Ume­lec nain­šta­lo­val na talian­skom jaze­re tri kilo­met­re dlhé mólo

Ivana Lövingerová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

V Talian­skom regi­ó­ne Lom­bar­dia je na jaze­re Iseo dostup­ná atrak­cia, dnes už 81 roč­né­ho bul­har­ské­ho umel­ca menom Chris­to, kto­rý je zná­my tým, že svo­je ume­lec­ké inšta­lá­cie vša­de po sve­te poskyt­ne len dočas­ne a násled­ne ich zlik­vi­du­je. A inak tomu nie je ani v Talian­sku.

floating-pier-lake-iseo-26

foto: Luca Bruno/AP

Tri kilo­met­re dlhé mólo vyro­be­né z 220-tisíc poly­ety­lé­no­vých kociek s veľ­kou hus­to­tou spá­ja dva malé ostro­vy s pev­ni­nou na talian­skom jaze­re Iseo, 100 kilo­met­rov od Milá­na. Na pro­jekt dohlia­dal 80-roč­ný bul­har­ský ume­lec Chris­to Vla­di­mi­rov Java­čev od novem­bra minu­lé­ho roka. Mólo bude spo­lu otvo­re­né len 16 dní, do 3. júla a oča­ká­va­jú na ňom pol mili­ó­na náv­štev­ní­kov.
floating-pier-lake-iseo-52

foto:via Wolf­gang Volz

Jaze­ro Iseo je malým kle­no­tom, kto­rý je obklo­pe­ný veľ­ko­le­pý­mi hora­mi a údo­lia­mi pro­vin­cie Bres­cia a Ber­ga­mo.
Mólo začí­na pri mes­te Sul­za­no pokra­ču­je cez vodu až k ostro­vu Mon­te Iso­la a potom k ostro­vu Sao Paolo, kto­rý úpl­ne obklo­pu­je. Na zho­to­ve­nie vzná­ša­jú­ce­ho sa móla si ume­lec vzal so sebou špor­tov­cov z rod­né­ho Bul­har­ska a potá­pa­čov, kto­rí ukot­vi­li betó­no­vú kon­štruk­ciu pod vodou. Na uši­tie žltej povr­cho­vej lát­ky zohnal tím nemec­kých kraj­čí­rok a dal im špe­ciál­ny šija­cí stroj.
floating-pier-lake-iseo-92

foto: via Wolf­gang Volz

O bez­peč­nosť náv­štev­ní­kov sa bude sta­rať 150 dob­ro­voľ­ní­kov, medzi nimi aj záchra­ná­ri. Celý pro­jekt stál 15 mili­ó­nov eur a bul­har­ský ume­lec ho finan­co­val z vlast­ných zdro­jov. Za vstup nebu­dú vybe­ra­né žiad­ne poplat­ky.
floating-pier-lake-iseo-112

foto: via Luca Bruno/AP

Nápad Chris­to už skôr pre­be­ral so svo­jim kre­a­tív­nym par­tne­rom Jean­nom-Clau­dom. Plá­no­va­li ho usku­toč­niť v Argen­tí­ne a Japon­sku, kde im nápad zamiet­li. Chris­to sa ani po smr­ti Jean­na-Clau­da nevzdal a vybral si jaze­ro Iseo pre jeho pokoj­nú vodu a majes­tát­ne pobre­žie a Alp­ské pred­ho­rie. Prá­ve to mno­hí pova­žu­jú za inšpi­rá­ciu Leonar­da da Vin­ci­ho pri maľo­va­ní záti­šia obra­zu Mona Lisa.

Umiest­ne­nie pre to nie je náhod­né, ako hovo­rí samot­ný ume­lec, hory, jaze­ro, mólo, sln­ko, dážď, to všet­ko má svoj účel a stav­ba je súčas­ťou pro­jek­tu, kto­rý pou­ka­zu­je na to, že svoj život musí­me žiť.
floating-pier-lake-iseo-12[1]

foto: Luca Bruno/AP

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Wolf­gang volz

Pridať komentár (0)