UBER dostal ape­tít na ďal­šie miliardy!

Martin Kráľ / 10. mája 2015 / Tools a produktivita

Rai­so­vať, rai­so­vať a opäť rai­so­vať. Vyzerá, že práve toto je nové motto spo­loč­nosti UBER.

Uberu sa prav­de­po­dobne opäť podarí rais­núť peniaze a opäť sa bude jed­nať o nesku­točnú sumu. Podľa dustup­ných infor­má­cií dostal Uber ape­tít na $1,5 až $2 miliardy. 

Pýtate sa prečo?

Uber potre­buje veľmi rýchlo vstú­piť na nové trhy a vytla­čiť tak, čo naj­skôr už exis­tu­júcu, alebo postupne vzni­ka­júcu kon­ku­ren­ciu. Momen­tálne sa hrá o čas a Uber to veľmi dobre vie. 

Podľa Wall Street Jour­nal by posledné kolo foun­dra­singu malo hod­notu firmy Uber kata­pul­to­vať na astro­no­mic­kých $50 miliárd. Na podob­nej hod­note sa pred pár rokmi oci­tol Face­book, tesne pred tým ako vstú­pil na burzu. Okrem iného sa Uber práve po tomto kole finan­co­va­nia stane naj­hod­not­nej­šou súkromne vlast­ne­nou fir­mou na svete a dokonca pred­behne aj Xia­omi, ktorý má v súčas­nosti hod­notu $45 miliárd.

Uberu sa za posled­ných 5 rokov od jeho vzniku, poda­rilo zís­kať kapi­tál vo výške $5 miliárd (dlh + equ­ita).

Spo­mí­nané posledné kolo finan­co­va­nia má byť pou­žité aj na etab­lo­va­nie nových slu­žieb ako je Ube­rE­ATS (donáška jedál), Ube­rES­SEN­TIALS (donáška kaž­do­den­ných potrieb fun­gu­júca zatiaľ len vo Was­hing­ton D.C), Uber­RUSH (kuri­ér­ska služba fun­gu­júca len v New Yorku). Podľa všet­kého plá­nuje Uber aj zave­de­nie masívne veľ­kého pro­jektu, ktorý sa bude týkať donášky vecí pre obchod­ní­kov a pre­vádzky. 

Uber v skratke plá­nuje v najb­liž­šej dobe obrov­ské výdavky, jed­nou z nich má byť aj poten­ciálna akvi­zí­cia mapo­vých slu­žieb Nokia HERE za $3 miliardy. 

Good luck UBER, just keep spen­ding :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)