Tre­tina maji­te­ľov mačiek s nimi volá cez Skype!

Šandi / 12. júla 2014 / Tools a produktivita

Dáme si niečo na odľah­če­nie. Mys­líte si, že poznáte prie­beh hovo­rov na Skype? Podľa Daily Mail máme v sku­toč­nosti dosť šia­lené návyky. Z ankety, kto­rej sa zúčast­nilo 1 000 ľudí vo Veľ­kej Bri­tá­nii, vyply­nulo, že pra­vi­delne svo­jim chl­pa­tým milá­či­kom volá cez Skype (s obra­zom) dokonca jeden z troch maji­te­ľov mačiek.

Aby počuli a videli svoje mačky, čas­tej­šie prek­va­pivo volajú muži ako ženy. Robí tak asi jedna štvr­tina pánov, ktorí si zaob­sta­rali mačku a to nezriedka preto, aby proste len počuli svojho milá­čika priasť. Nemožno sa čudo­vať, keď by polo­vica brit­ských maji­te­ľov mačiek rad­šej strá­vila čas s chl­pa­tým stvo­re­ním ako s člo­ve­kom.

To nie je všetko, celých 70% opý­ta­ných svoju mačku vzhľa­dom pri­rov­nali k Ange­line Jolie. Keby vás zau­jí­malo, čo sa deje na Skype, tak teraz to už viete. Ľudia ho pou­ží­vajú na komu­ni­ká­ciu s domá­cimi zvie­ra­tami. Poznáte zvlášt­nej­šie využi­tie komu­ni­ká­tora? My nie :)

Zdroj: daily mail

Pridať komentár (0)