Uni­kát­na tech­no­lo­gic­ká tel­co kon­fe­ren­cia Met­ro ON Line pred­sta­ví, ako budú vyze­rať mes­tá budúc­nos­ti

/ 19. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: metro on line

Naj­väč­šia medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia tele­ko­mu­ni­kač­ný­ch ope­rá­to­rov Met­ro ON Line roz­ši­ru­je svo­je odbor­né pôso­be­nie a pred­sta­ví glo­bál­ny­ch líd­rov v smart rie­še­nia­ch. 11. roč­ník podu­ja­tia sa koná 24. — 26. 5. 2017, je roz­de­le­ný do 3 dní a za účas­ti pre­vádz­ko­va­te­ľov tele­ko­mu­ni­kač­ný­ch slu­žieb, tele­víz­ny­ch a tele­ko­mu­ni­kač­ný­ch aso­ciá­cií, vedú­ci­ch pred­sta­vi­te­ľov miest a tel­co star­tup scé­ny otvo­rí kon­fe­ren­cia dis­ku­siu na aktu­ál­ne výzvy budúc­nos­ti. Kon­ver­gen­ciu tele­ko­mu­ni­kač­ný­ch infra­štruk­túr, digi­ta­li­zá­ciu oko­li­té­ho pro­stre­dia a budúc­nosť inte­li­gen­tný­ch miest.

Podujatie sa koná v jedinečnom priestore green-rezortu Aquacity Poprad za podpory mesta Poprad, zakladateľského člena záujmového združenia Slovak Smart City Cluster (SSCC). To vzniklo za účelom rozvoja a propagácie konceptu, ktorý prepája verejné služby s informačnými technológiami. Práve SSCC predstaví na konferencii svoju víziu a ciele. K ich napĺňaniu má pomôcť unikátne Memorandum o spolupráci, ktoré SSCC podpísalo s fínskym Smart City Oulu. Svetový líder v smart city riešeniach na konferencii rovnako odprezentuje svoje relevantné skúsenosti s konceptom smart city.

foto: metro on line

„Považujem za jedinečný úspech, že sa nám podarilo otvoriť spoluprácu s jedným z najprogresívnejších inteligentných miest sveta, ktoré sa neváha podeliť s účastníkmi konferencie o otvorené inovatívne myslenie a poznatky z efektívneho fungovania skutočného inteligentného mesta,” hovorí Ján Michlík, manažér pre stratégiu a inovácie spoločnosti Slovanet a zároveň organizátor konferencie. „O vízii, cieľoch, koncepte a budovaní inteligentných miest v našom regióne bude za Slovak Smart City Cluster rozprávať pán Prof. Maroš Finka, M. Arch., PhD.,” dodal Ján Michlík.
Zaujímavým témam sa budú venovať úspešní Slováci, ktorí vytvárajú inovatívne projekty svetového významu. Ján Hrabčák navrhuje v spoločnosti Google softvér na rozšírenie, prevádzku a údržbu najznámejšej siete na svete. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam sa podelí o možnosti využitia automatizácie telekomunikačnej siete pre lepší komfort jej správcov. Revolučné myšlienky decentralizovanej siete a efektívnejšej distribúcie digitálneho obsahu predstaví zakladateľ spoločnosti DECENT Matej Michalko, ktorá sa zaoberá prevratnou Blockchainovou platformou budúcnosti.

foto: archív metro on line
Počas konferencie budú mať jej účastníci možnosť diskutovať o high-tech produktoch pre pasívnu a aktívnu infraštruktúru, telekomunikačných zariadeniach a technologických procesoch pre budovanie a prevádzku telekomunikačných sietí i aktuálnych témach súvisiacich s ponúkanými službami. „Zástupcovia vysielateľov a telekomunikačných operátorov zo Slovenska a Čiech budú spolu diskutovať o zmenách na televíznom trhu, ktoré sa stále viac dotýkajú širokej verejnosti,” hovorí Ján Michlík.
Konferencia Metro ON Line je tematicky rozdelená do troch častí. Širokospektrálne Smart city, telekomunikačné technológie a nové produkty využiteľné v oboch oblastiach vzájomne úzko súvisia a pomáhajú zvýšiť kvalitu života ľudí v mestách po celom svete. Viac informácií a kompletný program trojdňovej telco konferencie Metro ON Line nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk.

Pridať komentár (0)