Trans­for­mer medzi det­skými hrač­kami: Infento jed­no­du­cho neo­mrzí!

Martin Bohunický / 7. septembra 2015 / Tech a inovácie

Ak máš doma deti, prav­de­po­dobne si tento prob­lém zaží­vaš — tvoji potom­ko­via vyras­tajú zo svo­jich vozí­tiek v prie­behu mesia­cov. Dvo­j­ica Holand­ských inves­to­rov chcela tento prob­lém vyrie­šiť a navyše ešte uro­biť aj z výroby takýchto “hra­čiek” zábavu. Preto vymys­leli Infento.

Meno je inšpi­ro­vané latin­či­nou a zna­mená “neko­nečné zmeny”. Infento je vlastne kolek­cia doprav­ných pros­tried­kov pre deti — od novo­ro­de­niatka, až po 13-roč­ného tíne­džera. Stačí fran­cu­zák a v prie­behu hodín môžeš mať posta­vené sánky, bicy­kel, vozík, či mnoho iného.

V minu­losti sa via­cero firiem — veľ­kých mien sna­žilo pri­niesť do sveta det­ských vozí­tiek ino­va­tívny prí­stup. Za zmienku stojí Leg and Go, Wish­bone Bike, Mini Run­ner od Audi a Grow bikes. No na Infento nič z toho jed­no­du­cho nemá, pre­tože nik nepo­núka toľko mož­ností. Kolek­cia je jed­no­du­cho zora­dená podľa veku, pri­čom každý vyšší kit obsa­huje súčias­tky navyše. Zna­mená to teda, že pri najob­siah­lej­šom kite náj­deš všetko potrebné na stavbu abso­lútne čoho­koľ­vek.

Z Junior Kitu posta­víš vozík či troj­kolku, Cre­a­tor Kit ti dovolí pri­dať ručnú brzdu a náraz­níky. Mas­ter Cre­a­tor Kit je určený deťom od 8 do 13 rokov a doká­žeš z neho vyro­biť dokonca aj leho­ci­ped. Žiadna z týchto ver­zií ti síce nedo­volí posta­viť tra­dičný bicy­kel, no v boha­tých mož­nos­tiach si každé dieťa nájde to svoje. A o to ide. Deti veľmi rýchlo jedna hračka omrzí. A ty teraz tú hračku môžeš pre­sta­vať. Doslova každý deň.

Nie je to ale len tak, čakaj poriadnu námahu. Najz­lo­ži­tej­šie kon­štruk­cie zaberú aj šesť hodín a určite ich nez­vládne dieťa samé. Výrob­co­via mys­leli aj na tých, ktorí si v zime uží­vajú bohaté nádielky snehu. Roz­ší­re­nia v podobe rôz­nych klzá­kov a vychy­tá­vok pre doko­nalé sánky pote­šia a to nie­len dieťa. Stačí pri­dať “Big Snow addon” a vezieš sa tiež.

Infento ponúka tohoto “Trans­for­mera” fanú­ši­kom na Kicks­tar­teri, kde môžeš inves­to­vať do troch roz­lič­ných ver­zií, zora­de­ných podľa veku a počtu mode­lov, ktoré si z nich môžeš posta­viť. K tomu ešte dva kity, ktoré ti pri­dajú mobi­litu do zasne­že­ných dní. Junior Kit, z kto­rého vyro­bíš šesť rôz­nych mode­lov, vyjde na 299 dolá­rov, väč­šie kity stoja 499 a 599 dolá­rov. Zásielky by mali k objed­ná­va­te­ľom vyra­ziť v janu­ári budú­ceho roka.

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)