Túto sta­rú gar­són­ku v Mos­kve pre­me­ni­li archi­tek­ti na pec­ko­vé býva­nie

Nikola Brehová / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mať gar­són­ku či malé štú­dio ešte nezna­me­ná neútul­ný a nedos­ta­toč­ný pries­tor. Sta­čí ti šikov­ný archi­tekt ale­bo dáv­ka kre­a­ti­vi­ty, inšpi­rá­cie a vku­su a doká­žeš vytvo­riť pries­tor ako z kata­ló­gu.

Zaria­diť si býva­nie nie je jed­no­du­chá zále­ži­tosť. Mla­dý člo­vek čas­to sia­ha po malých bytoch — jed­no­iz­bo­vých bytoch ale­bo gar­són­kach, kto­ré zod­po­ve­da­jú náro­kom a potre­bám slo­bod­né­ho člo­ve­ka ale­bo páru.

Rus­kí archi­tek­ti — Ale­xan­der Mali­nin a Anas­ta­sia She­ve­le­va — pri­ja­li výzvu a pre­ro­bi­li malé štú­dio (cca 40 štvor­co­vých met­rov) s limi­to­va­ným roz­poč­tom. Tu je výsle­dok:

Spa­cí kútik a kuchy­ňa:

Malý pries­tor posky­tu­je všet­ko, čo v spál­ni člo­vek potre­bu­je — postel, svet­lo, odkla­da­cí pries­tor, kto­rý má aj fun­kciu pre­de­le­nia pries­to­ru — delí spa­cí kútik a obý­vač­ku. Kuchy­ňa je rie­še­ná funkč­ne, nie je tam pre­by­tok skri­niek, sú tam potreb­né spot­re­bi­če, pra­cov­ná plo­cha a vešia­ky na kuchyn­ské potre­by. Ku kuchy­ni neod­mys­li­teľ­ne pat­rí jedá­len­ský stôl a sto­lič­ky. Nad sto­lom je mier­ne extra­va­gant­ný kriš­tá­ľo­vý lus­ter. Oba pries­to­ry sú orien­to­va­né k oknám, čím majú dosta­tok pri­ro­dze­né­ho svet­la počas celé­ho dňa.

kuchynaspalna

kuchyna

Obý­va­cí pries­tor:

Obý­vač­ka je vyba­ve­ná všet­kým, čo tam nesmie chý­bať. Pohodl­né kres­lá, sto­lík, tele­ví­zor, malá kniž­ni­ca. Pries­tor zútul­ňu­je kobe­rec a van­kú­še.obyvka

obyv

Kúpel­ňa:

Kúpel­ňa je rie­še­ná jed­no­du­cho v bie­lej far­be s dre­ve­ný­mi dopl­n­ka­mi. Pries­tor dýcha popu­lár­nym vin­ta­ge štý­lom.

kupelka

Celé štú­dio pôso­bí nedos­tat­kom úlož­né­ho pries­to­ru. To je však iba zda­nie. Pri vcho­de do bytu sa nachá­dza dosta­toč­ný úlož­ný pries­tor v podo­be skri­niek.

Byt je zaria­de­ný v popu­lár­nom urban štý­le a dopl­n­ky a aj náby­tok sú low cos­to­vé. Archi­tek­ti ich zís­ka­li naprí­klad z blších trhov.

zdroj a zdroj foto­gra­fií: int2architecture.ru

Pridať komentár (0)