Uber ťa zve­zie už aj McLa­re­nom P1!

rufus / 4. novembra 2015 / Tech a inovácie

Kto z nás nesní­va o jaz­de v luxus­nej maši­ne, kto­rú si môže dovo­liť len zopár “vyvo­le­ných” ľudí pla­né­ty? Ak aj ty sní­vaš o jaz­de luxus­ným superš­por­tom, máme pre teba a dob­rú sprá­vu! Uber ťa zve­zie aj McLa­re­nom P1! 

Špic dostup­nej auto­mo­bi­lo­vej tech­ni­ky pred­sta­vu­je urči­te P1-tka. Moder­né “delo” pou­ží­va 3,8-litrový V8 motor s twin-tur­bom. Výkon 727 koní kom­bi­nu­je s elek­tro­mo­to­rom s výko­nom 176 koní, kto­rý pový­šil výkon až na 903 koní! Môže byť ria­de­ný v “tichom” reži­me ale­bo kom­bi­no­va­mom, elek­tric­kom reži­me.

Uber v spolupráci s National Geographic ponúka jazdu úžasnými mašinami!

VYSKÚ­ŠAJ SI JAZ­DU NA VLAST­NEJ KOŽI!

Nati­onal Geog­rap­hic sa spo­jil s Ube­rom a v spo­lu­prá­ci vytvo­ri­li novú mož­nosť! V sna­he pris­pieť k roz­ší­re­niu využi­tia hyb­rid­ných, elek­tric­kých a vozi­diel s alter­na­tív­nym poho­nom, ponú­ka­jú pre zákaz­ní­kov Ube­ru mož­nosť vyskú­šať si jaz­du v nie­kto­rom z flo­ti­ly superš­por­tov dostup­ných v New Yor­ku. Kvô­li sku­šob­nej jaz­de tak sta­čí zavo­lať, vybrať si z ponu­ky dostup­ných auto­mo­bil­lov a objed­nať si ako taxi tre­bárs aj McLa­ren P1-tku! 

Uber v spolupráci s National Geographic ponúka jazdu úžasnými mašinami!Uber vs. bežné taxi?

PREK­VA­PE­NIE V NEW YOR­KU

Na sociál­nych sie­ťach ľudia postu­jú “Uber” maši­ny, o kto­rých sa im ani nesní­va­lo, že sa v nich odve­zú. Na twi­ter­ri pri­bú­da­jú sta­tu­sy s rôz­ny­mi luxus­ný­mi maši­na­mi na kto­ré zákaz­ní­ci Ube­ru nara­zi­li. Veľ­kú pozor­nosť si zís­ka­li aj ostat­né vozid­lá, nie­len McLa­ren P1 v hod­no­te 1,1 mili­ó­na ame­ric­kých dolá­rov. Záu­jem je aj o BMWi8, Tes­lu Model S, rôz­ne solár­ne pro­to­ty­py, Pors­che Cay­en­ne s bio­naf­to­vým poho­nom a mno­hé ďal­šie. “Akcia pre­bie­ha­la bohu­žiaľ len v obme­dze­nom čase, od 27. októb­ra do 30. októb­ra v urče­nom čase. Podob­nú akciu bude však Uber na zákla­de veľ­ké­ho úspe­chu zrej­me opa­ko­vať, mož­no sa tak tešiť na ďal­šie auto­mo­bi­lo­vé “osvie­že­nie” aj v iných mes­tách. 

Na sociálnych sieťach ľudia postujú

BEŽ­NÉ TAXI VS. MCLA­REN P1?

Ako zare­a­gu­ješ, keď ti nie­kto ponúk­ne jaz­du v McLa­re­ne P1? Prav­de­po­dob­ne nepo­vieš nie! Kto by si zvo­lil jaz­du bež­ným taxi namies­to mož­nos­ti pre­vet­ra­nia v jed­nom z najv­zác­nej­ších auto­mo­bi­lov na sve­te s výko­nom 903 koní? Uber tou­to mož­nos­ťou oslo­vil aj zákaz­ní­kov, kto­rí inak nepre­ja­vu­jú o luxus­né superš­por­ty žia­den záu­jem! Niet sa čomu čudo­vať!

Bežné taxi vs. McLaren P1?

Uber je doko­na­lým prí­kla­dom ako robiť skve­lý mar­ke­ting, kto­rý fun­gu­je. Ďal­ším dôka­zom je spo­je­nie fir­my UBER s apli­ká­ci­ou Tin­der. Ako­náh­le majú 2 ľudia match, vysko­čí pop up s call to acti­on, aby si sa na ran­de dosta­vil prá­ve s Ube­rom. 

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)