Tvor­co­via Siri odha­li­li svo­ju novú AI asis­tent­ku Viv

Rudolf Nečas / 18. mája 2016 / Tech a inovácie

Ak si si mys­lel, že Siri je skve­lá, pri Viv pad­neš na zadok.

Dag Kitt­laus a Adam Che­y­er vytvo­ri­li ume­lú inte­li­gen­ciu, na kto­rej fun­gu­je Siri, kul­to­vá digi­tál­na asis­tent­ka od App­le a záro­veň jed­na z prvých moder­ných apli­ká­cií, kto­rá je schop­ná zvlád­nuť otáz­ky v pri­ro­dze­nom jazy­ku na smart­fó­ne. Ten­to mesiac títo dva­ja tvor­co­via uká­za­li svoj naj­nov­ší výtvor Viv – pred­sta­vu­je novú gene­rá­ciu asis­tent­ky s ume­lou inte­li­gen­ci­ou, kto­rú posled­né šty­ri roky vyví­ja­li v uta­je­ní.

Ich cie­ľom bolo vytvo­riť lep­šiu ver­ziu Siri pre­po­je­nú s množ­stvom slu­žieb, namies­to základ­né­ho vyhľa­dá­va­nia otá­zok na inter­ne­te, ako to robí Siri. Počas 20 minú­to­vej demo scé­ny v Dis­rupt NYC Viv bez­chyb­ne zvlád­la celý rad zlo­ži­tých žia­dos­tí, a to nie­len pokiaľ ide o chá­pa­nie, ale dokon­ca s pre­po­je­ním s obchod­ník­mi tre­tích strán pre nákup tova­ru a zaria­de­nie rezer­vá­cií.

Prí­stup Viv má ove­ľa bliž­šie k Ale­xa od Ama­zo­nu ale­bo botom v Mes­sen­ge­ri od Face­bo­oku a ponú­ka mož­nosť spo­jiť sa s obchod­ník­mi a dodá­va­teľ­mi tre­tích strán, aby bolo mož­né na zákla­de žia­dos­tí vyko­nať nákup tova­rov ale­bo zajed­na­nie rezer­vá­cií. Slo­gan spo­loč­nos­ti — inte­li­gen­cia sa stá­va nástro­jom — pek­ne zahŕňa cieľ integ­ro­vať kon­ver­zač­nú ume­lú inte­li­gen­ciu do vnút­ra veľ­ké­ho množ­stva gad­ge­tov a digi­tál­nych slu­žieb.

Kri­tic­ký roz­diel je tu medzi širo­kou hori­zon­tál­nou ume­lou inte­li­gen­ci­ou a špe­cia­li­zo­va­nou ver­ti­kál­nou ume­lou inte­li­gen­ci­ou. Služ­ba ako x.ai, kto­rá zdie­ľa inves­to­rov s Viv je zame­ra­ná len na jed­nu vec – plá­no­va­nie schô­dzok. Robí túto úlo­hu veľ­mi dob­re, ale nedo­ká­že robiť nič iné. 

Siri, Ale­xa, Cor­ta­na a ich podob­ní majú byť širo­kou ume­lou inte­li­gen­ci­ou, kto­rá je schop­ná zvlád­nuť celý rad rôz­nych úloh. Sprá­va­jú sa ako velia­ci a ria­dia­ci bot, pre­sme­ro­vá­va­jú otáz­ky k prí­sluš­né­mu boto­vi pre rezer­vá­ciu hote­lo­vej izby ale­bo objed­na­nie kve­tín. Ama­zon a Face­bo­ok objas­ni­li, že ich prí­stup bude viesť k integ­rá­cii s čo naj­väč­ším počtom slu­žieb tre­tích strán. Na dru­hej stra­ne Siri a Goog­le Now zostá­va­jú viac uzav­re­té.

Viv_Siri_response_@2x

foto: appsrooster.com

Mic­ro­soft tiež znač­ne inves­tu­je do myš­lien­ky inte­li­gent­ných botov a počas svo­jej nedáv­nej kon­fe­ren­cie vývo­já­rov pred­vie­dol pros­trie­dok pre ich vytvo­re­nie. V jad­re zme­ny apli­ká­cií na botov bol pojem kon­ver­zá­cia ako plat­for­ma,” pove­dal CEO Satya Nadel­la. Viv ste­les­ňu­je ten­to trend. Jej tvor­co­via pra­cu­jú na prob­lé­me poro­zu­me­nia pri­ro­dze­né­ho jazy­ka viac ako desať rokov, počnúc pro­jek­tom ume­lej inte­li­gen­cie, pod­po­ro­va­né­ho Agen­tú­rou pre výskum pokro­či­lých obran­ných pro­jek­tov (DAR­PA) na pre­lo­me tisíc­ro­čia. To vied­lo k veľ­mi výkon­né­mu sys­té­mu, kto­rý je schop­ný pocho­piť a rea­go­vať na požia­dav­ky typu: Na ces­te k bra­to­vi musím vyz­dvi­hnúť neja­ké lac­né víno, kto­ré sa hodí k lasag­niam.”

Viv si kla­die za cieľ byť vša­dep­rí­tom­ná, tak­že bude chá­pať tvo­je pre­fe­ren­cie a his­tó­riu, keď s ňou budeš komu­ni­ko­vať na svo­jom mobil­nom zaria­de­ní, v aute ale­bo s inte­li­gent­ným zaria­de­ním doma,” pove­dal Adam Koopers­mith, par­tner Pri­tz­ker Group Ven­tu­re Capi­tal, jed­né­ho z inves­to­rov Viv-u. “Naším cie­ľom je odtr­hnu­tie sa od potre­by stov­ky rôz­nych apli­ká­cií, kto­ré pôso­bia nezá­vis­le na sebe. Tie­to služ­by budú integ­ro­va­né do kaž­do­den­né­ho živo­ta. Viv bude plat­for­mou, kto­rá to umož­ní.”

VIV

foto: esquire.com

Viv bude kon­ku­ro­vať botom od Mic­ro­sof­tu a API, kto­ré vytvo­ril Face­bo­ok, aby pod­po­ril vývo­já­rov vo vytvá­ra­ní botov pre Mes­sen­ger. Na deme si pora­di­la s množ­stvom zlo­ži­tých otá­zok. Viv rea­go­va­la na veci, ako: Prša­lo v Seatt­li pred tro­mi štvr­t­ka­mi?” a Bude pozaj­tra po pia­tej poobe­de v blíz­kos­ti Gol­den Gate Brid­ge tep­lej­šie ako 70 stup­ňov (Fah­ren­he­i­ta)?”

Doká­že tiež spra­co­vať viac per­so­na­li­zo­va­né požia­dav­ky, kto­ré zobra­zu­jú zna­losť uží­va­te­ľa ako naprí­klad: Pošli Ada­mo­vi 20 dolá­rov.” “Pošli mojej mame neja­ké kve­ty.” 

Hound zatiaľ nie je medzi spot­re­bi­teľ­mi hitom. A mini­mál­ne na začiat­ku Viv urči­te nebu­de schop­ná obchod­ní­kom ponúk­nuť dis­tri­bú­ciu pre masív­nu spot­re­bi­teľ­skú základ­ňu tak, ako to doká­že Face­bo­ok a Ama­zon. Zakla­da­te­lia Viv veria, že si ich vývo­já­ri a obchod­ní­ci tre­tích strán vybe­rú vďa­ka sile ich ume­lej inte­li­gen­cie, a pre­to­že sú naroz­diel od tech­no­lo­gic­kých gigan­tov stra­no­vo neut­rál­ni.

Na javis­ku Viv pred­vied­la “dyna­mic­ké gene­ro­va­nie prog­ra­mu”, o kto­rom tvr­dia, že je pre­lo­mo­vé. A urči­te tak aj vyze­rá. Pri kaž­dej slov­nej žia­dos­ti Viv dyna­mic­ky vytvo­ri­la kód uka­zu­jú­ci, ako pocho­pi­la a spra­co­va­la požia­dav­ku. To hypo­te­tic­ky umož­ní vývo­já­rom vytvá­rať robust­nú kon­ver­zač­nú ume­lú inte­li­gen­ciu pre svo­je služ­by jed­no­du­cho tým, že sa s Viv budú roz­prá­vať a násled­ne upra­vo­vať kód, kto­rý im poskyt­ne pri odpo­ve­di.

Burton_WaPo_VivLabs_0031462320786

foto: washingtonpost.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tapsmart.com

Pridať komentár (0)