Uber, ktorý vám namiesto odvozu natan­kuje

Ľudovít Nastišin / 25. mája 2015 / Tools a produktivita

Pred pár mesiacmi sa Scott Hempy vie­zol vo svo­jom aute so svo­jou ženou, keď si vo chvíli uve­do­mil, že mu dochádza benzín. Zažar­to­val si, aké by to bolo skvelé natan­ko­vať priamo počas jazdy, presne ako to robia aj stíhačky.

Obaja sa na tom zasmiali a pokračovali v jazde. Ale nebolo by to Sili­con Val­ley, ak by sa z niečoho, čo sa na prvý pohľad zdalo ako hlúpy nápad nestal nako­niec nový star­tup, Filld.

Vzhľadom ku všetkým on-demand službám, ktoré už exis­tujú som pred­po­kla­dal, že niečo také už predsa musí exis­to­vať”, pove­dal Hempty. Avšak pries­kum ukázal opak. “Potom som pred­po­kla­dal, že musí exis­to­vať nejaký regulačný zákon, ktorý by také niečo zaka­zo­val”, no nič v tom zmysle sa nenašlo. A tak sa roz­ho­dol opus­tiť svoju prácu vo VC firme a skúsiť to ako pod­ni­ka­teľ. “Čo ak by sme mohli natan­ko­vať vaše auto bez toho, aby ste museli na pumpu?

Stiah­nete si aplikáciu, vložíte do nej niekoľko údajov o vašom vozidle a uve­diete svoju adresu. Zadáte časový rámec pre dodávku a nákladiak je poslaný priamo k vám. Za 7$ príplatok sa môžete vyhnúť aj tomu, že si to budete musieť natan­ko­vať sami.

Fil­led má v súčasnosti jeden kamión operujúci v južnom Sili­con Val­ley: Palo Alto, Menlo Park, Redwood City. Zatiaľ to ide podľa jeho slov skvelo, avšak v tejto loka­lite ide o early adop­ters, star­tup miliardárov a iných ven­ture kapi­ta­lis­tov, teda ľudí, ktorí neustále žijú v stra­chu či im práve neušiel nejaký veľký obchod. Získať 15 minút z času každých 10 dní pre nich zna­mená naozaj veľa.

Pri otázke, či je výhodné pla­tiť šoféra jaz­dia­ceho na kamióne, ktorý tiež spotrebúva palivo a chodí od domu k domu, aby tan­ko­val autá Hempty odpo­vedá, že palivo kupujú za veľkoobchodné ceny a účtujú si bežnú trhovú cenu. Avšak nemajú náklady a fyzické čerpacie sta­nice, takže marža je naozaj dostatočná.

Aj keď je jasné, že taká marža dáva zmy­sel, stále je tu otázka potenciálnej environmentálnej kata­strofy. “Na prvý pohľad sa to nemusí zdať ako dobrý nápad vzhľadom k životnému pro­stre­diu, no skúste si porov­nať všetky autá, ktoré musia zachádzať práve kvôli tan­ko­va­niu oproti jednému kamiónu, ktorý ide priamo k nim”, hovorí Hempy.

Nie je veľmi roz­umné sa s Hem­pym hádať. Na každú otázku je odpo­veď jed­no­du­chá a to, že star­tup je omnoho efektívnejší, len musí vyrásť do väčších roz­me­rov. Aj prav­de­po­dobne pre to, keď som ho pri­rov­nal k Uberu, úplne to odmie­tol. “Je to skôr ako Ama­zon. Kto už dnes potre­buje fyzický obchod? Čo oni uro­bili s kni­hami, my urobíme s benzínom.”

Zdroj: theverge.com 

Pridať komentár (0)