Unik­li prvé obráz­ky a infor­má­cie o Xia­omi Red­mi Pro Mini. Prí­de s 5,2″ disp­le­jom a Snapd­ra­go­nom 652

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 2. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi sa ten­to rok s pred­sta­vo­va­ním nových smart­fó­nov poriad­ne roz­beh­lo a roz­hod­ne sa nechys­tá vo val­co­va­ní trhu pre­stať. Len pár dní doza­du sme boli sved­ka­mi novej vlaj­ko­vej lodi v stred­nej trie­de, Xia­omi Red­mi Pro, kto­rá už čosko­ro prav­de­po­dob­ne dosta­ne men­šiu ver­ziu.

Mini ver­zie vlaj­ko­vých lodí výrob­cov sú v tren­de už neja­ký ten pia­tok a Xia­omi prav­de­po­dob­ne nasko­čí na rov­na­ký vlak tiež. Krát­ko po pred­sta­ve­ní vlaj­ko­vej lodi stred­nej trie­dy sa obja­vi­li infor­má­cie o jej zmen­še­nej ver­zii s náz­vom Xia­omi Red­mi Pro Mini. Ak by sa tie­to infor­má­cie potvr­di­li, Red­mi Pro Mini by sa moh­lo stať novým hitom „čín­ske­ho App­le“, keď­že má obsa­ho­vať skve­lý hard­vér.

xiaomi-redmi-pro-mini

Na unik­nu­tých obráz­koch môže­me vidieť náčr­ty dizaj­nu údaj­né­ho Xia­omi Red­mi Pro Mini, kto­rý už nebu­de integ­ro­vať duál­ny foto­apa­rát, ale kla­sic­ký so zatiaľ nezná­mym roz­lí­še­ní. Red­mi Pro Mini si zacho­vá aj celo­ko­vo­vú kon­štruk­ciu s pre­ve­de­ním brú­se­né­ho kovu. Ďal­šou zme­nou bude odliš­ná uhlop­rieč­ka disp­le­ja s 2,5D zahnu­tím, keď­že ten­to­krát by malo ísť o 5,2″ disp­lej. OLED tech­no­ló­gia a FullHD roz­lí­še­nie pri­tom zosta­nú zacho­va­né.

xiaomi-redmi-pro-mini-1

Veľ­ké zme­ny sa ude­jú aj vo vnút­ri celo­ko­vo­vej kon­štruk­cie. Pôvod­ný Helio X25 pro­ce­sor by mal byť nahra­de­ný osem­jad­ro­vým Qual­comm Snapd­ra­gon 652 čip­se­tom, kto­ré­mu bude sekun­do­vať 3 GB, res­pek­tí­ve 4 GB RAM pamäť v prí­pa­de dvo­j­ice vyš­ších ver­zií. Tá naj­niž­šia bude obsa­ho­vať 3 GB RAM a 32 GB úlo­žis­ko, ostat­né dve by mali prí­sť so 4 GB RAM a 64 GB / 128 GB vnú­tor­nou pamä­ťou. Oča­ká­vať môže­me aj veľ­kú 4000 mAh baté­riu, kto­rá by mala zvlád­nuť spo­mí­na­ný hard­vér napá­jať aspoň dva dni. Jej nabí­ja­nie nebu­de zdĺha­vé, a to vďa­ka pod­po­re tech­no­ló­gie rých­le­ho nabí­ja­nia pri napä­tí 9V a prú­de 2A. Unik­li aj pred­bež­né ceny, kto­ré sú tak­mer zhod­né s mode­lom Xia­omi Red­mi Pro.

3 GB RAM + 32 GB ROM = 1499 juanov (204 €)

4 GB RAM + 64 GB ROM = 1699 juanov (232 €)

4 GB RAM + 128 GB ROM = 1899 juanov (255 €)

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)