Úžasné zábery v 4K roz­lí­šení s novým iPho­nom 7

Jozef Pavlík, thinkapple.sk / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dôvo­dov pre kúpu iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus sa ponúka nie­koľko. Ak si stále kla­dieš otázku, či má vôbec zmy­sel kúpiť jednu z nových “sed­mi­čiek”, možno ťa pre­svedčí video­test foto­apa­rátu.

Jed­ným z naj­väč­ších “ťahá­kov” iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus, je nespo­chyb­ni­teľne vylep­še­nie optiky a kva­lity foto­apa­rátu. Firma Apple pre­zen­to­vala nie­koľko foto­gra­fií, vďaka kto­rým sme všetci dostali pri­bližnú pred­stavu o kva­lite foto­apa­rátu. Mož­nosti nahrá­va­nia videa v 4K, optic­kej a digi­tál­nej sta­bi­li­zá­cii obrazu sú “sed­mičky” jed­no­du­cho neuve­ri­teľné.

Dom Espo­sito, nad­še­nec pre naj­nov­šie tech­no­ló­gie, sa držal myš­lienky, že je lep­šie raz vidieť ako dva­krát počuť. Zobral teda “sed­mičky” do prí­rody a nato­čil pár videí. Nato­čený mate­riál neup­ra­vo­val, len ho spo­jil do jed­ného videa v Adobe Pre­miere. Na zábe­roch môžeme presne vidieť, čoho je iPhone schopný. Pri nahrá­vaní videa neboli pou­žité žiadne iné apli­ká­cie tre­tích strán, jed­no­du­cho len kamera z “jablka”.

Nahrá­va­nie videa sa neobišlo bez prob­lé­mov. Pri dlh­šom zázname videa v 4K sa začal smart­fón pre­hrie­vať, a tak­tiež sa jas na disp­leji auto­ma­ticky zní­žil o 25 %. Ak ho necháš na chvíľu “vyc­hlad­núť”, môžeš znovu pokra­čo­vať v nahrá­vaní.

O kva­lite foto­apa­rátu oboch “sed­mi­čiek” nie je pochýb. Mys­lím si, že video hovorí za všetko.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)