Tvor­co­via Siri odha­lili svoju novú AI asis­tentku Viv

Rudolf Nečas / 18. mája 2016 / Tech a inovácie

Ak si si mys­lel, že Siri je skvelá, pri Viv pad­neš na zadok.

Dag Kitt­laus a Adam Che­yer vytvo­rili umelú inte­li­gen­ciu, na kto­rej fun­guje Siri, kul­tová digi­tálna asis­tentka od Apple a záro­veň jedna z prvých moder­ných apli­ká­cií, ktorá je schopná zvlád­nuť otázky v pri­ro­dze­nom jazyku na smart­fóne. Tento mesiac títo dvaja tvor­co­via uká­zali svoj naj­novší výtvor Viv – pred­sta­vuje novú gene­rá­ciu asis­tentky s ume­lou inte­li­gen­ciou, ktorú posledné štyri roky vyví­jali v uta­jení.

Ich cie­ľom bolo vytvo­riť lep­šiu ver­ziu Siri pre­po­jenú s množ­stvom slu­žieb, namiesto základ­ného vyhľa­dá­va­nia otá­zok na inter­nete, ako to robí Siri. Počas 20 minú­to­vej demo scény v Dis­rupt NYC Viv bez­chybne zvládla celý rad zlo­ži­tých žia­dostí, a to nie­len pokiaľ ide o chá­pa­nie, ale dokonca s pre­po­je­ním s obchod­níkmi tre­tích strán pre nákup tovaru a zaria­de­nie rezer­vá­cií.

Prí­stup Viv má oveľa bliž­šie k Alexa od Ama­zonu alebo botom v Mes­sen­geri od Face­bo­oku a ponúka mož­nosť spo­jiť sa s obchod­níkmi a dodá­va­teľmi tre­tích strán, aby bolo možné na základe žia­dostí vyko­nať nákup tova­rov alebo zajed­na­nie rezer­vá­cií. Slo­gan spo­loč­nosti — inte­li­gen­cia sa stáva nástro­jom — pekne zahŕňa cieľ integ­ro­vať kon­ver­začnú umelú inte­li­gen­ciu do vnútra veľ­kého množ­stva gad­ge­tov a digi­tál­nych slu­žieb.

Kri­tický roz­diel je tu medzi širo­kou hori­zon­tál­nou ume­lou inte­li­gen­ciou a špe­cia­li­zo­va­nou ver­ti­kál­nou ume­lou inte­li­gen­ciou. Služba ako x.ai, ktorá zdieľa inves­to­rov s Viv je zame­raná len na jednu vec – plá­no­va­nie schô­dzok. Robí túto úlohu veľmi dobre, ale nedo­káže robiť nič iné. 

Siri, Alexa, Cor­tana a ich podobní majú byť širo­kou ume­lou inte­li­gen­ciou, ktorá je schopná zvlád­nuť celý rad rôz­nych úloh. Sprá­vajú sa ako veliaci a ria­diaci bot, pre­sme­ro­vá­vajú otázky k prí­sluš­nému botovi pre rezer­vá­ciu hote­lo­vej izby alebo objed­na­nie kve­tín. Ama­zon a Face­book objas­nili, že ich prí­stup bude viesť k integ­rá­cii s čo naj­väč­ším počtom slu­žieb tre­tích strán. Na dru­hej strane Siri a Google Now zostá­vajú viac uzav­reté.

Viv_Siri_response_@2x

foto: appsrooster.com

Mic­ro­soft tiež značne inves­tuje do myš­lienky inte­li­gent­ných botov a počas svo­jej nedáv­nej kon­fe­ren­cie vývo­já­rov pred­vie­dol pros­trie­dok pre ich vytvo­re­nie. V jadre zmeny apli­ká­cií na botov bol pojem kon­ver­zá­cia ako plat­forma,” pove­dal CEO Satya Nadella. Viv ste­les­ňuje tento trend. Jej tvor­co­via pra­cujú na prob­léme poro­zu­me­nia pri­ro­dze­ného jazyka viac ako desať rokov, počnúc pro­jek­tom ume­lej inte­li­gen­cie, pod­po­ro­va­ného Agen­tú­rou pre výskum pokro­či­lých obran­ných pro­jek­tov (DARPA) na pre­lome tisíc­ro­čia. To viedlo k veľmi výkon­nému sys­tému, ktorý je schopný pocho­piť a rea­go­vať na požia­davky typu: Na ceste k bra­tovi musím vyz­dvi­hnúť nejaké lacné víno, ktoré sa hodí k lasag­niam.”

Viv si kla­die za cieľ byť vša­dep­rí­tomná, takže bude chá­pať tvoje pre­fe­ren­cie a his­tó­riu, keď s ňou budeš komu­ni­ko­vať na svo­jom mobil­nom zaria­dení, v aute alebo s inte­li­gent­ným zaria­de­ním doma,” pove­dal Adam Koopers­mith, par­tner Pri­tz­ker Group Ven­ture Capi­tal, jed­ného z inves­to­rov Viv-u. “Naším cie­ľom je odtr­hnu­tie sa od potreby stovky rôz­nych apli­ká­cií, ktoré pôso­bia nezá­visle na sebe. Tieto služby budú integ­ro­vané do kaž­do­den­ného života. Viv bude plat­for­mou, ktorá to umožní.”

VIV

foto: esquire.com

Viv bude kon­ku­ro­vať botom od Mic­ro­softu a API, ktoré vytvo­ril Face­book, aby pod­po­ril vývo­já­rov vo vytvá­raní botov pre Mes­sen­ger. Na deme si pora­dila s množ­stvom zlo­ži­tých otá­zok. Viv rea­go­vala na veci, ako: Pršalo v Seattli pred tromi štvr­t­kami?” a Bude pozaj­tra po pia­tej poobede v blíz­kosti Gol­den Gate Bridge tep­lej­šie ako 70 stup­ňov (Fah­ren­he­ita)?”

Dokáže tiež spra­co­vať viac per­so­na­li­zo­vané požia­davky, ktoré zobra­zujú zna­losť uží­va­teľa ako naprí­klad: Pošli Ada­movi 20 dolá­rov.” “Pošli mojej mame nejaké kvety.” 

Hound zatiaľ nie je medzi spot­re­bi­teľmi hitom. A mini­málne na začiatku Viv určite nebude schopná obchod­ní­kom ponúk­nuť dis­tri­bú­ciu pre masívnu spot­re­bi­teľ­skú základňu tak, ako to dokáže Face­book a Ama­zon. Zakla­da­te­lia Viv veria, že si ich vývo­jári a obchod­níci tre­tích strán vyberú vďaka sile ich ume­lej inte­li­gen­cie, a pre­tože sú naroz­diel od tech­no­lo­gic­kých gigan­tov stra­novo neut­rálni.

Na javisku Viv pred­viedla “dyna­mické gene­ro­va­nie prog­ramu”, o kto­rom tvr­dia, že je pre­lo­mové. A určite tak aj vyzerá. Pri kaž­dej slov­nej žia­dosti Viv dyna­micky vytvo­rila kód uka­zu­júci, ako pocho­pila a spra­co­vala požia­davku. To hypo­te­ticky umožní vývo­já­rom vytvá­rať robustnú kon­ver­začnú umelú inte­li­gen­ciu pre svoje služby jed­no­du­cho tým, že sa s Viv budú roz­prá­vať a následne upra­vo­vať kód, ktorý im poskytne pri odpo­vedi.

Burton_WaPo_VivLabs_0031462320786

foto: washingtonpost.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tapsmart.com

Pridať komentár (0)