Úspešné star­tupy, ktoré sa spo­čiatku zdali ako úplné bláz­nov­stvo

Michal Sorkovský / 22. mája 2015 / Tools a produktivita

Vybu­do­vať dobrý star­tup nie je až také zlo­žité, ak prí­dete so skve­lým nápa­dom. Ale čo tie naj­lep­šie star­tupy? Za tými nestojí iba dobrý nápad, ale myš­lienka, ktorá sa spo­čiatku zdala byť bláz­ni­vou.

Pred­stavte si teraz, že ste inves­to­rom rizi­ko­vého kapi­tálu, ktorý si práve ide vypo­čuť pitch týchto star­tu­pov. Aká by bola vaša reak­cia, inves­to­vali by ste, aj keby ste neve­deli, kam až to dotiahnu?

Face­book: Svet potre­buje ďalší MyS­pace či Friend­ster, aku­rát pri­chá­dzame o pár rokov neskôr. Budeme fun­go­vať len pre pár tisíc una­ve­ných a aso­ciál­nych štu­dá­kov. Idete do toho s nami?

Drop­box: Ideme vybu­do­vať ďal­šie rie­še­nie zdie­ľa­nia súbo­rov. A to aj napriek tomu, že je ich už trh pre­pl­nený a nik ich nevy­užíva, aj keď nie­ktoré majú pod­poru veľ­kých spo­loč­ností ako Mic­ro­soft.

Ama­zon: Ideme pre­dá­vať knihy online! A to aj napriek tomu, že ľudia sa stále boja zadá­vať údaje zo svo­jich kre­dit­ných kariet na webe. A aj napriek tomu, že cena za dopravu bude ľudí stáť všetky tie peniaze, ktoré si online náku­pom ušet­rili. Budú nás pou­ží­vať pre väč­šie pohod­lie, nevadí, že budú musieť na knihu čakať týž­deň. 

Vir­gin Atle­tic: Aero­linky sú cool! Tak si poďme jednu zalo­žiť a uvi­díme, aké ťažké to len môže byť. Budeme odlišný, lebo spra­víme vtipné video o bez­peč­nosti.

Mint: Dajte nám všetky vaše ban­kové infor­má­cie a infor­má­cie z vašich kre­dit­ných kariet. Vrá­time vám ich napí­sané pek­ným pís­mom a aby ste sa cítili bohatší, budú aj zele­nou far­bou.

Palan­tir: Vytvo­ríme ana­ly­tický soft­ware, zalo­žíme spo­loč­nosť v Kali­for­nii, zamest­náme kopu čerstvo vyštu­do­va­ných inži­nie­rov. Žiadny obchodný zástup­co­via, ale uzav­rieme obrov­ské obchody.

Craig­list: Bude to nepekné. Bude to free.

Twit­ter: Je to ako email, SMS či RSS. Aku­rát to dokáže oveľa menej. Spo­čiatku to bude pou­ží­vané hlavne „koc­káčmi“, potom sa pridá aj Char­lie Sheen a Brit­ney Spe­ars. 

iOS: Úplne nový ope­račný sys­tém, na kto­rom vám nepôjdu mili­óny apli­ká­cií, ktoré boli vyvi­nuté pre Mac OS, Linux alebo Win­dows. Pre tento ope­račný sys­tém bude môcť vyví­jať apli­ká­cie iba Apple. Nebude to mať „vystri­hnúť“ a „vlo­žiť.“

Google: Budu­jeme dvad­siaty vyhľa­dá­vač na svete, aku­rát v čase, kedy boli všetky ostatné ozna­čené za stratu peňazí.

Git­Hub: Soft­wa­rový inži­nieri budú mesačne pla­tiť po zvy­šok svojho života s cie­ľom vytvo­riť free soft­ware z iného free soft­waru.

Pay­Pal: Ľudia budú poží­vať svoje AOL a Yahoo emai­lové adresy, aby mohli pla­tiť jeden dru­hému sku­toč­nými peniazmi. Opie­rame sa o neban­kovku s milým náz­vom.

Paper­less Post: Sme ako Evite, aku­rát nám budete pla­tiť.

Ins­ta­gram: Fil­tre! Presne tak, máme fil­tre!

Lin­ke­dIn: Čo poviete na pro­fe­si­onálnu sociálnu sieť vytvo­renú pre 30 a 40-roč­ných? Využijú ju raz za päť rokov, keď si budú hľa­dať prácu.

Tesla: Namiesto jed­no­du­chého vyrá­ba­nia baté­rií a ich násled­ného pre­dá­va­nia, sme sa roz­hodli vyrá­bať vlastné autá. Plus budeme vlast­niť dis­tri­bučnú sieť počas ústupu „čis­tej“ tech­no­ló­gie. 

Spa­ceX: Ak to dokáže NASA, doká­žeme to aj my. Nie je to žiadna veľká veda!

Fire­fox: Ideme vytvo­riť lepší webový pre­hlia­dač, hoci 90% ľudí na svete má iný zadarmo rovno zabu­do­vaný vo svo­jom počí­tači. Jeden člo­vek urobí väč­šinu práce aj za ostat­ných v tíme. 

zdroj: mashable.com
 
 

Pridať komentár (0)