Trans­for­mer medzi det­ský­mi hrač­ka­mi: Infen­to jed­no­du­cho neo­mr­zí!

Martin Bohunický / 7. septembra 2015 / Tech a inovácie

Ak máš doma deti, prav­de­po­dob­ne si ten­to prob­lém zaží­vaš — tvo­ji potom­ko­via vyras­ta­jú zo svo­jich vozí­tiek v prie­be­hu mesia­cov. Dvo­j­ica Holand­ských inves­to­rov chce­la ten­to prob­lém vyrie­šiť a navy­še ešte uro­biť aj z výro­by takých­to “hra­čiek” zába­vu. Pre­to vymys­le­li Infen­to.

Meno je inšpi­ro­va­né latin­či­nou a zna­me­ná “neko­neč­né zme­ny”. Infen­to je vlast­ne kolek­cia doprav­ných pros­tried­kov pre deti — od novo­ro­de­niat­ka, až po 13-roč­né­ho tíne­dže­ra. Sta­čí fran­cu­zák a v prie­be­hu hodín môžeš mať posta­ve­né sán­ky, bicy­kel, vozík, či mno­ho iné­ho.

V minu­los­ti sa via­ce­ro firiem — veľ­kých mien sna­ži­lo pri­niesť do sve­ta det­ských vozí­tiek ino­va­tív­ny prí­stup. Za zmien­ku sto­jí Leg and Go, Wish­bo­ne Bike, Mini Run­ner od Audi a Grow bikes. No na Infen­to nič z toho jed­no­du­cho nemá, pre­to­že nik nepo­nú­ka toľ­ko mož­nos­tí. Kolek­cia je jed­no­du­cho zora­de­ná pod­ľa veku, pri­čom kaž­dý vyš­ší kit obsa­hu­je súčias­t­ky navy­še. Zna­me­ná to teda, že pri najob­siah­lej­šom kite náj­deš všet­ko potreb­né na stav­bu abso­lút­ne čoho­koľ­vek.

Z Juni­or Kitu posta­víš vozík či troj­kol­ku, Cre­a­tor Kit ti dovo­lí pri­dať ruč­nú brz­du a náraz­ní­ky. Mas­ter Cre­a­tor Kit je urče­ný deťom od 8 do 13 rokov a doká­žeš z neho vyro­biť dokon­ca aj leho­ci­ped. Žiad­na z tých­to ver­zií ti síce nedo­vo­lí posta­viť tra­dič­ný bicy­kel, no v boha­tých mož­nos­tiach si kaž­dé die­ťa náj­de to svo­je. A o to ide. Deti veľ­mi rých­lo jed­na hrač­ka omr­zí. A ty teraz tú hrač­ku môžeš pre­sta­vať. Doslo­va kaž­dý deň.

Nie je to ale len tak, čakaj poriad­nu náma­hu. Najz­lo­ži­tej­šie kon­štruk­cie zabe­rú aj šesť hodín a urči­te ich nez­vlád­ne die­ťa samé. Výrob­co­via mys­le­li aj na tých, kto­rí si v zime uží­va­jú boha­té nádiel­ky sne­hu. Roz­ší­re­nia v podo­be rôz­nych klzá­kov a vychy­tá­vok pre doko­na­lé sán­ky pote­šia a to nie­len die­ťa. Sta­čí pri­dať “Big Snow addon” a vezieš sa tiež.

Infen­to ponú­ka toho­to “Trans­for­me­ra” fanú­ši­kom na Kicks­tar­te­ri, kde môžeš inves­to­vať do troch roz­lič­ných ver­zií, zora­de­ných pod­ľa veku a počtu mode­lov, kto­ré si z nich môžeš posta­viť. K tomu ešte dva kity, kto­ré ti pri­da­jú mobi­li­tu do zasne­že­ných dní. Juni­or Kit, z kto­ré­ho vyro­bíš šesť rôz­nych mode­lov, vyj­de na 299 dolá­rov, väč­šie kity sto­ja 499 a 599 dolá­rov. Zásiel­ky by mali k objed­ná­va­te­ľom vyra­ziť v janu­ári budú­ce­ho roka.

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)