Trips — apli­ká­cia od Google, ktorá ťa zbaví stresu počas ces­to­va­nia

Dárius Polák / 23. septembra 2016 / Tools a produktivita

Ces­to­va­nie je super! Plá­no­va­nie už menej.

Google chce uľah­čiť tvoj život pomo­cou novej apli­ká­cie Trips.

V pod­state je to obrov­ský sprie­vodca ces­to­va­ním a posky­to­va­teľ tipov o veľ­kom množ­stve mieste po celom svete. Povedz apli­ká­cii, kam máš namie­rené, stiahni si sprie­vodcu pre off­line pou­ži­tie a začni plá­no­vať. Táto apli­ká­cia si sama vytiahne infor­má­cie o tvo­jej ceste, ako sú letové trasy a rezer­vá­cia uby­to­va­nia priamo z Gmailu.

1

foto: thenextweb.com

Apli­ká­cia zahŕňa množ­stvo tipov pre “top 200” miest na svete, vrá­tane popu­lár­nych kul­túr­nych pamia­tok a atrak­cií, o ktoré pre­ja­vujú iní ces­to­va­te­lia záu­jem. Takto si doká­žeš vytvo­riť svoj vlastný ces­tovný plán — stačí stla­čiť tla­čidlo “+” na štítku “day plan” a môžeš začať vybe­rať loká­cie na mape tak, aby si mal všetko úhľadne uspo­ria­dané.

Je tu aj tla­čidlo “magic wand”, ktoré, pokiaľ sa prí­liš ponáh­ľaš a na vyhľá­da­va­nie a plá­no­va­nie vopred nemáš čas, na mape auto­ma­ticky pridá najb­liž­šie pamiatky. K tejto fun­kcii môžeš pri­dať i špe­ci­fický čas, v kto­rom máš voľno a môžeš sa po meste potu­lo­vať.

2

foto: thenextweb.com

Každý pomoc­ník ces­to­va­nia je roz­de­lený do nie­koľ­kých častí. Napr. sek­cia “Get­ting around” posky­tuje infor­má­cie o tom, ako môžeš po pri­státí opus­tiť letisko a využiť na svoju cestu verejnú pre­pravu, miestny taxík, zdie­ľa­nie jazdy s inými ľuďmi, alebo mož­nosť pre­na­ja­tia vozidla.

Sek­cia “Things to do” zobra­zuje popu­lárne miesta a odpo­rú­ča­nia spolu s indoor a out­door uda­los­ťami. Ďalej je tu i sek­cia “fart­her away”, čo sú vzdia­le­nej­šie miesta, ktoré, pokiaľ si trú­faš, môžeš nav­ští­viť. Sú uspo­ria­dané podľa abe­cedy. Ďal­šie sek­cie zahŕňajú “Reser­va­ti­ons,” “Food & Drink” a “Need to know.” Mys­lím, že ich význam vysvet­ľo­vať netreba :)

3

foto: thenextweb.com

Apli­ká­ciu som si stia­hol a vyskú­šal, zatiaľ je iba v anglič­tine, zmenu jazyka som v nasta­ve­niach appky nena­šiel. Po nain­šta­lo­vaní a otvo­rení ma fakt prek­va­pilo, že vie, kam som ces­to­val mesiac dozadu, a takisto kam sa najb­liž­šie chys­tám. A to rovno bez opý­ta­nia. Svo­jou fun­kciou mi viac menej pri­po­mína Tri­pad­vi­sor. Pri svo­jom najb­liž­šom pobyte v Holand­sku ju roz­hodne vyskú­šam naplno. Apli­ká­ciu si môžeš stiah­nuť tu.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Youtube/Google

Pridať komentár (0)