Trnav­skému mýtu svitá na lep­šie časy. Chystá sa rekon­štruk­cia neslávne zná­meho bra­ti­slav­ského pod­chodu!

Jakub Jablonický / 27. septembra 2016 / Zo Slovenska

Pod­chod na Trnav­skom mýte je mies­tom, kto­rému sa v noci veľa ľudí rad­šej vyhne. Od budú­ceho roka sa to má zme­niť.

V meste, kde hlavná vla­ková sta­nica vyzerá ako vyzerá, vlastne ani nie je prek­va­pe­ním, že jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších doprav­ných uzlov má pod­chod plný špiny, nevkus­ných gra­fi­tov a obsa­hov žalúd­kov náhod­ných oko­lo­idú­cich.

Od budú­ceho roka by sa to ale malo zme­niť. O rekon­štruk­ciu schát­ra­ného pod­chodu totiž pre­ja­vili záu­jem dvaja súkromní inves­tori.

Jed­ným z nich je Immo­cap Group, ktorá vlastní neďa­leké nákupné cen­trum Cen­tral. Tá chcela pod­chod o pol­noci zatvá­rať, no s tým mesto nesú­hla­silo.

untitled-1

foto: Immo­cap Group / Staura

Do obnovy chce inves­to­vať až milión eur bez DPH a jej pro­jekt zahŕňa aj vyno­ve­nie oko­lia pod­chodu. Pries­tor pre obchody by v tomto variante bol asi 1350 met­rov štvor­co­vých.

Naším cie­ľom je vytvo­riť prí­jemné miesto, cez ktoré budú ľudia pre­chá­dzať radi a s poci­tom bez­pe­čia. Usi­lu­jeme sa aj o zabez­pe­če­nie ply­nu­lého chodu a odbre­me­ne­nie mesta o časť pre­vádz­ko­vých nákla­dov. Je to pre nás výzva, ale keď sa nám to podarí, bude to skvelé,“ tvrdí vo svo­jej tla­čo­vej správe spo­loč­nosť Immo­cap.

Dru­hým záu­jem­com je firma Staura, ktorá už pre­vádz­kuje nie­koľko obcho­dov v pod­chode. Tá do obnovy pod­chodu plá­nuje inves­to­vať 500 000 eur. V rámci nej by potom obno­vili aj prí­strešky zastá­vok.

Staura rekon­štru­uje pod­chody už od roku 1992 a jej plán navrhuje kame­rový sys­tém a 24-hodi­novú strážnu službu. Pre­vádzky by dostali asi o polo­vicu menší pries­tor ako v návrhu Immo­cap.

im4-1000x671-1

foto: Immo­cap Group

Roz­hod­nu­tie o víťa­zovi je na mest­skom zastu­pi­teľ­stve. Víťazná firma dostane pod­chod do pre­nájmu na 15 rokov. A to buď za euro ročne alebo za 72-tisíc eur ročne v prí­pade Immo­cap alebo 27-tisíc eur ročne pre Stauru pri zapo­čí­taní inves­tí­cie do nájmu.

Bez ohľadu na víťaza mesto plá­nuje inves­to­vať 421-tisíc eur do troch eska­lá­to­rov a sied­mich výťa­hov.

Pod­chod jed­ného z naj­ruš­nej­ších miest v Bra­ti­slave od svojho vzniku v 70. rokoch nepre­šiel výraz­nou zme­nou. Kon­cept bez­ba­ri­é­ro­vosti u nás pred šty­rid­sia­timi rokmi neexis­to­val a ani eska­lá­tory tak­mer vôbec nefun­gujú.

Už aj v minu­losti tu boli ponuky od súkrom­ných inves­to­rov na revi­ta­li­zá­ciu, avšak prečo neboli využité, žiaľ, nie je otázka na súčasné vede­nie mesta. Revi­ta­li­zá­cia Trnav­ského mýta je finančne veľmi náročná, preto robiť ju len priamo z mest­ského roz­počtu nie je jed­no­du­ché,“ hovorí hovor­kyňa pri­má­tora Ivana Sko­ka­nová.

Pred maj­strov­stvami v hokeji v roku 2011 bol pod­chod vyčis­tený, no s turis­tami odišla aj snaha mesta o jeho údržbu. Pre­ná­jom súkrom­ní­kovi už zachrá­nil pod­chod na Hodžo­vom námestí. Dúfajme, že ten­to­raz sa plá­no­vaná rekon­štruk­cia Trnav­ského mýta dotiahne dokonca a Bra­ti­slava bude mať ďal­šie miesto, za ktoré sa nebude musieť han­biť.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Staura

Pridať komentár (0)