Uber je už v 300 mes­tách sveta

Lukáš Gašparík jr. / 7. apríl 2015 / Tools a produktivita

Cesta Uber-u sa začala už v roku 2010 najprv len ako lokálna služba v San Fran­ciscu. Od vtedy však už pre­šla kopa času a Uber sa pomaly, ale isto roz­rastá.

Po 4 a pol roč­nej exis­ten­cií dosia­hol tento “star­tup” ďalší zo svo­jich miles­to­nov. Taxíky Uber už môžeme nájsť v 300 mes­tách po celom svete. Tým 300-stým mes­tom sa stalo mesto Amman, čo je hlavné a záro­veň aj naj­väč­šie mesto Jor­dán­ska. Uber vyhlá­sil, že spus­te­nie ich služby práve v tomto meste zna­mená pre nich veľký posun vpred, pre­tože sa týmto kro­kom opäť pri­blí­žili kra­ji­nám blíz­keho východu a ich popu­la­rita v tejto oblasti stále ras­tie. Uber spus­til pred časom svoju kam­paň s náz­vom #Ube­rE­ve­ry­where, kto­rej cie­ľom (ako je už z jej názvu zrejmé) je dostať služby Uber do celého sveta.

Taxíky Uber by sme na Slo­ven­sku zatiaľ hľa­dali márne, avšak via­ceré infor­má­cie už pomaly začí­najú naz­na­čo­vať, že Uber by mohol prísť čoskoro už aj k nám. Uvi­díme kedy sa tak stane a najmä, ako sa s tým vyrovná tunaj­šia kon­ku­ren­cia.

Čo si o Uber mys­líte vy? Pri­ví­tali by ste túto službu aj u nás?

zdroj: blog.uber.com

Pridať komentár (0)