Tvoj star­tup nemusí byť nutne šká­lo­va­teľný

Michal Ondro / 9. apríla 2016 / Business

Kľú­čo­vým pred­po­kla­dom pre dosia­hnu­tie rých­leho rastu star­tupu, je uplat­ňo­va­nie šká­lo­va­teľ­ného pod­ni­ka­teľ­ského modelu, ktorý je zalo­žený na poten­ciáli dosa­ho­vať významný rast tržieb bez výraz­ného zvy­šo­va­nia nákla­dov. To sa teda tvrdí. Šká­lo­va­teľ­nosť však nie je nut­nou pod­mien­kou.

Mladí pod­ni­ka­te­lia sa nepretr­žite nachá­dzajú pod obrov­ským tla­kom. Sna­žia sa zo všet­kých síl o budo­va­nie šká­lo­va­teľ­ného star­tupu, bez toho, aby svoje úsi­lie skú­sili zame­rať na aký­koľ­vek iný typ pod­ni­ka­nia. Mys­lia si, že ak nevy­bu­dujú nejakú soft­vé­rovú plat­formu s vyso­kým ras­to­vým poten­ciá­lom, tak sú vní­maní ako tí, čo len strá­cajú svoj dra­ho­cenný čas.

To je snob­ské. A je to nebez­pečné. Opiera sa to o tvr­de­nie, že exis­tujú pod­niky, ktoré sú lep­šie ako ostatné. Pre­vláda mylný názor, že len takéto pod­niky sa môžu stať tými najús­peš­nej­šími.

Pre nie­kto­rých ľudí je však práve šká­lo­va­teľ­nosť tou správ­nou ces­tou. Iba tak budú šťastní. Možno dosiahnu neuve­ri­teľné veci. Táto cesta však nie je tou jedi­nou schod­nou. Vždy tu budú mladí pod­ni­ka­te­lia, ktorí budú dis­po­no­vať lep­šími pred­po­kladmi na budo­va­nie web­di­zajn firiem, odev­ných zna­čiek alebo pora­den­ských spo­loč­ností. To nám vraví zdravý rozum. Prečo by sa teda aj títo ľudia mali vydať ces­tou šká­lo­va­teľ­nosti?startup-notepad

foto: lieyungwang.com

Pred zača­tím pod­ni­ka­nia treba zvá­žiť tieto 3 veci:

Ak máš chuť a odhod­la­nie začať rie­šiť vlastný biz­nis, exis­tujú len tri veci, s kto­rými by si si mal lámať hlavu. Len tri.

Budem takto zará­bať peniaze?

Budem hrdý na to, čo som vybu­do­val?

Budem si túto prácu uží­vať?

Nedá sa dosta­točne popí­sať nesmierna dôle­ži­tosť týchto troch bodov. Odpo­vede na tieto tri otázky sú záro­veň aj dôvodmi, pre ktoré sa vôbec roz­hod­neš pod­ni­kať. Každý pod­ni­ka­teľ chce predsa zará­bať ťažké peniaze, vybu­do­vať niečo, na čo bude môcť byť hrdý a chce sa počas tohto celého aj baviť. Áno, je to sku­točne také pria­mo­čiare. Tri jed­no­du­ché otázky. Ak si na ne kladne odpo­vieš, tak môžeš veselo uro­biť skok do neznáma.

startup-branding-on-a-budget-

foto: barcinno.com

Správny biz­nis je ten, ktorý sku­točne aj chceš vybu­do­vať.

Istému mla­dému pod­ni­ka­te­ľovi sa poda­rilo vybu­do­vať obrov­ský star­tup s orien­tá­ciou na služby zákaz­ní­kom. Pra­cuje v sek­tore pro­fe­si­onál­nych slu­žieb a dosa­huje obrov­ské zisky. Keďže bol jedi­ným zakla­da­te­ľom tohto pod­niku, tak sa bavíme o mili­ó­noch, o ktoré sa nemusí s nikým deliť. Keď s týmto celým začí­nal, býval mno­ho­krát zne­po­ko­jený sku­toč­nos­ťou, že jedi­ným spô­so­bom, ako šká­lo­vať svoje pod­ni­ka­nie, bolo nají­ma­nie zamest­nan­cov a vytvá­ra­nie sate­lit­ných kan­ce­lá­rií.

Časom si však uve­do­mil, že sku­točne miluje to, čo robí. Bol spo­kojný s tým, čo ponúka a bol spo­kojný aj so zákaz­níkmi, kto­rých obslu­ho­val. Nemal teda dôvod hnať sa za dosia­hnu­tím báj­neho „fak­toru rastu X“ , pre­tože aj bez toho zazna­me­ná­val udr­ža­teľný rast vo svo­jom vlast­nom modeli. A to si uží­val.

Je predsa šia­lené naz­na­čo­vať, že star­tup podob­ných roz­me­rov, ktorý sa snaží o zvy­šo­va­nie inves­tí­cií a sme­ruje k hyper-rastu, je vo svo­jej pod­state lepší ako jeho biz­nis. Áno, môže mať väč­šiu hod­notu a jeho zakla­da­te­lia budú možno oveľa bohatší ako on. No toto nie vždy zna­mená, že je biz­nis lepší a jeho maji­te­lia sku­točne spo­koj­nejší.

Nie je preto správne budo­vať pod­ni­ka­nie, ktoré všetci chcú. Treba vybu­do­vať to, čo sku­točne chceš práve ty. Je to ten biz­nis, kto­rého budo­va­nie neskončí ani za 10 – 15 rokov. Je to biz­nis, do kto­rého vlo­žíš svoju krv, pot, slzy a čas. Je to biz­nis, s kto­rým by to iní vzdali. Je to biz­nis, ktorý volá práve tvoje meno.

Hipster

foto: opsninja.co

Je prav­dou, že mnoho firiem, ktoré takýmto star­tu­pom posky­tujú kapi­tál, možno nebude chcieť inves­to­vať do pod­ni­kov, v kto­rých nie je mož­nosť šká­lo­va­teľ­nosti. To je neod­škrie­pi­teľný fakt. Majú na to dobré dôvody. Chcú totižto inves­to­vať do biz­nisu, z kto­rého sa im časom (čo naj­skôr) čo to aj vráti. To však nezna­mená, že takýto biz­nis nemô­žeš začať budo­vať. Pamä­taj na to, že ani tieto firmy nie sú zalo­žené na šká­lo­va­teľ­nom pod­ni­ka­teľ­skom modele – si v dob­rej spo­loč­nosti a na dob­rej ceste.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.livefyre.com

Pridať komentár (0)