Tých­to 20 úžas­ných foto­gra­fií doka­zu­je, že svet nie je také zlé mies­to

Ľubica Račeková / 16. mája 2016 / Zaujímavosti

Ľud­stvo stá­le nie je stra­te­né, len potre­bu­je­me viac takých­to ľudí…

Talian­sko

1766005-650-1462877496-1399055139-6b0011de05a053286e8106ee2848f5a5

foto: © img-fot­ki

Anto­nio La Cava je talian­sky uči­teľ, kto­rý sa roz­ho­dol zasvä­tiť svoj​život šíre­niu rados­ti a zna­los­ti aj potom, čo odišiel do dôchod­ku. Kúpil si špe­ciál­nu troj­ko­le­so­vú motor­ku a upra­vil ju tak, že z nej vytvo­ril pre­nos­nú kniž­ni­cu. V súčas­nej pre­vá­ža viac ako tisíc kníh a svo­jou prá­cou pod­po­ru­je lás­ku ku kni­hám medzi deť­mi aj dospe­lý­mi po celej kra­ji­ne.

Nór­sko

1765705-650-1462877496-1339747862000_saueredning2_4368187978x1200r

foto: © api

Títo chla­pi ris­ko­va­li svo­je živo­ty, aby zachrá­ni­li jah­ňa pred uto­pe­ním.

Egypt

1764555-650-1462877496-376556_10150392702106328_515681327_8556526_236256388_n

foto: © blogs­pot

Kres­ťa­nia chrá­ni­li mos­li­mov, keď sa mod­li­li počas pro­tes­tov v Káhi­re.

Thaj­sko

1764855-650-1462877496-326

foto: © tehranp­ress

Slon z Thaj­ska pri­šiel o svo­ju pred­nú nohu po šliap­nu­tí na mínu, no dostal dru­hú šan­cu na šťast­ný život.

Bie­lo­rus­ko

2

foto: © prav­da-tv

Vyache­slav Kozel je dôchod­ca, kto­rý žije v malej dedi­ne v Bie­lo­rus­ku. Keď­že vie, že deti z jeho dedi­ny sú väč­ši­nou chu­dob­né a ich rodi­čia nema­jú penia­ze na to, aby ich nie­kam vza­li, sám im vyro­bil mies­to, kde sa môžu hrať. Uro­bil im volej­ba­lo­vé ihris­ko, tiež mies­to, kde môžu hrať fut­bal, šach, dokon­ca im uro­bil bazén. A toto všet­ko majú deti zadar­mo.

Afg­ha­nis­tan

1765555-650-1462877496-Kanl-ay-mek

foto: © meme­gags

Afgan­ský muž ponú­kol šál­ku čaju ame­ric­ké­mu voja­ko­vi.

Ban­gla­déš

1765605-650-1462877496-20140702185218

foto: © 20mi­nu­tes

Sta­toč­ný chla­pec ris­ko­val svoj​život, aby zachrá­nil malé­ho jele­ňa.

Tai­wan

1765305-650-1462877496-kindness18

foto: © ladies.zp

Jaqu­e­li­ne Kip­li­mo pomoh­la čín­ske­mu špor­tov­co­vi počas mara­tó­nu.

Kana­da

1764755-650-1462877496-2719

foto: © blogs­pot

Toto je výsle­dok poka­ze­né­ho tur­ni­ke­tu na sta­ni­ci met­ra v Kana­de a bez zamest­nan­cov oko­lo…

Ukra­ji­na

1764505-650-1462877496-95a4a8febe6fff78a47c0e164690718a

foto: © sto­ra­ge1

Izra­el­skí fut­ba­lis­ti sa obe­to­va­li počas leja­ka a ich bun­dy dali deťom.

Čína

3365955-R3L8T8D-650-article-0-1ADB047800000578-209_634x586

foto: © amu­singt­ruth

Guo Shi­jun je chla­pec z chu­dob­nej čín­skej rodi­ny, kto­rý chcel vždy štu­do­vať na vyso­kej ško­le. Momen­tál­ne sa sta­rá o jeho cho­rú mat­ku a otca a navy­še štu­du­je a dosa­hu­je skve­lé výsled­ky.

Rus­ko

1764405-650-1462877496-8eda254f021c4cb095901fd22f75e285

foto: © media.zenfs.com

Dva­násť-roč­ný ško­lák z Rus­ka našiel na uli­ci zra­ne­né­ho vrab­ca. Vtá­či­ka donie­sol domov a sta­ral sa o neho, až kým sa malý vra­bec neu­zdra­vil.

Bos­na a Her­ce­go­vi­na

2899555-R3L8T8D-650-8 (1)

foto: © azra­mag

Diev­čat­ko pri­nies­lo vodu poli­caj­tom.

Fín­sko

1764805-650-1462877496------891077

foto: © joy­re­ac­tor

Ten­to oznam bol náj­de­ný na chod­be čin­žia­ku v Hel­sin­kách.

India

1764355-650-1462877496-3967005-R3L8T8D-650-article-2561326-1B94229F00000578-864_964x643-1

foto: © ine­ws

Viac ako tucet ľudí sa spo­ji­lo pri záchra­ne slo­ní­ča­ťa, kto­ré uviaz­lo v bah­ne.

Aus­trá­lia

1764655-650-1462877496-25-photographies-emouvantes-qui-vous-prouveront-quil-y-a-encore-un-espoir-pour-lhumanite27

foto: © dykai

Hasič dal koale vodu pri požia­ri.

Rumun­sko

1765255-650-1462877496-most_powerful_photographs_003

foto: © blogs­pot

Die­ťa dalo balón v tva­re srd­ca poli­caj­to­vi počas pro­tes­tov pro­ti úspor­ným opat­re­niam v Buku­reš­ti.

USA

1765355-650-1462877496-devochki-umirayuschey-zhelanie-sobytiya-novosti_4977789617

foto: © poli­ti­kus

Tisí­ce ľudí priš­li spie­vať kole­dy pred dom osem-roč­né­ho chlap­ca menom Dela­ney Bro­wn, kto­rý trpel nevy­lie­či­teľ­nou vzác­nou for­mou leuké­mie.

Bra­zí­lia

1764905-650-1462877496-9eff3898e65b2325a0f0ea0d1c705c794

foto: © newsc­ra­zy

Muž v Riu dal svo­je topán­ky bosé­mu diev­ča­ťu bez domo­va.

Srb­sko

1765955-650-1462877496-1f4108225cfe

foto: © replik

Matu­ran­ti z Pirot High Scho­ol sa roz­hod­li, že si na ich stuž­ko­vú oble­čú len oby­čaj­né trič­ká a noha­vi­ce a penia­ze, kto­ré by inak utra­ti­li, veno­va­li deťom so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsc­ra­zy

Pridať komentár (0)