TSU: Nová sociálna sieť, na kto­rej zaro­bíte

Kika Besedičová / 6. novembra 2014 / Tech a inovácie

Že na pre­pl­ne­nom trhu nie je miesto pre ďal­šiu sociálnu sieť? Inves­tičný fond San­cus Capi­tal Prive si to nemyslí a napum­po­val 7 mili­ó­nov dolá­rov do novej siete Tsu, ktorá má jeden ťahák, ktorý na Face­bo­oku, Twit­teri, Google a ani ďal­šej podob­nej sieti nenáj­dete. Bude vám totiž pla­tiť!

V ostat­ných ohľa­doch sa oproti ostat­ným sie­ťam prak­ticky nelíši. Každý si vytvorí pro­fil, môže sle­do­vať cudzie pro­fily alebo sa s nimi rovno kama­rá­tiť (fol­lo­wo­vať). Pod­sta­tou je zdie­ľa­nie tex­to­vých, obráz­ko­vých prís­pev­kov. Tie najús­peš­nej­šie potom môžu zará­bať.

Sieť je od začiatku zapla­vená rekla­mou. Väč­šinu utŕ­že­ných peňazí rozdá späť medzi ľudí. Ako? Tsu si berie 10% pro­ví­ziu. Ak váš prís­pe­vok zarobí 100 dolá­rov, Tsu si vezme 10 dolá­rov a zvyš­ných 90 roz­delí medzi vás a vašich zná­mych.


Polo­vicu z toho zvyšku (teda 45 dolá­rov) dostane autor pôvod­ného prís­pevku. Prvý, kto auto­rov prís­pe­vok bude znovu zdie­ľať, dostane tre­tinu zvyšku (30 dolá­rov). Tre­tiemu uží­va­te­ľovi pri zdie­laní 1/9 zvyšku (tre­tinu tre­tiny), teda 10 dolá­rov.…

Vyzerá to zlo­žito, ale všetky výpočty za vás urobí Tsu, vy len budete inka­so­vať. Zís­kané peniaze môžete poslať na cha­ritu, daro­vať iným uží­va­te­ľom, a ak v ban­ko­vom účte budete mať viac ako sto dolá­rov, môžete si pove­dať pre­vádz­ko­va­te­ľom o vypí­sa­nie šeku. Ako presne to bude fun­go­vať na Slo­ven­sku, to zatiaľ netu­šíme. Navyše by ste z takých príj­mov mali odvá­dzať dane a podá­vať pri­zna­nia, to sa v túto chvíľu na Tsu nejako nerieši. V kaž­dom prí­pade ich odmie­ňo­vací sys­tém silno pri­po­mína OVB. :)


Nemys­lite si, že na Tsu zázračne zbo­hat­nete, ale peňažný sys­tém je to jediné, čo je na novej sieti zau­jí­mavé. Inak je to skrátka ďal­šia variá­cia Face­bo­oku. Tsu náj­dete na adrese tsu.co, vyskú­šať môžete aj apli­ká­cie pre iOS a Android. Regis­trá­cia je zatiaľ iba na pozvánky”, ale pri­po­jiť sa môžete vďaka pro­filu už exis­tu­jú­ceho uží­va­teľa.

Pridať komentár (0)