Tripl Tre­for: Geniálna záso­bo­va­cia troj­kolka do mesta!

Martin Kráľ / 9. októbra 2015 / Tools a produktivita

Pred pár dňami bol pred­sta­vený Ama­zon Flex — kuri­ér­ska služba pozos­tá­va­júca z armády kuri­é­rov. Práve títo fre­e­lan­ceri budú potre­bo­vať niečo, čo je eko­no­mické a prak­tické. Pre takéto účely vzni­kol aj Tripl Tre­for.

MEST­SKÝ MINI­MA­LIZ­MUS

Hos­po­dár­sky rast má za násle­dok aj nové sme­ro­va­nie pri vývoji mest­ských vozi­diel. Sú vyra­bané tak, aby čo naj­lep­šie uspo­ko­jili mini­ma­lis­tické potreby, ktoré dobre poznáme naprí­klad z japon­ských ulíc. Pri­da­nie špe­ciál­nych minia­túr­nych mode­lov do mest­skej pre­mávky, môže výrazne zní­žiť kolóny, zdr­ža­nia a neprí­jemné vplyvy dopravy na životné pro­stre­die. 

Tripl Trefor

JED­NO­DU­CHÉ RIE­ŠE­NIE

Aká­koľ­vek moderná služba objed­naná k vám domov, vyža­duje, aby nie­kto naštar­to­val motor a dopra­vil sa na miesto vášho byd­liska. Čo to zna­mená? Vaša služba sa stáva záťa­žou pre pre­mávku. Dán­ska spo­loč­nosť Tre­for má ele­gantné rie­še­nie na vyrie­še­nie potreby minia­túr­neho mest­ského vozidla, ktoré sa k vám dostane, vždy keď čakáte kuri­éra alebo si objed­náte kvety, pizzu, či koz­me­tické služby v pohodlí domova. Eek­trická troj­kolka je doko­na­lou a roz­um­nou voľ­bou aj pre via­ceré druhy pod­ni­ka­nia, nad kto­rými uva­žu­jete, ale neviete si pred­sta­viť rýchle zabez­pe­če­nie objed­na­nej služby. 

Podobným nápadom je aj mini elektrická dodávka Renault Twizy

TRIPL TRE­FOR

Nená­padný Tripl Tre­for má zau­jí­mavú pohonnú sústavu. Zadné kolesá poháňa elek­tro­mo­tor čer­pa­júci ener­giu s líti­ovej bate­rie značky Sam­sung s kapa­ci­tou 8 kWh. Po osem­ho­di­no­vom nabití sľu­buje dojazd 4,5 hodiny a rýchla nabí­jačka dokáže zabez­pe­čiť dojazd okolo 100 kilo­met­rov, čo na mest­skú pre­mávku úplne postačí. 

Tripl Trefor

MAXI­MÁLNA RÝCH­LOSŤ 

Ak si pred­sta­víme podobné troj­ko­le­sové vozidlo, musíme dať tvor­covi troj­kolky za pravdu, čo sa týka dosia­hnu­tia maxi­mál­nej mož­nej rých­losti. Na vyťa­že­ných komu­ni­ká­ciách by nebolo vhodné, aby sa vozidlo určené k záso­bo­va­niu pohy­bo­valo prí­liš vyso­kou rých­los­ťou. Vďaka cha­rak­te­ris­ti­kám troj­kolky a záso­bo­va­ciemu cha­rak­teru využi­tia, bude vozidlu sta­čiť zrých­le­nie z nuly na 30 za 4 sekundy. Akú maxi­málnu rých­losť dosiahne? Rých­los­ťou síce nebu­dete trhať rekordy, ale budete sa rela­tívne bez­pečne pohy­bo­vať, vyťa­že­nými, mest­skými komu­ni­ká­ciami. K tomu postačí sta­no­vená maxi­málna rých­losť 45 kilo­met­rov za hodinu.

Tripl Trefor

KOTÚ­ČOVÉ BRDZY NA KAŽ­DOM KOLESE

Zau­jí­ma­vos­ťou je aj sys­tém brde­nia. Kva­litné kotú­čové brdzy sú totiž osa­dené na všetky tri kolesá Tre­foru. Vďaka tomu tro­kolka dis­po­nuje ešte lep­šími jazd­nými a bez­peč­nost­nými vlast­nos­ťami. 

Tripl Trefor

DOSTA­TOK PRIES­TORU

Dán­sky Tripl Tre­for je zau­jí­mavá elek­trická motorka. Posky­tuje viac pries­toru pre náklad ako Mer­ce­desy triedy E. Bato­ži­nový pries­tor je umiest­nený, netra­dične, pred vodi­čom. To zais­ťuje lep­šiu kon­trolu nákladu a ľah­šie manév­ro­va­nie. Predná časť troj­kolky pri­po­mína bežný auto­mo­bil a asi nikto z nás neuverí, že je schopný odviesť naozaj poriadny náklad! Tripl Tre­for odve­zie až 200 kilo­gra­mov nákladu. Cel­ková obje­mová kapa­cita troj­kolky je až neuve­ri­teľ­ných 750 lit­rov!

Tripl Trefor
zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)