Týchto 20 úžas­ných foto­gra­fií doka­zuje, že svet nie je také zlé miesto

Ľubica Račeková / 16. mája 2016 / Zaujímavosti

Ľud­stvo stále nie je stra­tené, len potre­bu­jeme viac takýchto ľudí…

Talian­sko

1766005-650-1462877496-1399055139-6b0011de05a053286e8106ee2848f5a5

foto: © img-fotki

Anto­nio La Cava je talian­sky uči­teľ, ktorý sa roz­ho­dol zasvä­tiť svoj​život šíre­niu radosti a zna­losti aj potom, čo odišiel do dôchodku. Kúpil si špe­ciálnu troj­ko­le­sovú motorku a upra­vil ju tak, že z nej vytvo­ril pre­nosnú kniž­nicu. V súčas­nej pre­váža viac ako tisíc kníh a svo­jou prá­cou pod­po­ruje lásku ku kni­hám medzi deťmi aj dospe­lými po celej kra­jine.

Nór­sko

1765705-650-1462877496-1339747862000_saueredning2_4368187978x1200r

foto: © api

Títo chlapi ris­ko­vali svoje životy, aby zachrá­nili jahňa pred uto­pe­ním.

Egypt

1764555-650-1462877496-376556_10150392702106328_515681327_8556526_236256388_n

foto: © blogs­pot

Kres­ťa­nia chrá­nili mos­li­mov, keď sa mod­lili počas pro­tes­tov v Káhire.

Thaj­sko

1764855-650-1462877496-326

foto: © tehranp­ress

Slon z Thaj­ska pri­šiel o svoju prednú nohu po šliap­nutí na mínu, no dostal druhú šancu na šťastný život.

Bie­lo­rusko

2

foto: © pravda-tv

Vyache­slav Kozel je dôchodca, ktorý žije v malej dedine v Bie­lo­rusku. Keďže vie, že deti z jeho dediny sú väč­ši­nou chu­dobné a ich rodi­čia nemajú peniaze na to, aby ich nie­kam vzali, sám im vyro­bil miesto, kde sa môžu hrať. Uro­bil im volej­ba­lové ihrisko, tiež miesto, kde môžu hrať fut­bal, šach, dokonca im uro­bil bazén. A toto všetko majú deti zadarmo.

Afg­ha­nis­tan

1765555-650-1462877496-Kanl-ay-mek

foto: © meme­gags

Afgan­ský muž ponú­kol šálku čaju ame­ric­kému voja­kovi.

Ban­gla­déš

1765605-650-1462877496-20140702185218

foto: © 20mi­nu­tes

Sta­točný chla­pec ris­ko­val svoj​život, aby zachrá­nil malého jeleňa.

Tai­wan

1765305-650-1462877496-kindness18

foto: © ladies.zp

Jaqu­e­line Kip­limo pomohla čín­skemu špor­tov­covi počas mara­tónu.

Kanada

1764755-650-1462877496-2719

foto: © blogs­pot

Toto je výsle­dok poka­ze­ného tur­ni­ketu na sta­nici metra v Kanade a bez zamest­nan­cov okolo…

Ukra­jina

1764505-650-1462877496-95a4a8febe6fff78a47c0e164690718a

foto: © sto­ra­ge1

Izra­el­skí fut­ba­listi sa obe­to­vali počas lejaka a ich bundy dali deťom.

Čína

3365955-R3L8T8D-650-article-0-1ADB047800000578-209_634x586

foto: © amu­singt­ruth

Guo Shi­jun je chla­pec z chu­dob­nej čín­skej rodiny, ktorý chcel vždy štu­do­vať na vyso­kej škole. Momen­tálne sa stará o jeho chorú matku a otca a navyše štu­duje a dosa­huje skvelé výsledky.

Rusko

1764405-650-1462877496-8eda254f021c4cb095901fd22f75e285

foto: © media.zenfs.com

Dva­násť-ročný ško­lák z Ruska našiel na ulici zra­ne­ného vrabca. Vtá­čika donie­sol domov a sta­ral sa o neho, až kým sa malý vra­bec neu­zdra­vil.

Bosna a Her­ce­go­vina

2899555-R3L8T8D-650-8 (1)

foto: © azra­mag

Diev­čatko pri­nieslo vodu poli­caj­tom.

Fín­sko

1764805-650-1462877496------891077

foto: © joy­re­ac­tor

Tento oznam bol náj­dený na chodbe čin­žiaku v Hel­sin­kách.

India

1764355-650-1462877496-3967005-R3L8T8D-650-article-2561326-1B94229F00000578-864_964x643-1

foto: © inews

Viac ako tucet ľudí sa spo­jilo pri záchrane slo­ní­čaťa, ktoré uviazlo v bahne.

Aus­trá­lia

1764655-650-1462877496-25-photographies-emouvantes-qui-vous-prouveront-quil-y-a-encore-un-espoir-pour-lhumanite27

foto: © dykai

Hasič dal koale vodu pri požiari.

Rumun­sko

1765255-650-1462877496-most_powerful_photographs_003

foto: © blogs­pot

Dieťa dalo balón v tvare srdca poli­caj­tovi počas pro­tes­tov proti úspor­ným opat­re­niam v Buku­rešti.

USA

1765355-650-1462877496-devochki-umirayuschey-zhelanie-sobytiya-novosti_4977789617

foto: © poli­ti­kus

Tisíce ľudí prišli spie­vať koledy pred dom osem-roč­ného chlapca menom Dela­ney Brown, ktorý trpel nevy­lie­či­teľ­nou vzác­nou for­mou leuké­mie.

Bra­zí­lia

1764905-650-1462877496-9eff3898e65b2325a0f0ea0d1c705c794

foto: © newsc­razy

Muž v Riu dal svoje topánky bosému diev­čaťu bez domova.

Srb­sko

1765955-650-1462877496-1f4108225cfe

foto: © replik

Matu­ranti z Pirot High School sa roz­hodli, že si na ich stuž­kovú oblečú len oby­čajné tričká a noha­vice a peniaze, ktoré by inak utra­tili, veno­vali deťom so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsc­razy

Pridať komentár (0)