Túto starú gar­sónku v Mos­kve pre­me­nili archi­tekti na pec­kové býva­nie

Nikola Brehová / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mať gar­sónku či malé štú­dio ešte nezna­mená neútulný a nedos­ta­točný pries­tor. Stačí ti šikovný archi­tekt alebo dávka kre­a­ti­vity, inšpi­rá­cie a vkusu a doká­žeš vytvo­riť pries­tor ako z kata­lógu.

Zaria­diť si býva­nie nie je jed­no­du­chá zále­ži­tosť. Mladý člo­vek často siaha po malých bytoch — jed­no­iz­bo­vých bytoch alebo gar­són­kach, ktoré zod­po­ve­dajú náro­kom a potre­bám slo­bod­ného člo­veka alebo páru.

Ruskí archi­tekti — Ale­xan­der Mali­nin a Anas­ta­sia She­ve­leva — pri­jali výzvu a pre­ro­bili malé štú­dio (cca 40 štvor­co­vých met­rov) s limi­to­va­ným roz­poč­tom. Tu je výsle­dok:

Spací kútik a kuchyňa:

Malý pries­tor posky­tuje všetko, čo v spálni člo­vek potre­buje — postel, svetlo, odkla­dací pries­tor, ktorý má aj fun­kciu pre­de­le­nia pries­toru — delí spací kútik a obý­vačku. Kuchyňa je rie­šená funkčne, nie je tam pre­by­tok skri­niek, sú tam potrebné spot­re­biče, pra­covná plo­cha a vešiaky na kuchyn­ské potreby. Ku kuchyni neod­mys­li­teľne patrí jedá­len­ský stôl a sto­ličky. Nad sto­lom je mierne extra­va­gantný kriš­tá­ľový lus­ter. Oba pries­tory sú orien­to­vané k oknám, čím majú dosta­tok pri­ro­dze­ného svetla počas celého dňa.

kuchynaspalna

kuchyna

Obý­vací pries­tor:

Obý­vačka je vyba­vená všet­kým, čo tam nesmie chý­bať. Pohodlné kreslá, sto­lík, tele­ví­zor, malá kniž­nica. Pries­tor zútul­ňuje kobe­rec a van­kúše.obyvka

obyv

Kúpelňa:

Kúpelňa je rie­šená jed­no­du­cho v bie­lej farbe s dre­ve­nými dopl­n­kami. Pries­tor dýcha popu­lár­nym vin­tage štý­lom.

kupelka

Celé štú­dio pôsobí nedos­tat­kom úlož­ného pries­toru. To je však iba zda­nie. Pri vchode do bytu sa nachá­dza dosta­točný úložný pries­tor v podobe skri­niek.

Byt je zaria­dený v popu­lár­nom urban štýle a dopl­nky a aj náby­tok sú low cos­tové. Archi­tekti ich zís­kali naprí­klad z blších trhov.

zdroj a zdroj foto­gra­fií: int2architecture.ru

Pridať komentár (0)