Twit­ter zabo­jo­val a pocho­val Twit­Pic!

Peter Kováč / 6. september 2014 / Business

Skoro si nepa­mä­tám, kedy sme napo­sledy Twit­ter za niečo pochvá­lili. Ani ten­to­krát nebu­deme zmie­ňo­vať zrovna pozi­tívnu uda­losť. Za pár dní totiž defi­ni­tívne skončí popu­lárna služba pre pub­li­ko­va­nie obráz­kov, ktorá vznikla v čase, keď ju Twit­ter potre­bo­val. Pre­slá­vila seba, pomohla pre­slá­viť vtá­či­kovú sociálnu sieť. Práve tá ju žiaľ v dôsledku pocho­vala.

Twit­ter roz­pú­tala vojnu, ktorú nepre­žilo veľa slu­žieb. 25. sep­tem­bra sa k nim pridá Twit­Pic. Svojho času Twit­ter neumož­ňo­val nahrá­vať obrázky, iba tex­tové prís­pevky. Jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších slu­žieb na zdie­ľa­nie súbo­rov sa stal práve tento pro­dukt.

Jeho autor ozná­mil, že dôvo­dom konca je para­doxne sám Twit­ter. Právne odde­le­nie totiž tím sto­jaci za Twit­pic kon­tak­to­valo a poža­do­valo zmenu názvu, inak vraj stratí prí­stup k API. Obráz­ková služba však žia­dosť o regis­trá­ciu názvu doru­čila na ame­rický paten­tový úrad v roku 2009 a nemie­nila sa ho vzdať. Ťaha­nice o značku by boli namá­havé.

Noah Eve­rett, zakla­da­teľ Twit­pic, práve toto ozna­čil za dôvod konca. Podľa neho nemá malý tím pros­triedky na boj s práv­nikmi z Twit­teru. Namiesto súd­nych ťaha­níc tak zostane v srd­ciach uží­va­te­ľov diera.

Každý člo­vek má šancu svoje dáta stiah­nuť, než budú ser­very defi­ni­tívne vypnuté. Tvrdí boj má občas aj tvrdý koniec, najmä v tomto prí­pade.

RIP Twit­Pic.

Zdroj: twit­pic blog

Pridať komentár (0)