Tretí TEDx­Tren­čín v tebe bude rezo­no­vať veľmi dlho a Star­ti­tup tam nebude chý­bať

/ 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

14 reč­ní­kov, ume­lecké vystú­pe­nia, 10 pre­stáv­ko­vých akti­vít, after­party a tak­mer 200 inšpi­ru­jú­cich ľudí na uni­kát­nom mieste – Tren­čian­skom hrade.

Tren­čian­sky hrad bude i tento rok dejis­kom netra­dič­nej kon­fe­ren­cie TEDx­Tren­čín, kto­rej for­mát je obľú­bený po celom svete. Tretí roč­ník podu­ja­tia bude opäť pat­riť myš­lien­kam hod­ným šíre­nia, inšpi­ra­tív­nym osob­nos­tiam z rôz­nych oblastí a neza­bud­nu­teľ­ným momen­tom, ktoré v tebe silno zare­zo­nujú. Tému podu­ja­tia poňali orga­ni­zá­tori výstižne „Rezo­nan­cia“ a bude pre­miet­nutá nie­len do pred­ná­šok reč­ní­kov, ale tiež do sprie­vod­ných akti­vít a ďal­ších prek­va­pení. O tom, či sa posla­nie podu­ja­tia podarí napl­niť, sa môžete pre­sved­čiť už 1.októbra 2016.

12091451_881295815271934_7646921069595935900_o

foto: Lucia Kotr­hová

Pes­trý celo­denný prog­ram na javisku

Tento roč­ník bude naozaj sve­tový! Na pódiu sa počas jed­ného dňa vys­trieda fyzik, polyg­lotka, doku­men­tárna foto­grafka, stand-up komik, gene­tička či obľú­bený spi­so­va­teľ. Všetci reč­níci pat­ria k špič­kám vo svo­jom odbore a ich roz­prá­va­nie nad­chne aj abso­lút­nych lai­kov. Víťazka Slo­vak Press Photo, Mária Muhl, ti pre­zradí, do akej miery sú foto­gra­fie obra­zom sku­toč­nosti a kedy už ide o mani­pu­lá­ciu s divá­kom. Ako sa naučiť za pol roka roz­prá­vať akým­koľ­vek cudzím jazy­kom odhalí Lýdia Machová, ktorá sama ovláda 7 rečí. S uzná­va­nou gene­tič­kou a nosi­teľ­kou Ig Nobe­lo­vej ceny, Jaro­sla­vou Dur­dia­ko­vou, to bude o rodo­vých ste­re­oty­poch z pohľadu vedy a vďaka fyzi­kovi Mar­ti­novi Moj­ži­šovi sa dozvieš, čo to zna­mená sku­točne roz­umieť rezo­nan­cii. Adre­na­lín ti stúpne pri vystú­pení Anny Kucha­řo­vej, ktorá rad­šej ako po zemi, chodí po lane.

Od myš­lie­nok k reál­nym činom

Reč bude aj o láske k slo­vám, inte­ri­é­ro­vom dizajne, ktorý má vplyv na telo i dušu, ume­lej inte­li­gen­cii, či o tom, ako efek­tívne komu­ni­ko­vať. O tom, že člo­vek dokáže naozaj všetko. Pokra­čuje koor­di­ná­torka reč­ní­kov Micha­ela Tiš­ková: „Na toto podu­ja­tie sme vybrali a oslo­vili odbor­ní­kov, ktorí sa s témou „rezo­nan­cie“ stre­tá­vajú každý deň. Rôz­no­ro­dosť ich oblastí a záuj­mov dáva náv­štev­ní­kovi pries­tor vstre­bať nové myš­lienky hodné šíre­nia, kto­rých bude naozaj veľa. J S ich výbe­rom sme nad­mieru spo­kojní a už teraz môžeme kon­šta­to­vať, že to bude jeden z naj­lep­ších roč­ní­kov vôbec.“

12109054_881299315271584_3526409909459663623_n

Rezo­no­vať to bude na kaž­dom rohu

Nie­len na javisku, ale aj počas pre­stá­vok. Oddy­cho­vať sa dá aj aktívne a pri­pra­vené sprie­vodné akti­vity budú toho dôka­zom. Počas kaž­dej pre­stávky budete mať šancu na zábavu i uče­nie sa hra­vou for­mou. „Sprie­vodné akti­vity pri­nesú náv­štev­ní­kom TEDx­Tren­čín emó­cie, ktoré v nich budú ešte dlho rezo­no­vať. Odváž­livci si môžu vyskú­šať slack line, zve­davci zase pexeso pre nevi­dia­cich a kre­a­tívci si prídu na svoje pri tvorbe veľ­kej antis­tre­so­vej oma­ľo­vánky. A to nie je všetko. Vizu­álne pôžitky, smiech, relax, empa­tia a spo­lu­pat­rič­nosť sa skrý­vajú za aj ďal­šími akti­vi­tami, ktoré treba určite zažiť“, tvrdí Petra Kocha­nová, ktorá má v tíme na sta­rosti sprie­vodné akti­vity.

Plus cate­ring a after­party = celo­denný záži­tok všet­kých zmys­lov

Počas celého dňa bude pre ľudí pri­pra­vený chutný cate­ring. Voňavé raňajky, dvoj­cho­dový obed podľa vlast­ného výberu, poobedný snack, dezert a malé pohos­te­nie počas kaž­dej pre­stávky. Orga­ni­zá­tori neza­bú­dajú ani na pitný režim. Okrem nealko nápo­jov bude k dis­po­zí­cii aj neob­me­dzené množ­stvo kávy z miest­nej pra­žiarne, poc­tivá jabl­ková šťava a v poobed­ňaj­ších hodi­nách aj ochut­návka piva z lokál­neho pivo­varu či mož­nosť pose­dieť pri vínku. Ani po skon­čení ofi­ciál­neho prog­ramu to ešte neba­líme. Na účast­ní­kov čaká after­party strá­vená v spo­loč­nosti inšpi­ra­tív­nych ľudí všade navô­kol a s exklu­zív­nym výhľa­dom na nočný Tren­čín. Poroz­prá­vať sa môžete s reč­níkmi alebo s akým­koľ­vek účast­ní­kom – spo­ločná reč zaru­čená. :)

zdroj foto­gra­fií: facebook.com

Pridať komentár (0)