje a ľudia žijú čoraz dlh­šie. Pri súčas­nom tempe je dosť možné, že ku koncu sto­ro­čia nás na Zemi bude až neuve­ri­teľ­ných 11 miliárd. Len tento rok narás­tol počet ľudí vo svete o 72,6 mili­óna, čo je viac ako cel­kový počet oby­va­te­ľov Thaj­ska. A to je teda poriadne veľké číslo.

Väč­šina ľudí — najmä ak žijú v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách — spot­re­búva veľa zdro­jov. V prie­mere spot­re­buje každá osoba až 1,2 milárd lit­rov vody ročne, väč­ši­nou nepriamo pro­stred­níc­tvom výroby ener­gie či pro­duk­cie potra­vín a na kaž­dého člo­veka kaž­do­ročne pri­padnú až 4 tony oxidu uhli­či­tého.

Ak nenáj­deme účin­nejší spô­sob, ako vyrá­bať elek­trinu či pro­du­ko­vať potra­viny, v čase, keď nás tu bude 11 miliárd, prav­de­po­dobne zaži­jeme neprí­jemný šok.

zdroj článku: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Sha­re­a­ho­lic Blog

Pridať komentár (0)