S týmto gad­ge­tom od Ubi­softu budeš môcť cítiť prdy počas hra­nia tejto hry

Rudolf Nečas / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Zabudni na Ocu­lus, Nosu­lus Rift ti pri­ne­sie sku­točný herný záži­tok!

V nad­chá­dza­jú­cej hre South Park: The Frac­tu­red But Whole je naj­väč­šou zbra­ňou hlav­ného hrdinu prde­nie. Ubi­soft hovorí, že hlavný hrdina pou­žíva “silu zadku”, aby sa pohy­bo­val a bojo­val proti nepria­te­ľom. V dneš­nej dobe je hra­nie vo vir­tu­ál­nej rea­lite in, ale prdy nie sú vidieť, takže Ubi­soft na to išiel svoj­sky a vytvo­ril zaria­de­nie, ktoré ti umožní cítiť prdy v prie­behu hry.

image-shares

foto: nosulusrift.ubisoft.com

V South Park: The Frac­tu­red But Whole hráš za nová­čika v meste. Jed­nou z jeho zvlášt­nych schop­ností je naozaj sila zadku. Jediný spô­sob, ako pomôcť ľuďom tú silu naozaj zažiť je uis­tiť sa, že ju naozaj môžu cítiť. Ten­to­krát sme chceli prísť s naj­re­ál­nej­ším, naj­viac pôso­bi­vej­ším spô­so­bom, akým by hráči mohli zažiť silu nového hrdinu,” hovorí Jason Sch­ro­eder z Ubi­softu.

Volá sa Nosu­lus Rift, nasa­díš si ho okolo nosa a hráš hru ako obvykle. Keď si tvoja postava prdne, budeš cítiť zápach. V pod­state sa podobá na mini­ma­lis­tickú high-tech masku. Aj keď je Nosu­lus Rift na prvý pohľad úplná šib­nu­tosť, zdá sa, že u hrá­čov má úspech. “Len som začal hrať hru a už to prišlo. Nikdy pred­tým som necí­til nič tak silné. Prd smrdí fakt sku­točne! Naj­viac pohl­cu­júci záži­tok vôbec,” pove­dal hráč, ktorý skú­šal Nocu­lus Rift. Hrozný zápach vraj pochá­dza z ole­jov vo vnútri zaria­de­nia. Takže je to niečo ako šia­lená forma aro­ma­te­ra­pie.

Zaria­de­nie má byť zatiaľ k dis­po­zí­cii len na kon­ven­ciách, takže ak si chceš ku hre čuc­hnúť budeš sa musieť zúčast­niť neja­kej her­nej kon­fe­ren­cie, na kto­rej sa Ubi­soft zúčast­ňuje. Alebo môžeš počkať a kúpiť si ho spolu s hrou The Frac­tu­red But Whole, ktorá na Xbox One, PS4 a PC vyjde 6. decem­bra.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trueachievements.com

Pridať komentár (0)