Unikla reálna foto­gra­fia pri­pra­vo­va­ného Xia­omi Mi5S a tea­ser, ktorý naz­na­čuje opä­tovné pou­ži­tie kera­mic­kého skla

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 25. septembra 2016 / Tech a inovácie

Čas do ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia naj­nov­šej vlaj­ko­vej lode od Xia­omi sa kráti a zatiaľ, čo všetci nedoč­kavo čakáme na prí­chod novinky, inter­ne­tom blú­dia neus­tále nové infor­má­cie a foto­gra­fie blí­žia­ceho sa smart­fónu.

Na unik­nu­tej foto­gra­fii môžeš vidieť bielu ver­ziu pri­pra­vo­va­ného Xia­omi Mi5S. Pote­šu­jú­cim fak­tom sú cel­kom úzke rámiky okolo disp­leja. Xia­omi tiež pri­stú­pilo k odstrá­ne­niu čítačky odtlač­kov prs­tov v domov­skom tla­čidle. Obá­vať sa nemu­síš, prav­de­po­dobne bude čítačka nahra­dená naj­mo­der­nej­šou ultra­zvu­ko­vou tech­no­ló­giou sní­ma­nia odtlač­kov prs­tov od spo­loč­nosti Qual­comm. Tú je možné skryť pod aký­koľ­vek povrch, ako naprí­klad sklo, disp­lej, plast ba dokonca aj kov. Na mies­tach s kapa­cit­nými tla­čid­lami je vidieť malé biele LED sve­tielka, ktoré prav­de­po­dobne poslú­žia pre pre­hľad­nej­šiu navi­gá­ciu.

xiaomi-mi-5s-live-image-white

Okrem reál­nej foto­gra­fie bol priamo spo­loč­nos­ťou Xia­omi zve­rej­nený aj nový tea­ser, ktorý pri­chá­dza s otáz­kou: „Čo ešte okrem tma­vého kera­mic­kého skla?“. Xia­omi pri modeli Mi5 pou­žilo naj­skôr tvr­dené sklo Gorilla Glass. Kera­mic­kého skla sa tak doč­kali až modely Xia­omi Mi5 Pro. Ak by to bolo podobne aj v tomto prí­pade, tak prav­de­po­dobne Xia­omi Mi5S príde s kla­sic­kým tvr­de­ným sklom Cor­ning Gorilla Glass. Kera­mické sklo by dostala vyš­šia ver­zia Xia­omi Mi5S Plus/Pro spolu so 6 GB RAM a 256 GB inter­ným úlo­žis­kom. Ide stále len o dohady a sku­točné infor­má­cie budeme poznať už o 2 dni, teda 27. sep­tem­bra 2016.

ceramic-black-mi5s-2fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)