Uber pred­sta­vil návrh svojho nového HQ

Lukáš Gašparík jr. / 29. mája 2015 / Tools a produktivita

O tom, že Uber už dlh­šie roz­mýš­ľal posta­viť nový HQ, sme už písali. Až teraz sa však tieto infor­má­cie potvr­dili a Uber dokonca uká­zal svetu, ako by mal jeho nový HQ v San Fran­ciscu vyze­rať.

Podľa ofi­ciál­nych infor­má­cii by nový HQ Uber-u v San Francscu mal mať rozlohu až 4.000 met­rov štvor­co­vých a nachá­dzať by sa v ňom okrem kan­ce­lár­skych pries­to­rov, mali aj tie obchodné. Prvé ofi­ciálne infor­má­cie o tom, že Uber chystá posta­viť nové HQ sa obja­vili už v sep­tem­bri minu­lého roka, až teraz však Uber vyšiel s infor­má­cie, ktorá tento pro­jekt potvr­dila. Nový HQ Uber-u sa bude skla­dať z dvoch budov, prvá men­šia bude mať 6 poschodí a druhá väč­šia, 10 poschodí.

Medzi budo­vami bude vybu­do­vaný park. Momen­tálny HQ Uber-u, nie je ani tak HQ, ako skôr dočas­ným núdzo­vým rie­še­ním, keďže Uber momen­tálne sídli v budove v San Fran­ciscu, v kto­rej má pre­na­ja­tých nie­koľko poschodí, avšak nie hneď pod sebou. Cie­ľom nového HQ je aj posil­niť pozí­ciu Uber-u a uká­za­nie sa, že sa vypro­fi­lo­val na silnú spo­loč­nosť.

Uber dúfa, že do konca tohto roka by budú hotové základy a nasťa­ho­vať do nového HQ by sa mali kon­com roka 2017, resp. začiat­kom 2018. Uber má momen­tálne viac ako 3.000 zamest­nan­cov po celom svete.

Uber je star­tup, ktorý sa naro­dil v San Fran­ciscu a toto mesto má pre nás veľmi oso­bitný význam. Sme radi, že sa môžeme roz­ši­ro­vať práve v tomto meste a inves­to­vať tak do štvrti Mis­sion Bay”, pove­dal na záver hovorca spo­loč­nosti Uber.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)