S tým­to gad­ge­tom od Ubi­sof­tu budeš môcť cítiť prdy počas hra­nia tej­to hry

Rudolf Nečas / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Zabud­ni na Ocu­lus, Nosu­lus Rift ti pri­ne­sie sku­toč­ný her­ný záži­tok!

V nad­chá­dza­jú­cej hre South Park: The Frac­tu­red But Who­le je naj­väč­šou zbra­ňou hlav­né­ho hrdi­nu prde­nie. Ubi­soft hovo­rí, že hlav­ný hrdi­na pou­ží­va “silu zadku”, aby sa pohy­bo­val a bojo­val pro­ti nepria­te­ľom. V dneš­nej dobe je hra­nie vo vir­tu­ál­nej rea­li­te in, ale prdy nie sú vidieť, tak­že Ubi­soft na to išiel svoj­sky a vytvo­ril zaria­de­nie, kto­ré ti umož­ní cítiť prdy v prie­be­hu hry.

image-shares

foto: nosulusrift.ubisoft.com

V South Park: The Frac­tu­red But Who­le hráš za nová­či­ka v mes­te. Jed­nou z jeho zvlášt­nych schop­nos­tí je naozaj sila zadku. Jedi­ný spô­sob, ako pomôcť ľuďom tú silu naozaj zažiť je uis­tiť sa, že ju naozaj môžu cítiť. Ten­to­krát sme chce­li prí­sť s naj­re­ál­nej­ším, naj­viac pôso­bi­vej­ším spô­so­bom, akým by hrá­či moh­li zažiť silu nové­ho hrdi­nu,” hovo­rí Jason Sch­ro­eder z Ubi­sof­tu.

Volá sa Nosu­lus Rift, nasa­díš si ho oko­lo nosa a hráš hru ako obvyk­le. Keď si tvo­ja posta­va prd­ne, budeš cítiť zápach. V pod­sta­te sa podo­bá na mini­ma­lis­tic­kú high-tech mas­ku. Aj keď je Nosu­lus Rift na prvý pohľad úpl­ná šib­nu­tosť, zdá sa, že u hrá­čov má úspech. “Len som začal hrať hru a už to priš­lo. Nikdy pred­tým som necí­til nič tak sil­né. Prd smr­dí fakt sku­toč­ne! Naj­viac pohl­cu­jú­ci záži­tok vôbec,” pove­dal hráč, kto­rý skú­šal Nocu­lus Rift. Hroz­ný zápach vraj pochá­dza z ole­jov vo vnút­ri zaria­de­nia. Tak­že je to nie­čo ako šia­le­ná for­ma aro­ma­te­ra­pie.

Zaria­de­nie má byť zatiaľ k dis­po­zí­cii len na kon­ven­ciách, tak­že ak si chceš ku hre čuc­hnúť budeš sa musieť zúčast­niť neja­kej her­nej kon­fe­ren­cie, na kto­rej sa Ubi­soft zúčast­ňu­je. Ale­bo môžeš počkať a kúpiť si ho spo­lu s hrou The Frac­tu­red But Who­le, kto­rá na Xbox One, PS4 a PC vyj­de 6. decem­bra.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trueachievements.com

Pridať komentár (0)