Traja Slováci odišli do Austrálie, kde založili jedinečný projekt. Teraz ho používajú študenti z celého sveta

Linda Cebrová / 10. februára 2019 / Biznis

  • Od­išli do Syd­ney, kde si chceli vy­skú­šať ži­vot na voľ­nej nohe a tro­chu sur­fo­vať
  • Na­miesto sur­fo­va­nia sa im po­da­rilo vy­bu­do­vať firmu Stu­dy­Any­where, ktorá má kli­en­tov z rôz­nych častí sveta
  • Po pár kli­koch si cez ňu náj­deš školu, na kto­rej bu­deš štu­do­vať a do­sta­neš víza, ktoré po­tre­bu­ješ
  • Príjmy ich ich star­tupu do­siahli za tak­mer rok a pol šesť­ci­fernú sumu
zdroj: Peter Sedláčik
  • Od­išli do Syd­ney, kde si chceli vy­skú­šať ži­vot na voľ­nej nohe a tro­chu sur­fo­vať
  • Na­miesto sur­fo­va­nia sa im po­da­rilo vy­bu­do­vať firmu Stu­dy­Any­where, ktorá má kli­en­tov z rôz­nych častí sveta
  • Po pár kli­koch si cez ňu náj­deš školu, na kto­rej bu­deš štu­do­vať a do­sta­neš víza, ktoré po­tre­bu­ješ
  • Príjmy ich ich star­tupu do­siahli za tak­mer rok a pol šesť­ci­fernú sumu

Zu­zana Gá­lová, Pe­ter Sed­lá­čik a Ju­raj Steh­lík mali skvelú prácu v re­klam­nej agen­túre, kde spo­ločne pra­co­vali. Dá sa po­ve­dať, že vač­šinu času trá­vili práve tam. Chceli však ces­to­vať, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine a vy­skú­šať si prácu na voľ­nej nohe a keď sa po­darí tak aj sur­fo­vať. Aus­trá­lia im v tú chvíľu prišla ako naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie, tak si kú­pili le­tenky a na­sadli na lie­tadlo priamo do Syd­ney.

Išlo pri­tom o cel­kom spon­tánny ná­pad, Pe­ter so Zuz­kou od­išli ako prví a Ju­raj sa pri­dal pol roka na to. „Ne­plá­no­vali sme veľa, pá­čila sa nám idea ži­vota mimo na­šej kom­fort­nej zóny. In­for­má­cie o Syd­ney sme viac me­nej zhá­ňali cez ka­ma­rá­tov, ktorí tu už boli pred­tým,” ho­vorí Pe­ter pre Star­ti­tup.

Aus­trá­lia si pre tro­j­icu Slo­vá­kov pri­pra­vila množ­stvo prek­va­pení, no všetci sa po­merne rýchlo usa­dili a ča­som sa tu už ne­cí­tili ako tu­risti. “Ok­rem toho, že sa tu jazdí a chodí po dru­hej strane nás prek­va­pilo via­cero vecí. Ľu­dia sú tu veľmi milí a pria­teľ­skí. Viac me­nej ne­po­cí­tie, že ste prišli z cu­dzej kra­jiny. Člo­vek sa cíti ako doma aj keď príde na štu­dent­ské či tu­ris­tické víza” opi­suje svoje dojmy z no­vej kra­jiny Pe­ter.

Po prí­chode do Aus­trá­lie si Pe­ter so Zuz­kou na­šli pod­ná­jom, ktorý zdie­ľali s ďal­šími ľuďmi. Bý­vali v ume­lec­kej časti Syd­ney, ne­skôr sa pre­sťa­ho­vali bliž­šie ku pláži Bondi. Keď sa k nim Ju­raj pri­dal, na­šiel si pod­ná­jom v rov­na­kej časti mesta.

“Mys­líme si, že ak by si mal člo­vek mož­nosť skú­siť ži­vot pri oce­áne, najmä keď sa vie do­stať do cen­tra mesta do pol ho­diny, ide o na­ozaj zau­jí­mavý kon­cept. Na za­čiatku sme sa ži­vili ka­de­čím – od práce v re­štau­rá­cii, ro­zná­ša­ním le­tá­kov, až po ro­be­nie re­klamy či fo­te­nie pre aus­trál­skych kli­en­tov. Mys­lím, že ta­kýto sce­nár po­zná na za­čiatku každý, kto od­išiel do za­hra­ni­čia,” ho­vorí o pr­vých pra­cov­ných skú­se­nos­tiach Pe­ter.

Stu­dy­Any­where

Všetci traja prišli do kra­jiny na štu­dent­ské víza, takže si osobne pre­šli sa­mot­ným pro­ce­som. Zis­tili že, by to mohlo fun­go­vať oveľa lep­šie a na zá­klade tejto skú­se­nosti sa roz­hodli vy­tvo­riť plat­formu, ktorá bude stáť na strane štu­den­tov, a tak vzni­kol ich pro­jekt Study Any­where.

“Hoci ani je­den z nás ne­mal skú­se­nosti s ob­las­ťou spro­stred­ko­va­teľ­ských slu­žieb, práve v Aus­trá­lii sa za­čala ro­diť myš­lienka, že by sa to dalo ro­biť lep­šie, mo­der­nej­šie a jed­no­duch­šie. Tak, aby mal štu­dent lepší pre­hľad a si­tu­áciu viac pod kon­tro­lou,” kon­šta­tuje Pe­ter.

Ve­deli, že in­ter­net sa do­stal už všade, ale stále nie do tohto seg­mentu. Le­tenky, do­vo­lenky a uby­to­va­nie predsa už dávno vy­ba­vu­jeme bez agen­tov, prečo by sme teda takto ne­mohli vy­ba­vo­vať aj školy a víza v Aus­trá­lii?

“Raz na ve­čeri v Bondi Be­ach sme sa roz­prá­vali, že máme čas na­vyše a mohli by sme „niečo“ pod­nik­núť. Ju­raj nám po­ve­dal o tomto ná­pade a pri­rov­nal ho k Airbnb či Bo­oking.com pre me­dzi­ná­rod­ných štu­den­tov. Túto “ve­tičku” po­u­ží­vame do­dnes. Na­miesto uby­to­va­nia si ľu­dia u nás nájdu školy a kurzy.”

Táto plat­forma je ur­čená pre sku­pinu ľudí, ktorí chcú spoz­nať novú kra­jinu, kul­túru, chcú sa na­učiť niečo nové, alebo sa zlep­šiť v an­glič­tine. “Rov­nako aj pre tých, ktorí sa na­chá­dzajú v po­dob­nom ob­dobí ži­vota ako sme boli aj my, keď sme síce mali dobre roz­be­hnuté ka­ri­éry, ale po­tre­bo­vali sme zmenu či na chvíľu zme­niť pro­stre­die.” Práve pre ta­kýto typ ľudí má pro­jekt am­bi­ci­óz­nej tro­j­ice, ide­álnu po­nuku kur­zov, ktoré si sta­rost­livo vy­be­rajú.

Ako však pre­bieha celý pro­ces, ktorý štu­dent ab­sol­vuje? Podľa Petra je to veľmi in­di­vi­du­álne. Zá­leží či vy­braná škola kli­enta pri­jíma štu­den­tov vtedy, kedy on chce za­čať a ta­kisto od toho, koľko Aus­trál­skemu imig­rač­nému úradu po­trvá schvá­le­nie víz.

Vďaka tomu, že po­nú­kajú celý proce on­line, do­kážu po­stu­po­vať na­ozaj rýchlo, čo podľa Petra štu­denti veľmi oce­ňujú. Majú stále viac prí­pa­dov, kedy me­dzi pr­vot­ným ná­pa­dom kli­enta a schvá­le­nými ví­zami ne­pre­behnú ani dva týždne.

Aj tak sa však stále sna­žia túto hra­nicu po­sú­vať, brzdí ich len imig­račný úrad, ktorý je ob­čas na­ozaj po­malý, hoci víza  kli­enti Stu­dy­Any­where v dr­vi­vej väč­šine vždy do­stanú. Úvodné ná­klady pre štu­denta do­káže tím Study Any­where pri naj­lac­nej­ších kur­zoch stla­čiť až na cca 2700 Aus­trál­skych do­lá­rov (bez le­tenky a uby­to­va­nia), a po­tom na­sle­duje splát­kový ka­len­dár.

Dnes má Study Any­where kli­en­tov z 36 kra­jín sveta a me­dzi nich pat­ria aj Slo­váci a Češi, hoci je to vý­razná men­šina. Ich služby si vy­be­rajú do­konca aj kli­enti zo Švéd­ska, Ta­lian­ska cez Peru, USA až po Ja­pon­sko či Fi­li­píny. Rastú tak prak­ticky všade, no ob­zvlášť Ázia je pre tro­j­icu Slo­vá­kov mi­mo­riadne zau­jí­mavý trh.

Roz­be­hnúť ta­kýto pro­jekt akým je Stu­dy­Any­where však podľa Petra ne­bolo vô­bec jed­no­du­ché, či už z fi­nanč­nej alebo ča­so­vej stránky. Po­stupne na roz­beh zain­ves­to­vali okolo  15000 Aus­trál­skych do­lá­rov, a po­tom na­sle­do­vali ďal­šie in­ves­tí­cie do firmy z ob­ratu, ktoré ro­bia do dnes.

Majú to však Slo­váci a iní cu­dzinci pri roz­behu biz­nisu v Aus­trá­lie ťaž­šie, ako miestni? “Slo­váci to tu ur­čite ne­majú o nič ťaž­šie ako ni­kto iný. Aus­trál­ča­nia radi ho­vo­ria, že v Aus­trá­lii si každý za­slúži ‚fair go‘, teda každý si za­slúži do­stať šancu. V pod­state vám ako cu­dzin­covi nič neb­ráni za­lo­žiť si tu firmu, hoci ví­zová si­tu­ácia pre pod­ni­ka­te­ľov nie je ide­álna a nie je ne­re­álne sa do­stať do bodu, kedy ne­mô­žete pra­co­vať pre svoju vlastnú firmu, kvôli pra­cov­ným ob­me­dze­niam. “

Podľa Petra, star­tupy po­merne tvrdo kri­ti­zujú aus­trál­ske mig­račné zá­kony a veci sa oči­vine idú zme­niť k lep­šiemu. Aus­trá­lia môže znieť ako ide­álna kra­jina z hľa­diska ži­vot­ného štýlu, ale v ed­tech alebo cel­kovo star­tu­po­vom sek­tore je kon­ku­ren­cia tvrdá a o naj­väč­šie ta­lenty musí Aus­trá­lia sú­pe­riť s USA.

V cen­tre zá­ujmu Petra, Zu­zany a Ju­raja sú sa­moz­rejme  štu­denti. Spo­ločne tvrdo pra­cujú na tom, aby bol pre štu­den­tov celý pro­ces ne­uve­ri­teľne jed­no­du­chý. Ich cie­ľom je tak mno­ho­ná­sobne vy­lep­šiť to, na čo boli štu­denti do­ne­dávna zvyk­nutí od tra­dič­ných ka­men­ných agen­túr, pre­tože vďaka tomu o Stu­dy­Any­where kli­enti ho­vo­ria aj so svo­jimi zná­mymi.

“Ve­ríme, že sme na dob­rej ceste, ale stále tes­tu­jeme veľa no­vých vecí a sna­žíme sa vy­chy­tať mu­chy na re­la­tívne špe­ci­fic­kom seg­mente kur­zov, av­šak s tým, aby to fun­go­valo pre ľudí bez ohľadu na to, či po­chá­dzajú z Európy, Ázie alebo Ame­riky. Zís­kať pevné po­sta­ve­nie v tomto seg­mente kur­zov pre glo­bálnu kli­en­telu je pre nás kľú­čové. S tý­mito skú­se­nos­ťami a so znač­kou Stu­dy­Any­where, ktorá je už te­raz po­merne dobre ro­zo­zna­teľná, bu­deme mať nie­koľko mož­ností, kam a ako rásť,” do­dáva Pe­ter.

Pridať komentár (0)