Ultramoderný panoramatický dom Elona Muska je na predaj za cenu nižšiu, než by sme čakali

Nastasia Andrejkovičová / 9. februára 2019 / Architektúra

  • Bý­va­nie v mo­der­nom a štý­lo­vom dome je snom snáď kaž­dého z nás
  • Elon Musk má to šťas­tie, že ma ta­kýchto do­mov hneď nie­koľko, a preto sa roz­ho­dol je­den z nich pre­dať
  • Ne­hnu­teľ­nosť po­núka naj­mo­der­nejší di­zajn spolu s eco-friendly tech­no­ló­giami
zdroj: hiltonhyland.com
  • Bý­va­nie v mo­der­nom a štý­lo­vom dome je snom snáď kaž­dého z nás
  • Elon Musk má to šťas­tie, že ma ta­kýchto do­mov hneď nie­koľko, a preto sa roz­ho­dol je­den z nich pre­dať
  • Ne­hnu­teľ­nosť po­núka naj­mo­der­nejší di­zajn spolu s eco-friendly tech­no­ló­giami

Elon Musk je osoba, ktorú ti bliž­šie ne­mu­sím pred­sta­vo­vať, keďže sa jedná o jednu z naj­vý­raz­nej­ších po­stáv v tech ob­lasti. V sú­čas­nosti je podľa For­bes Bil­li­onai­res 24. naj­bo­hat­ším člo­ve­kom sveta. Tento krát sa však ne­bu­deme ba­viť o jeho vi­zi­onár­skych myš­lien­kach, ale o jed­nej z jeho mno­hých ne­hnu­teľ­ností, ktorú sa roz­ho­dol po­núk­nuť na pre­daj. Na­chá­dza sa v štvrti Brent­wood v Ka­li­for­nii a chý­bať mu ur­čite ne­bude, keďže v okolí Los An­ge­les vlastní nie­koľko ďal­ších ne­hnu­teľ­ností.

Ne­hnu­teľ­nosť si spolu so svo­jou ex man­žel­kou Ta­lu­lah Ri­ley kú­pil ešte v roku 2014 za 3,26 mi­li­óna eur. Mo­men­tálne ju na pre­daj po­núka pro­mi­nentná re­a­litná agen­túra Hil­ton & Hy­land za 3,93 mi­li­óna eur.

Mo­derná a štý­lová stavba po­núka 4 spálne a 3 kú­pelne s nád­her­ným vý­hľa­dom a po­koj­nou po­lo­hou. Dom pri­po­mína tva­rom bu­me­rang, vďaka čomu sa do­siahla ma­xi­ma­li­zá­cia do­stup­ného pries­toru. Skvelý vý­hľad z izby na von­kaj­šiu plo­chu s ba­zé­nom a vy­so­kým ži­vým plo­tom vzbu­dzuje po­cit, akoby si sa ne­na­chá­dzal v miest­nosti, ale len pod akýmsi prí­streš­kom s ne­ob­me­dze­ným pa­no­ra­ma­tic­kým roz­hľa­dom. S týmto di­zaj­nom ide ruka v ruke skvelá pre­svet­le­nosť vnú­tor­ných izieb ale zá­ro­veň vďaka ži­vému plotu po­sky­tuje ma­xi­málne sú­kro­mie.

Cel­kovo má obytná plo­cha roz­lohu 278 met­rov štvor­co­vých, a tak sa klaus­tro­fo­bic­kých miest a úz­kych izieb ne­musí bu­dúci ma­ji­teľ vô­bec báť. Vstup na „te­rasu“ je cez sk­le­nené po­suvne dvere, ktoré v kom­bi­ná­cií s la­ko­va­nými mu­ro­va­nými ste­nami ide­álne mi­ni­ma­li­zujú po­cit „be­tó­no­vého“ bý­va­nia.

Každá z miest­nosti v domu sa ne­sie v ul­tra­mo­der­nom štýle, či už je to ku­chyňa a cel­kovo ku­chyn­ské vy­ba­ve­nie alebo obý­vačka či hlavná spálňa, za ktorú by sa ne­mu­sel han­biť ani ten naj­lu­xus­nejší ho­tel.

Ok­rem mo­der­ných di­zaj­no­vých prv­kov je dom vy­ba­vený aj naj­mo­der­nej­šími tech­no­ló­giami a väč­šina vecí sú v dome elek­tricky ovlá­dané. Či už sú to zá­vesy, bez­peč­nostné sys­témy, re­pro­duk­tory alebo osvet­le­nie, všetko je možné ovlá­dať pro­stred­níc­tvom pár klik­nutí cez mo­bilnú ap­li­ká­ciu. To však stále nie je všetko Dom je vy­ba­vený aj nie­koľ­kými eko­lo­gic­kými a pre prí­rodu še­tr­nými tech­no­ló­giami, ako na­prí­klad dvoj-ná­drž na ho­rúcu vodu, dvoj­zó­nová kli­ma­ti­zá­cia alebo za­vla­žo­va­cie sys­témy. Ich úče­lom je jed­nak ušet­riť sta­rosti ma­ji­te­ľovi domu ale zá­ro­veň ušet­riť ener­giu alebo vodu.

Pre čo naj­väčší po­cit ži­vota v prí­rode pl­nej ze­lene sú vstupné steny do domu ob­lo­žené ze­le­ňou, čo do­dáva domu krásny vi­zu­álny efekt.

zdroj: for­bes.com; hil­ton­gy­land;

Pridať komentár (0)