Už nikdy viac žia­den star­tup

Arthur Attwell / 4. jún 2015 / Tools a produktivita

Na začiatku tohto roka som sa roz­ho­dol skon­čiť s mojím star­tu­pom. Teraz sa sna­žím zis­tiť, čo by som asi uro­bil inak. Prvé, čo mi napadne je: „už nevo­laj svoj pro­jekt ter­mí­nom star­tup!“. Nevy­zerá to ako nič pre­vratne dôle­žité, ale predsa to má svoj význam, pri­čom ten sa budem sna­žiť vysvet­liť v nasle­du­jú­cich riad­koch.

Star­tupy sa v pod­state stali komo­di­tou pre biz­nis s rôz­nymi kon­fe­ren­ciami, webmi, kur­zami a súťa­žami. Pre zakla­da­te­ľov nových spo­loč­ností je ťažké rozo­znať sku­točnú pomoc a pod­poru od samot­ného kolo­toča star­tu­po­vého prie­myslu, kde sú sami len jeho pro­duk­tom. Oča­rení vidi­nou úspe­chu trá­vime hodiny v lie­tad­lách, vypl­ňo­va­ním pri­hlá­šok a pre­zen­to­va­ním, len aby nie­kto mohol na tom zaro­biť pre­da­jom lís­tkov. Je načase pri­znať si, že pra­co­val som tvrdo, ale nemal som z toho nič. A ten čas chcem späť!

Takže som si zosta­vil pri­pra­vil päť pra­vi­diel, kto­rých sa budem odte­raz držať:

1. Žiadne star­tu­pové eventy

Len tento týž­deň som bol pozvaný na päť takýchto even­tov. Či už sa jed­nalo o star­tu­pové semi­náre, raňajky alebo pre­zen­tá­cie na všetky jed­no­značné nie.

Hovorí sa, že sa na nich dá zís­kať veľa kon­tak­tov. Zo všet­kých akcií, na kto­rých som bol som zís­kal asi jeden alebo dva. Zvy­šok času, ktorý som mohol veno­vať roz­voju svo­jej firmy som jed­no­du­cho pre­már­nil.

Okrem toho na star­tu­po­vom evente stret­neš len ľudí zo star­tu­po­vej komu­nity. Prob­lém je v tom, že oni nie sú tvo­jimi zákaz­níkmi. Musíš teda cho­diť len na také eventy, kde sa pohy­bujú tvoji poten­ciálni kli­enti.

Občas si dopraj večeru s pár ľudmi z fachu, ale len aby sa z teba nestal samo­tár. Inak ak nepre­dá­vaš bež nas­päť do officu a pra­cuj, ale buď rad­šej s rodi­nou.

2. Žiadne star­tu­pové súťaže

Súťaže o naj­lep­šiu ino­vá­ciu, o naj­lepší pitch, biz­nis­plán… V nie­kto­rých je dokonca hlav­nou cenou inves­tí­cia do spo­loč­nosti. Pop­ravde chcel by si inves­tora, ktorý chce vstú­piť do tvo­jej firmy s kok­tai­lom v ruke? V sku­toč­nosti je vyhrať inves­tí­ciu ako keď ti zavolá banka že si vyhral pred­s­chvá­lenú pôžičku.

A môže to byť ešte hor­šie! Raz mi zavo­lali z veľ­kej medzi­ná­rod­nej kon­zul­tač­nej spo­loč­nosti, že som vyhral cenu o naj­lep­šiu ino­vá­ciu. Viac ti o tom, ale pove­dať nemô­žem lebo by som im musel zapla­tiť 7,500 eur ako licenčný popla­tok.

V skratke, ak si si istý, že máš na súťaž čas, tak sa pri­hlás len do takých, kde sa dajú vyhrať peniaze a spo­lie­haš sa na svoj úspech.

3. Dávaj si pozor na star­tu­pové médiá

Star­tu­poví novi­nári sú veľmi milí a tvá­ria sa, že zbož­ňujú tvoj nápad. Pre star­tup je záu­jem médií samoz­rejme prí­nosný. Pozrime sa na to, ale z iného pohľadu.

Môj star­tup vyhral nie­koľko cien o naj­lepší star­tup a ino­vá­ciu, Accen­ture Inno­va­tion Award, ako aj verejnú pochvalu juho­af­ric­kým par­la­men­tom. Boli sme všade – CNN, For­bes a tak ďalej. Fak­tom ale zostalo, že táto „svet­ská sláva“ sa nepre­mietla do obchod­ných čísel. A sú to práve ony, ktoré sú pre mladú spo­loč­nosť naj­dô­le­ži­tej­šie. Takže nesnaž sa nahá­ňať novi­ná­rov, nájdi si rad­šej špe­cia­li­zo­vaný infor­mačný web v oblasti, kto­rej sa venu­ješ a sút­reď sa na pre­zen­tá­ciu tam.

4. Neho­vor svo­jim zákaz­ní­kom, že si star­tup

Pre­dov­šet­kým veľké spo­loč­nosti sa zdrá­hajú uzat­vá­rať obchody so star­tupmi, zau­jí­majú ich viac etab­lo­vané a sta­bilné firmy. Chcú mať istotu, že tu budeš aj za nie­koľko rokov a tvoje meno ľudia poznajú už teraz. Ako star­tup tak­mer nikdy nedos­ta­nete od týchto kor­po­rá­cií, čo chcete. Nie­kedy je asi aj naj­lep­šie v tomto ohľade nechať svoj biz­nis tak asi desať rokov a potom sa vrá­tiť pred nich znova, už snáď po tej dobe bez nálepky star­tupu.

5. Nájdi si sku­točnú pomoc

Medzi star­tupmi je často snaha o poskyt­nu­tie emo­ci­onál­nej, odbor­nej alebo finanč­nej pod­pory. Ale okrem naozaj výni­moč­ných prí­pa­dov ti táto „pod­pora“ viac zobe­rie ako dá. Namiesto ute­šo­va­nia od kamo­šov star­tu­pis­tov, nájdi skú­se­ných inves­to­rov z oblasti, kto­rej sa venu­ješ, pre­tože aká­koľ­vek pod­pora od nich bude sto­krát účin­nej­šia. 

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)