Tre­tí TEDx­Tren­čín v tebe bude rezo­no­vať veľ­mi dlho a Star­ti­tup tam nebu­de chý­bať

/ 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

14 reč­ní­kov, ume­lec­ké vystú­pe­nia, 10 pre­stáv­ko­vých akti­vít, after­par­ty a tak­mer 200 inšpi­ru­jú­cich ľudí na uni­kát­nom mies­te – Tren­čian­skom hra­de.

Tren­čian­sky hrad bude i ten­to rok dejis­kom netra­dič­nej kon­fe­ren­cie TEDx­Tren­čín, kto­rej for­mát je obľú­be­ný po celom sve­te. Tre­tí roč­ník podu­ja­tia bude opäť pat­riť myš­lien­kam hod­ným šíre­nia, inšpi­ra­tív­nym osob­nos­tiam z rôz­nych oblas­tí a neza­bud­nu­teľ­ným momen­tom, kto­ré v tebe sil­no zare­zo­nu­jú. Tému podu­ja­tia poňa­li orga­ni­zá­to­ri výstiž­ne „Rezo­nan­cia“ a bude pre­miet­nu­tá nie­len do pred­ná­šok reč­ní­kov, ale tiež do sprie­vod­ných akti­vít a ďal­ších prek­va­pe­ní. O tom, či sa posla­nie podu­ja­tia poda­rí napl­niť, sa môže­te pre­sved­čiť už 1.októbra 2016.

12091451_881295815271934_7646921069595935900_o

foto: Lucia Kotr­ho­vá

Pes­trý celo­den­ný prog­ram na javis­ku

Ten­to roč­ník bude naozaj sve­to­vý! Na pódiu sa počas jed­né­ho dňa vys­trie­da fyzik, polyg­lot­ka, doku­men­tár­na foto­graf­ka, stand-up komik, gene­tič­ka či obľú­be­ný spi­so­va­teľ. Všet­ci reč­ní­ci pat­ria k špič­kám vo svo­jom odbo­re a ich roz­prá­va­nie nad­chne aj abso­lút­nych lai­kov. Víťaz­ka Slo­vak Pre­ss Pho­to, Mária Muhl, ti pre­zra­dí, do akej mie­ry sú foto­gra­fie obra­zom sku­toč­nos­ti a kedy už ide o mani­pu­lá­ciu s divá­kom. Ako sa naučiť za pol roka roz­prá­vať akým­koľ­vek cudzím jazy­kom odha­lí Lýdia Macho­vá, kto­rá sama ovlá­da 7 rečí. S uzná­va­nou gene­tič­kou a nosi­teľ­kou Ig Nobe­lo­vej ceny, Jaro­sla­vou Dur­dia­ko­vou, to bude o rodo­vých ste­re­oty­poch z pohľa­du vedy a vďa­ka fyzi­ko­vi Mar­ti­no­vi Moj­ži­šo­vi sa dozvieš, čo to zna­me­ná sku­toč­ne roz­umieť rezo­nan­cii. Adre­na­lín ti stúp­ne pri vystú­pe­ní Anny Kucha­řo­vej, kto­rá rad­šej ako po zemi, cho­dí po lane.

Od myš­lie­nok k reál­nym činom

Reč bude aj o lás­ke k slo­vám, inte­ri­é­ro­vom dizaj­ne, kto­rý má vplyv na telo i dušu, ume­lej inte­li­gen­cii, či o tom, ako efek­tív­ne komu­ni­ko­vať. O tom, že člo­vek doká­že naozaj všet­ko. Pokra­ču­je koor­di­ná­tor­ka reč­ní­kov Micha­e­la Tiš­ko­vá: „Na toto podu­ja­tie sme vybra­li a oslo­vi­li odbor­ní­kov, kto­rí sa s témou „rezo­nan­cie“ stre­tá­va­jú kaž­dý deň. Rôz­no­ro­dosť ich oblas­tí a záuj­mov dáva náv­štev­ní­ko­vi pries­tor vstre­bať nové myš­lien­ky hod­né šíre­nia, kto­rých bude naozaj veľa. J S ich výbe­rom sme nad­mie­ru spo­koj­ní a už teraz môže­me kon­šta­to­vať, že to bude jeden z naj­lep­ších roč­ní­kov vôbec.“

12109054_881299315271584_3526409909459663623_n

Rezo­no­vať to bude na kaž­dom rohu

Nie­len na javis­ku, ale aj počas pre­stá­vok. Oddy­cho­vať sa dá aj aktív­ne a pri­pra­ve­né sprie­vod­né akti­vi­ty budú toho dôka­zom. Počas kaž­dej pre­stáv­ky bude­te mať šan­cu na zába­vu i uče­nie sa hra­vou for­mou. „Sprie­vod­né akti­vi­ty pri­ne­sú náv­štev­ní­kom TEDx­Tren­čín emó­cie, kto­ré v nich budú ešte dlho rezo­no­vať. Odváž­liv­ci si môžu vyskú­šať slack line, zve­dav­ci zase pexe­so pre nevi­dia­cich a kre­a­tív­ci si prí­du na svo­je pri tvor­be veľ­kej antis­tre­so­vej oma­ľo­ván­ky. A to nie je všet­ko. Vizu­ál­ne pôžit­ky, smiech, relax, empa­tia a spo­lu­pat­rič­nosť sa skrý­va­jú za aj ďal­ší­mi akti­vi­ta­mi, kto­ré tre­ba urči­te zažiť“, tvr­dí Pet­ra Kocha­no­vá, kto­rá má v tíme na sta­ros­ti sprie­vod­né akti­vi­ty.

Plus cate­ring a after­par­ty = celo­den­ný záži­tok všet­kých zmys­lov

Počas celé­ho dňa bude pre ľudí pri­pra­ve­ný chut­ný cate­ring. Voňa­vé raňaj­ky, dvoj­cho­do­vý obed pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru, poobed­ný snack, dezert a malé pohos­te­nie počas kaž­dej pre­stáv­ky. Orga­ni­zá­to­ri neza­bú­da­jú ani na pit­ný režim. Okrem neal­ko nápo­jov bude k dis­po­zí­cii aj neob­me­dze­né množ­stvo kávy z miest­nej pra­žiar­ne, poc­ti­vá jabl­ko­vá šťa­va a v poobed­ňaj­ších hodi­nách aj ochut­náv­ka piva z lokál­ne­ho pivo­va­ru či mož­nosť pose­dieť pri vín­ku. Ani po skon­če­ní ofi­ciál­ne­ho prog­ra­mu to ešte neba­lí­me. Na účast­ní­kov čaká after­par­ty strá­ve­ná v spo­loč­nos­ti inšpi­ra­tív­nych ľudí vša­de navô­kol a s exklu­zív­nym výhľa­dom na noč­ný Tren­čín. Poroz­prá­vať sa môže­te s reč­ník­mi ale­bo s akým­koľ­vek účast­ní­kom – spo­loč­ná reč zaru­če­ná. :)

zdroj foto­gra­fií: facebook.com

Pridať komentár (0)