Uni­kát­na tech­no­lo­gic­ká tel­co kon­fe­ren­cia Met­ro ON Line pred­sta­ví, ako budú vyze­rať mes­tá budúc­nos­ti

/ 19. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: metro on line

Naj­väč­šia medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia tele­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov Met­ro ON Line roz­ši­ru­je svo­je odbor­né pôso­be­nie a pred­sta­ví glo­bál­nych líd­rov v smart rie­še­niach. 11. roč­ník podu­ja­tia sa koná 24. — 26. 5. 2017, je roz­de­le­ný do 3 dní a za účas­ti pre­vádz­ko­va­te­ľov tele­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, tele­víz­nych a tele­ko­mu­ni­kač­ných aso­ciá­cií, vedú­cich pred­sta­vi­te­ľov miest a tel­co star­tup scé­ny otvo­rí kon­fe­ren­cia dis­ku­siu na aktu­ál­ne výzvy budúc­nos­ti. Kon­ver­gen­ciu tele­ko­mu­ni­kač­ných infra­štruk­túr, digi­ta­li­zá­ciu oko­li­té­ho pro­stre­dia a budúc­nosť inte­li­gent­ných miest.

Podu­ja­tie sa koná v jedi­neč­nom pries­to­re gre­en-rezor­tu Aqu­aci­ty Pop­rad za pod­po­ry mes­ta Pop­rad, zakla­da­teľ­ské­ho čle­na záuj­mo­vé­ho zdru­že­nia Slo­vak Smart City Clus­ter (SSCC). To vznik­lo za úče­lom roz­vo­ja a pro­pa­gá­cie kon­cep­tu, kto­rý pre­pá­ja verej­né služ­by s infor­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Prá­ve SSCC pred­sta­ví na kon­fe­ren­cii svo­ju víziu a cie­le. K ich napĺňa­niu má pomôcť uni­kát­ne Memo­ran­dum o spo­lu­prá­ci, kto­ré SSCC pod­pí­sa­lo s fín­skym Smart City Oulu. Sve­to­vý líder v smart city rie­še­niach na kon­fe­ren­cii rov­na­ko odpre­zen­tu­je svo­je rele­vant­né skú­se­nos­ti s kon­cep­tom smart city.

foto: met­ro on line

Pova­žu­jem za jedi­neč­ný úspech, že sa nám poda­ri­lo otvo­riť spo­lu­prá­cu s jed­ným z najp­rog­re­sív­nej­ších inte­li­gent­ných miest sve­ta, kto­ré sa nevá­ha pode­liť s účast­ník­mi kon­fe­ren­cie o otvo­re­né ino­va­tív­ne mys­le­nie a poznat­ky z efek­tív­ne­ho fun­go­va­nia sku­toč­né­ho inte­li­gent­né­ho mes­ta,” hovo­rí Ján Mich­lík, mana­žér pre stra­té­giu a ino­vá­cie spo­loč­nos­ti Slo­va­net a záro­veň orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie. „O vízii, cie­ľoch, kon­cep­te a budo­va­ní inte­li­gent­ných miest v našom regi­ó­ne bude za Slo­vak Smart City Clus­ter roz­prá­vať pán Prof. Maroš Fin­ka, M. Arch., PhD.,” dodal Ján Mich­lík.
Zau­jí­ma­vým témam sa budú veno­vať úspeš­ní Slo­vá­ci, kto­rí vytvá­ra­jú ino­va­tív­ne pro­jek­ty sve­to­vé­ho význa­mu. Ján Hrab­čák navrhu­je v spo­loč­nos­ti Goog­le soft­vér na roz­ší­re­nie, pre­vádz­ku a údrž­bu naj­zná­mej­šej sie­te na sve­te. Vďa­ka svo­jim boha­tým skú­se­nos­tiam sa pode­lí o mož­nos­ti využi­tia auto­ma­ti­zá­cie tele­ko­mu­ni­kač­nej sie­te pre lep­ší kom­fort jej správ­cov. Revo­luč­né myš­lien­ky decen­tra­li­zo­va­nej sie­te a efek­tív­nej­šej dis­tri­bú­cie digi­tál­ne­ho obsa­hu pred­sta­ví zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti DECENT Matej Michal­ko, kto­rá sa zaobe­rá pre­vrat­nou Block­chai­no­vou plat­for­mou budúc­nos­ti.

foto: archív met­ro on line
Počas kon­fe­ren­cie budú mať jej účast­ní­ci mož­nosť dis­ku­to­vať o high-tech pro­duk­toch pre pasív­nu a aktív­nu infra­štruk­tú­ru, tele­ko­mu­ni­kač­ných zaria­de­niach a tech­no­lo­gic­kých pro­ce­soch pre budo­va­nie a pre­vádz­ku tele­ko­mu­ni­kač­ných sie­tí i aktu­ál­nych témach súvi­sia­cich s ponú­ka­ný­mi služ­ba­mi. „Zástup­co­via vysie­la­te­ľov a tele­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov zo Slo­ven­ska a Čiech budú spo­lu dis­ku­to­vať o zme­nách na tele­víz­nom trhu, kto­ré sa stá­le viac dotý­ka­jú širo­kej verej­nos­ti,” hovo­rí Ján Mich­lík.
Kon­fe­ren­cia Met­ro ON Line je tema­tic­ky roz­de­le­ná do troch čas­tí. Širo­ko­s­pek­trál­ne Smart city, tele­ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie a nové pro­duk­ty využi­teľ­né v oboch oblas­tiach vzá­jom­ne úzko súvi­sia a pomá­ha­jú zvý­šiť kva­li­tu živo­ta ľudí v mes­tách po celom sve­te. Viac infor­má­cií a kom­plet­ný prog­ram troj­dňo­vej tel­co kon­fe­ren­cie Met­ro ON Line náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.metroonline.sk.

Pridať komentár (0)