Unikli prvé obrázky a infor­má­cie o Xia­omi Redmi Pro Mini. Príde s 5,2″ disp­le­jom a Snapd­ra­go­nom 652

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 2. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi sa tento rok s pred­sta­vo­va­ním nových smart­fó­nov poriadne roz­behlo a roz­hodne sa nechystá vo val­co­vaní trhu pre­stať. Len pár dní dozadu sme boli sved­kami novej vlaj­ko­vej lodi v stred­nej triede, Xia­omi Redmi Pro, ktorá už čoskoro prav­de­po­dobne dostane men­šiu ver­ziu.

Mini ver­zie vlaj­ko­vých lodí výrob­cov sú v trende už nejaký ten pia­tok a Xia­omi prav­de­po­dobne naskočí na rov­naký vlak tiež. Krátko po pred­sta­vení vlaj­ko­vej lodi stred­nej triedy sa obja­vili infor­má­cie o jej zmen­še­nej ver­zii s náz­vom Xia­omi Redmi Pro Mini. Ak by sa tieto infor­má­cie potvr­dili, Redmi Pro Mini by sa mohlo stať novým hitom „čín­skeho Apple“, keďže má obsa­ho­vať skvelý hard­vér.

xiaomi-redmi-pro-mini

Na unik­nu­tých obráz­koch môžeme vidieť náčrty dizajnu údaj­ného Xia­omi Redmi Pro Mini, ktorý už nebude integ­ro­vať duálny foto­apa­rát, ale kla­sický so zatiaľ nezná­mym roz­lí­šení. Redmi Pro Mini si zachová aj celo­ko­vovú kon­štruk­ciu s pre­ve­de­ním brú­se­ného kovu. Ďal­šou zme­nou bude odlišná uhlop­riečka disp­leja s 2,5D zahnu­tím, keďže ten­to­krát by malo ísť o 5,2″ disp­lej. OLED tech­no­ló­gia a FullHD roz­lí­še­nie pri­tom zostanú zacho­vané.

xiaomi-redmi-pro-mini-1

Veľké zmeny sa udejú aj vo vnútri celo­ko­vo­vej kon­štruk­cie. Pôvodný Helio X25 pro­ce­sor by mal byť nahra­dený osem­jad­ro­vým Qual­comm Snapd­ra­gon 652 čip­se­tom, kto­rému bude sekun­do­vať 3 GB, res­pek­tíve 4 GB RAM pamäť v prí­pade dvo­j­ice vyš­ších ver­zií. Tá naj­niž­šia bude obsa­ho­vať 3 GB RAM a 32 GB úlo­žisko, ostatné dve by mali prísť so 4 GB RAM a 64 GB / 128 GB vnú­tor­nou pamä­ťou. Oča­ká­vať môžeme aj veľkú 4000 mAh baté­riu, ktorá by mala zvlád­nuť spo­mí­naný hard­vér napá­jať aspoň dva dni. Jej nabí­ja­nie nebude zdĺhavé, a to vďaka pod­pore tech­no­ló­gie rých­leho nabí­ja­nia pri napätí 9V a prúde 2A. Unikli aj pred­bežné ceny, ktoré sú tak­mer zhodné s mode­lom Xia­omi Redmi Pro.

3 GB RAM + 32 GB ROM = 1499 juanov (204 €)

4 GB RAM + 64 GB ROM = 1699 juanov (232 €)

4 GB RAM + 128 GB ROM = 1899 juanov (255 €)

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)