Tu je 6 tipov pre maxi­mál­nu pro­duk­ti­vi­tu pre kaž­dé­ho, kto pra­cu­je z domu

Martin Bohunický / 12. júla 2016 / Lifehacking

Stá­le viac a viac ľudí pra­cu­je na diaľ­ku. Mož­no majú doma zria­de­nú kan­ce­lá­riu, mož­no pra­cu­jú v cowor­kin­gu, mož­no cho­dia pra­co­vať do miest­nej kaviar­ne. Tech­no­ló­gia dnes dovo­ľu­je komu­koľ­vek — vrá­ta­ne pod­ni­ka­te­ľov, vyhnúť sa tra­dič­ným kan­ce­lá­riam a ťažiť z fle­xi­bi­li­ty, kto­rú ponú­ka prá­ca z domu.

Kaž­dý, kto pra­cu­je z domu ti povie, že to so sebou pri­ná­ša aj isté výzvy. Obzvlášť ak si pred­tým pra­co­val štan­dard­ne. Doma sa vyh­neš kon­flik­tom a náj­deš pokoj, no budeš osa­me­lý. Mož­no bude tvo­jou jedi­nou mož­nos­ťou komu­ni­ká­cie inte­rak­cia so psom, so ženou, s rodič­mi, či s deť­mi. Ale prav­de­po­dob­ne budeš úpl­ne sám.

Nie je oko­lo nikto, kto by s tebou mohol pre­brať nápa­dy. Strá­vil som kopec dní prá­cou v pyža­me. Nikto nadom­nou nemal kon­tro­lu a k vstá­va­niu sa musím dodnes nútiť. No po čase som si vytvo­ril ruti­nu, pri­po­jil som sa ku cowor­kin­gu a apli­ko­val som pár tipov. Tu je nie­koľ­ko z nich, kto­ré mi pomá­ha­jú udr­žať sa v sústre­de­ní.

6-tips-for-convincing-your-boss-to-let-you-work-from-home

foto: businessinsider.com

1. Nastav si pres­ný pra­cov­ný čas

Väč­ši­na pra­cu­jú­cich doma má prob­lém udr­žať si jas­ný pra­cov­ný čas — jeden deň sa na prá­cu nepoz­rú, ino­ke­dy pra­cu­jú celú noc. Nie­ke­dy to inak nej­de, nie­ke­dy je mož­no tre­ba potiah­nuť, nie­ke­dy mož­no tre­ba ísť pre deti. No nastav si jas­ný pra­cov­ný čas a riaď sa ním. Keď skon­číš, kaš­li už na všet­ko a vychut­naj si zvy­šok dňa.

2. Naplá­nuj si svo­je pra­cov­né dni

Zis­ti, ako fun­gu­je tvo­je telo a naplá­nuj si pod­ľa toho prá­cu. Ak si ráno efek­tív­ny, pred desia­tou nekon­tro­luj mai­ly a pra­cuj čo to dá. Rých­ly pohľad na kalen­dár na začiat­ku dňa a šup do prá­ce. Sprav si zoznam naj­dô­le­ži­tej­ších úloh a až potom rieš tie menej dôle­ži­té.

3. Obleč sa pro­fe­si­onál­ne

Aj keby si sa mal obliecť len pre psa, urob to. Mož­no je prí­jem­né zostať v pyža­me celý deň, no k lep­ším výko­nom ti to nepo­mô­že. Tvo­je oble­če­nie na teba pôso­bí psy­cho­lo­gic­ky. Daj si spr­chu, raňaj­ky, umy si zuby a obleč sa tak, aby si sa cítil seba­ve­do­mo. Nepot­re­bu­ješ rov­no oblek, casu­al bude sta­čiť.

4. Pri­prav si pra­cov­né mies­to

Dôle­ži­tým aspek­tom prá­ce z domu je kon­zis­ten­cia. Pra­cuj kaž­dý deň na rov­na­kom mies­te. Pri­prav si sto­lík a obklop sa veca­mi, kto­ré ťa inšpi­ru­jú. Tvo­je pra­cov­né mies­to by malo byť prí­jem­né a mal by si sa tam doká­zať napl­no sústre­diť.

20150211222857-work-from-home

foto: entrepreneur.com

5. Daj si pau­zu

Dávaj si v prie­be­hu pra­cov­né­ho času via­ce­ro pre­stá­vok. Natiah­ni sa, prej­di sa uli­cou, daj si dob­rý obed či desia­tu. Ak potre­bu­ješ tro­cha socia­li­zá­cie, pozvi na obed pria­te­ľov či kli­en­tov. Ak si nad­še­nec do fit­ness, skok do fit­ka ti pomô­že k poobed­nej pro­duk­ti­vi­te.

6. Nene­chaj sa vyru­šo­vať

Aj keď si sám, veľ­mi ľah­ko ťa hoci­čo vyru­ší. Vždy sa náj­de v dome nie­čo, čo tre­ba uro­biť. Neza­bú­daj, si v prá­ci. Umý­va­nie ria­dov počká, kým prí­deš “domov”. Sústreď sa na prá­cu a udrž kon­zis­tent­nú pro­duk­ti­vi­tu. Nene­chaj sa rušiť ani onli­ne, nerieš mai­ly, Face­bo­ok a rôz­ne iné strán­ky. Však ty vieš.

Entrepreneur_breakfast_getty_0

foto: virgin.com

zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)