TSU: Nová sociál­na sieť, na kto­rej zaro­bí­te

Kika Besedičová / 6. novembra 2014 / Tech a inovácie

Že na pre­pl­ne­nom trhu nie je mies­to pre ďal­šiu sociál­nu sieť? Inves­tič­ný fond San­cus Capi­tal Pri­ve si to nemys­lí a napum­po­val 7 mili­ó­nov dolá­rov do novej sie­te Tsu, kto­rá má jeden ťahák, kto­rý na Face­bo­oku, Twit­te­ri, Goog­le a ani ďal­šej podob­nej sie­ti nenáj­de­te. Bude vám totiž pla­tiť!

V ostat­ných ohľa­doch sa opro­ti ostat­ným sie­ťam prak­tic­ky nelí­ši. Kaž­dý si vytvo­rí pro­fil, môže sle­do­vať cudzie pro­fi­ly ale­bo sa s nimi rov­no kama­rá­tiť (fol­lo­wo­vať). Pod­sta­tou je zdie­ľa­nie tex­to­vých, obráz­ko­vých prís­pev­kov. Tie najús­peš­nej­šie potom môžu zará­bať.

Sieť je od začiat­ku zapla­ve­ná rekla­mou. Väč­ši­nu utŕ­že­ných peňa­zí roz­dá späť medzi ľudí. Ako? Tsu si berie 10% pro­ví­ziu. Ak váš prís­pe­vok zaro­bí 100 dolá­rov, Tsu si vez­me 10 dolá­rov a zvyš­ných 90 roz­de­lí medzi vás a vašich zná­mych.


Polo­vi­cu z toho zvyš­ku (teda 45 dolá­rov) dosta­ne autor pôvod­né­ho prís­pev­ku. Prvý, kto auto­rov prís­pe­vok bude zno­vu zdie­ľať, dosta­ne tre­ti­nu zvyš­ku (30 dolá­rov). Tre­tie­mu uží­va­te­ľo­vi pri zdie­la­ní 1/9 zvyš­ku (tre­ti­nu tre­ti­ny), teda 10 dolá­rov.…

Vyze­rá to zlo­ži­to, ale všet­ky výpoč­ty za vás uro­bí Tsu, vy len bude­te inka­so­vať. Zís­ka­né penia­ze môže­te poslať na cha­ri­tu, daro­vať iným uží­va­te­ľom, a ak v ban­ko­vom účte bude­te mať viac ako sto dolá­rov, môže­te si pove­dať pre­vádz­ko­va­te­ľom o vypí­sa­nie šeku. Ako pres­ne to bude fun­go­vať na Slo­ven­sku, to zatiaľ netu­ší­me. Navy­še by ste z takých príj­mov mali odvá­dzať dane a podá­vať pri­zna­nia, to sa v túto chví­ľu na Tsu neja­ko nerie­ši. V kaž­dom prí­pa­de ich odmie­ňo­va­cí sys­tém sil­no pri­po­mí­na OVB. :)


Nemys­li­te si, že na Tsu zázrač­ne zbo­hat­ne­te, ale peňaž­ný sys­tém je to jedi­né, čo je na novej sie­ti zau­jí­ma­vé. Inak je to skrát­ka ďal­šia variá­cia Face­bo­oku. Tsu náj­de­te na adre­se tsu.co, vyskú­šať môže­te aj apli­ká­cie pre iOS a Andro­id. Regis­trá­cia je zatiaľ iba na pozván­ky”, ale pri­po­jiť sa môže­te vďa­ka pro­fi­lu už exis­tu­jú­ce­ho uží­va­te­ľa.

Pridať komentár (0)