Uber ťa zve­zie už aj McLa­re­nom P1!

rufus / 4. novembra 2015 / Tech a inovácie

Kto z nás nesníva o jazde v luxus­nej mašine, ktorú si môže dovo­liť len zopár “vyvo­le­ných” ľudí pla­néty? Ak aj ty sní­vaš o jazde luxus­ným superš­por­tom, máme pre teba a dobrú správu! Uber ťa zve­zie aj McLa­re­nom P1! 

Špic dostup­nej auto­mo­bi­lo­vej tech­niky pred­sta­vuje určite P1-tka. Moderné “delo” pou­žíva 3,8-litrový V8 motor s twin-tur­bom. Výkon 727 koní kom­bi­nuje s elek­tro­mo­to­rom s výko­nom 176 koní, ktorý pový­šil výkon až na 903 koní! Môže byť ria­dený v “tichom” režime alebo kom­bi­no­va­mom, elek­tric­kom režime.

Uber v spolupráci s National Geographic ponúka jazdu úžasnými mašinami!

VYSKÚ­ŠAJ SI JAZDU NA VLAST­NEJ KOŽI!

Nati­onal Geog­rap­hic sa spo­jil s Ube­rom a v spo­lu­práci vytvo­rili novú mož­nosť! V snahe pris­pieť k roz­ší­re­niu využi­tia hyb­rid­ných, elek­tric­kých a vozi­diel s alter­na­tív­nym poho­nom, ponú­kajú pre zákaz­ní­kov Uberu mož­nosť vyskú­šať si jazdu v nie­kto­rom z flo­tily superš­por­tov dostup­ných v New Yorku. Kvôli sku­šob­nej jazde tak stačí zavo­lať, vybrať si z ponuky dostup­ných auto­mo­bil­lov a objed­nať si ako taxi tre­bárs aj McLa­ren P1-tku! 

Uber v spolupráci s National Geographic ponúka jazdu úžasnými mašinami!Uber vs. bežné taxi?

PREK­VA­PE­NIE V NEW YORKU

Na sociál­nych sie­ťach ľudia postujú “Uber” mašiny, o kto­rých sa im ani nesní­valo, že sa v nich odvezú. Na twi­terri pri­bú­dajú sta­tusy s rôz­nymi luxus­nými maši­nami na ktoré zákaz­níci Uberu nara­zili. Veľkú pozor­nosť si zís­kali aj ostatné vozidlá, nie­len McLa­ren P1 v hod­note 1,1 mili­óna ame­ric­kých dolá­rov. Záu­jem je aj o BMWi8, Teslu Model S, rôzne solárne pro­to­typy, Pors­che Cay­enne s bio­naf­to­vým poho­nom a mnohé ďal­šie. “Akcia pre­bie­hala bohu­žiaľ len v obme­dze­nom čase, od 27. októbra do 30. októbra v urče­nom čase. Podobnú akciu bude však Uber na základe veľ­kého úspe­chu zrejme opa­ko­vať, možno sa tak tešiť na ďal­šie auto­mo­bi­lové “osvie­že­nie” aj v iných mes­tách. 

Na sociálnych sieťach ľudia postujú

BEŽNÉ TAXI VS. MCLA­REN P1?

Ako zare­a­gu­ješ, keď ti nie­kto ponúkne jazdu v McLa­rene P1? Prav­de­po­dobne nepo­vieš nie! Kto by si zvo­lil jazdu bež­ným taxi namiesto mož­nosti pre­vet­ra­nia v jed­nom z najv­zác­nej­ších auto­mo­bi­lov na svete s výko­nom 903 koní? Uber touto mož­nos­ťou oslo­vil aj zákaz­ní­kov, ktorí inak nepre­ja­vujú o luxusné superš­porty žia­den záu­jem! Niet sa čomu čudo­vať!

Bežné taxi vs. McLaren P1?

Uber je doko­na­lým prí­kla­dom ako robiť skvelý mar­ke­ting, ktorý fun­guje. Ďal­ším dôka­zom je spo­je­nie firmy UBER s apli­ká­ciou Tin­der. Ako­náhle majú 2 ľudia match, vyskočí pop up s call to action, aby si sa na rande dosta­vil práve s Ube­rom. 

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)