Ule­tený foto­apa­rát skrýva až 16 sen­zo­rov!

Rudolf Nečas / 18. október 2015 / Tech a inovácie

Väč­šina dneš­ných foťá­kov je na jedno kopyto. Vzhľa­dom obdĺž­nik s neja­kými tla­čid­lami, disp­le­jom a objek­tí­vom. Ako teda vyro­biť nejaký, ktorý je od ostat­ných odlišný zvonku aj zvnútra? Začneš napcha­ním 16 foto­apa­rá­tov do jed­ného tela.

Aspoň to chce spra­viť spo­loč­nosť Light s ich novým poči­nom nazva­ným L16. Na prvý pohľad L16 vyzerá oby­čajne. Je to tiež len čierny, zaob­lený obdĺž­nik so strie­bor­ným tla­čid­lom. Keď si však všim­neš 16 kru­hov v pred­nej časti (17 ak počí­taš aj infra­čer­vený sen­zor) z L16 sa razom stane na pohľad úžasný kus tech­no­ló­gie.

V Light sa roz­hodli ísť ces­tou, ktorú zakla­da­teľ Rajiv Laroia nazýva „tichá revo­lú­cia“ vo svete foto­gra­fie. Vďaka tomu, že foto­apa­ráty v smart­fó­noch sa stále zlep­šujú, pro­ces zmen­šo­va­nia foto­gra­fic­kých modu­lov a vyrá­ba­nia kva­lit­ných plas­to­vých šošo­viek umož­nil vznik tohto zázraku. Tvor­co­via ich počin vidia ako náh­radu pre zrkad­lovky, niečo čo si môžeš hodiť do batohu namiesto vlá­če­nia kopy objek­tí­vov a ďal­šieho prí­slu­šen­stva. V sku­toč­nosti je to skôr expe­ri­ment, ktorý si teraz môžeš pre­dob­jed­nať za 1 299 dolá­rov, ale dostupný bude až kon­com leta 2016.

Za kaž­dou z plas­to­vých šošo­viek sa ukrýva 13 mega­pi­xe­lový sní­mač. Sú v troch sku­pi­nách podľa ohnis­ko­vých vzdia­le­ností. Päť 35mm modu­lov, ďal­ších päť 50mm a šesť 150mm. Aby sa tam všetky zmes­tili, 70mm a 150mm moduly pou­ží­vajú takz­vanú „zlo­ženú optiku“, pri kto­rej je zrkadlo a sen­zor kolmo na smer, kto­rým fotíš. V zadnej časti L16 sa usa­dila doty­ková obra­zovka s uhlop­rieč­kou 5 pal­cov, pomo­cou kto­rej ovlá­daš nasta­ve­nia, zoom a zaos­tro­va­nie.

A to je len vzhľad. „Pod kapo­tou“ tento foto­apa­rát pra­cuje tiež odlišne od ostat­ných. Všetky tieto roz­ličné objek­tívy ti ponúknu efek­tívny zoom s ohnis­kom od 35 do 150mm. Okrem toho L16 dokáže zobrať dáta zo všet­kých sní­ma­čov a spo­jiť ich do jed­nej 52 mega­pi­xe­lo­vej fotky. Tvor­co­via hovo­ria, že spá­ja­nie foto­gra­fií má tiež zais­tiť lep­šie fotky pri sla­bom osvet­lení a zre­du­ko­vať šum, dva večné prob­lémy vo svete digi­tál­nej foto­gra­fie. Okrem toho L16 ponúka viac mož­ností pri násled­ných úpra­vách fotiek, naprí­klad po odfo­tení môžeš zme­niť objekt na ktorý má byť zaos­trené.

Tím Light uká­zal nie­koľko ukáž­ko­vých foto­gra­fií zho­to­ve­ných pro­to­ty­pom, ktoré síce neboli tak ostré ako rov­naké scény odfo­tené zrkad­lov­kou Canon 5D Mark III, ale tie z L16 mali rov­nako ak nie viac detai­lov. Pri porov­naní s fot­kou z iPho­ne6, kva­lita snímky z L16 bola (podľa oča­ká­vaní) oveľa lep­šia.

Pre­dob­jed­návky už začali a po 6-tom Novem­bri cena vyskočí na 1 699 dolá­rov. Cena pri pre­dob­jed­náv­kach, ale aj v obcho­doch však balan­cuje na hrane, podobne ako pri Lytro Illum, inému expe­ri­men­tál­nemu foto­apa­rátu, ktorý vzni­kol minulý rok. Pro­fe­si­onáli, ktorí si ho môžu dovo­liť prav­de­po­dobne rad­šej vylep­šia svoje stá­va­júce vyba­ve­nie a pre oby­čaj­ných zve­dav­cov je L16 prí­liš drahý. Light plá­nuje vyro­biť len nie­koľko tisíc kusov tohto zaria­de­nia a ak pôjde na odbyt, spo­loč­nosť možno príde s nie­čím ešte šia­le­nej­ším. 

zdroj: theverge.com
Pridať komentár (0)