Ume­lec nain­šta­lo­val na talian­skom jazere tri kilo­metre dlhé mólo

Ivana Lövingerová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

V Talian­skom regi­óne Lom­bar­dia je na jazere Iseo dostupná atrak­cia, dnes už 81 roč­ného bul­har­ského umelca menom Christo, ktorý je známy tým, že svoje ume­lecké inšta­lá­cie všade po svete poskytne len dočasne a následne ich zlik­vi­duje. A inak tomu nie je ani v Talian­sku.

floating-pier-lake-iseo-26

foto: Luca Bruno/AP

Tri kilo­metre dlhé mólo vyro­bené z 220-tisíc poly­ety­lé­no­vých kociek s veľ­kou hus­to­tou spája dva malé ostrovy s pev­ni­nou na talian­skom jazere Iseo, 100 kilo­met­rov od Milána. Na pro­jekt dohlia­dal 80-ročný bul­har­ský ume­lec Christo Vla­di­mi­rov Java­čev od novem­bra minu­lého roka. Mólo bude spolu otvo­rené len 16 dní, do 3. júla a oča­ká­vajú na ňom pol mili­óna náv­štev­ní­kov.
floating-pier-lake-iseo-52

foto:via Wolf­gang Volz

Jazero Iseo je malým kle­no­tom, ktorý je obklo­pený veľ­ko­le­pými horami a údo­liami pro­vin­cie Bres­cia a Ber­gamo.
Mólo začína pri meste Sul­zano pokra­čuje cez vodu až k ostrovu Monte Isola a potom k ostrovu Sao Paolo, ktorý úplne obklo­puje. Na zho­to­ve­nie vzná­ša­jú­ceho sa móla si ume­lec vzal so sebou špor­tov­cov z rod­ného Bul­har­ska a potá­pa­čov, ktorí ukot­vili betó­novú kon­štruk­ciu pod vodou. Na uši­tie žltej povr­cho­vej látky zohnal tím nemec­kých kraj­čí­rok a dal im špe­ciálny šijací stroj.
floating-pier-lake-iseo-92

foto: via Wolf­gang Volz

O bez­peč­nosť náv­štev­ní­kov sa bude sta­rať 150 dob­ro­voľ­ní­kov, medzi nimi aj záchra­nári. Celý pro­jekt stál 15 mili­ó­nov eur a bul­har­ský ume­lec ho finan­co­val z vlast­ných zdro­jov. Za vstup nebudú vybe­rané žiadne poplatky.
floating-pier-lake-iseo-112

foto: via Luca Bruno/AP

Nápad Christo už skôr pre­be­ral so svo­jim kre­a­tív­nym par­tne­rom Jean­nom-Clau­dom. Plá­no­vali ho usku­toč­niť v Argen­tíne a Japon­sku, kde im nápad zamietli. Christo sa ani po smrti Jeanna-Clauda nevzdal a vybral si jazero Iseo pre jeho pokojnú vodu a majes­tátne pobre­žie a Alp­ské pred­ho­rie. Práve to mnohí pova­žujú za inšpi­rá­ciu Leonarda da Vin­ciho pri maľo­vaní záti­šia obrazu Mona Lisa.

Umiest­ne­nie pre to nie je náhodné, ako hovorí samotný ume­lec, hory, jazero, mólo, slnko, dážď, to všetko má svoj účel a stavba je súčas­ťou pro­jektu, ktorý pou­ka­zuje na to, že svoj život musíme žiť.
floating-pier-lake-iseo-12[1]

foto: Luca Bruno/AP

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Wolf­gang volz

Pridať komentár (0)