Tu je 6 tipov pre maxi­málnu pro­duk­ti­vitu pre kaž­dého, kto pra­cuje z domu

Martin Bohunický / 12. júla 2016 / Tools a produktivita

Stále viac a viac ľudí pra­cuje na diaľku. Možno majú doma zria­denú kan­ce­lá­riu, možno pra­cujú v cowor­kingu, možno cho­dia pra­co­vať do miest­nej kaviarne. Tech­no­ló­gia dnes dovo­ľuje komu­koľ­vek — vrá­tane pod­ni­ka­te­ľov, vyhnúť sa tra­dič­ným kan­ce­lá­riam a ťažiť z fle­xi­bi­lity, ktorú ponúka práca z domu.

Každý, kto pra­cuje z domu ti povie, že to so sebou pri­náša aj isté výzvy. Obzvlášť ak si pred­tým pra­co­val štan­dardne. Doma sa vyh­neš kon­flik­tom a náj­deš pokoj, no budeš osa­melý. Možno bude tvo­jou jedi­nou mož­nos­ťou komu­ni­ká­cie inte­rak­cia so psom, so ženou, s rodičmi, či s deťmi. Ale prav­de­po­dobne budeš úplne sám.

Nie je okolo nikto, kto by s tebou mohol pre­brať nápady. Strá­vil som kopec dní prá­cou v pyžame. Nikto nadom­nou nemal kon­trolu a k vstá­va­niu sa musím dodnes nútiť. No po čase som si vytvo­ril rutinu, pri­po­jil som sa ku cowor­kingu a apli­ko­val som pár tipov. Tu je nie­koľko z nich, ktoré mi pomá­hajú udr­žať sa v sústre­dení.

6-tips-for-convincing-your-boss-to-let-you-work-from-home

foto: businessinsider.com

1. Nastav si presný pra­covný čas

Väč­šina pra­cu­jú­cich doma má prob­lém udr­žať si jasný pra­covný čas — jeden deň sa na prácu nepozrú, ino­kedy pra­cujú celú noc. Nie­kedy to inak nejde, nie­kedy je možno treba potiah­nuť, nie­kedy možno treba ísť pre deti. No nastav si jasný pra­covný čas a riaď sa ním. Keď skon­číš, kašli už na všetko a vychut­naj si zvy­šok dňa.

2. Naplá­nuj si svoje pra­covné dni

Zisti, ako fun­guje tvoje telo a naplá­nuj si podľa toho prácu. Ak si ráno efek­tívny, pred desia­tou nekon­tro­luj maily a pra­cuj čo to dá. Rýchly pohľad na kalen­dár na začiatku dňa a šup do práce. Sprav si zoznam naj­dô­le­ži­tej­ších úloh a až potom rieš tie menej dôle­žité.

3. Obleč sa pro­fe­si­onálne

Aj keby si sa mal obliecť len pre psa, urob to. Možno je prí­jemné zostať v pyžame celý deň, no k lep­ším výko­nom ti to nepo­môže. Tvoje oble­če­nie na teba pôsobí psy­cho­lo­gicky. Daj si spr­chu, raňajky, umy si zuby a obleč sa tak, aby si sa cítil seba­ve­domo. Nepot­re­bu­ješ rovno oblek, casual bude sta­čiť.

4. Pri­prav si pra­covné miesto

Dôle­ži­tým aspek­tom práce z domu je kon­zis­ten­cia. Pra­cuj každý deň na rov­na­kom mieste. Pri­prav si sto­lík a obklop sa vecami, ktoré ťa inšpi­rujú. Tvoje pra­covné miesto by malo byť prí­jemné a mal by si sa tam doká­zať naplno sústre­diť.

20150211222857-work-from-home

foto: entrepreneur.com

5. Daj si pauzu

Dávaj si v prie­behu pra­cov­ného času via­cero pre­stá­vok. Natiahni sa, prejdi sa uli­cou, daj si dobrý obed či desiatu. Ak potre­bu­ješ tro­cha socia­li­zá­cie, pozvi na obed pria­te­ľov či kli­en­tov. Ak si nad­še­nec do fit­ness, skok do fitka ti pomôže k poobed­nej pro­duk­ti­vite.

6. Nene­chaj sa vyru­šo­vať

Aj keď si sám, veľmi ľahko ťa hocičo vyruší. Vždy sa nájde v dome niečo, čo treba uro­biť. Neza­bú­daj, si v práci. Umý­va­nie ria­dov počká, kým prí­deš “domov”. Sústreď sa na prácu a udrž kon­zis­tentnú pro­duk­ti­vitu. Nene­chaj sa rušiť ani online, nerieš maily, Face­book a rôzne iné stránky. Však ty vieš.

Entrepreneur_breakfast_getty_0

foto: virgin.com

zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)