UBER dostal ape­tít na ďal­šie miliar­dy!

Martin Kráľ / 10. mája 2015 / Lifehacking

Rai­so­vať, rai­so­vať a opäť rai­so­vať. Vyze­rá, že prá­ve toto je nové mot­to spo­loč­nos­ti UBER.

Ube­ru sa prav­de­po­dob­ne opäť poda­rí rais­núť penia­ze a opäť sa bude jed­nať o nesku­toč­nú sumu. Pod­ľa dustup­ných infor­má­cií dostal Uber ape­tít na $1,5 až $2 miliar­dy. 

Pýta­te sa pre­čo?

Uber potre­bu­je veľ­mi rých­lo vstú­piť na nové trhy a vytla­čiť tak, čo naj­skôr už exis­tu­jú­cu, ale­bo postup­ne vzni­ka­jú­cu kon­ku­ren­ciu. Momen­tál­ne sa hrá o čas a Uber to veľ­mi dob­re vie. 

Pod­ľa Wall Stre­et Jour­nal by posled­né kolo foun­dra­sin­gu malo hod­no­tu fir­my Uber kata­pul­to­vať na astro­no­mic­kých $50 miliárd. Na podob­nej hod­no­te sa pred pár rok­mi oci­tol Face­bo­ok, tes­ne pred tým ako vstú­pil na bur­zu. Okrem iné­ho sa Uber prá­ve po tom­to kole finan­co­va­nia sta­ne naj­hod­not­nej­šou súkrom­ne vlast­ne­nou fir­mou na sve­te a dokon­ca pred­beh­ne aj Xia­omi, kto­rý má v súčas­nos­ti hod­no­tu $45 miliárd.

Ube­ru sa za posled­ných 5 rokov od jeho vzni­ku, poda­ri­lo zís­kať kapi­tál vo výš­ke $5 miliárd (dlh + equ­ita).

Spo­mí­na­né posled­né kolo finan­co­va­nia má byť pou­ži­té aj na etab­lo­va­nie nových slu­žieb ako je Ube­rE­ATS (donáš­ka jedál), Ube­rES­SEN­TIALS (donáš­ka kaž­do­den­ných potrieb fun­gu­jú­ca zatiaľ len vo Was­hing­ton D.C), Uber­RUSH (kuri­ér­ska služ­ba fun­gu­jú­ca len v New Yor­ku). Pod­ľa všet­ké­ho plá­nu­je Uber aj zave­de­nie masív­ne veľ­ké­ho pro­jek­tu, kto­rý sa bude týkať donáš­ky vecí pre obchod­ní­kov a pre­vádz­ky. 

Uber v skrat­ke plá­nu­je v najb­liž­šej dobe obrov­ské výdav­ky, jed­nou z nich má byť aj poten­ciál­na akvi­zí­cia mapo­vých slu­žieb Nokia HERE za $3 miliar­dy. 

Good luck UBER, just keep spen­ding :)

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)