Úžas­né zábe­ry v 4K roz­lí­še­ní s novým iPho­nom 7

Jozef Pavlík, thinkapple.sk / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dôvo­dov pre kúpu iPho­nu 7 a iPho­nu 7 Plus sa ponú­ka nie­koľ­ko. Ak si stá­le kla­dieš otáz­ku, či má vôbec zmy­sel kúpiť jed­nu z nových “sed­mi­čiek”, mož­no ťa pre­sved­čí video­test foto­apa­rá­tu.

Jed­ným z naj­väč­ších “ťahá­kov” iPho­nu 7 a iPho­nu 7 Plus, je nespo­chyb­ni­teľ­ne vylep­še­nie opti­ky a kva­li­ty foto­apa­rá­tu. Fir­ma App­le pre­zen­to­va­la nie­koľ­ko foto­gra­fií, vďa­ka kto­rým sme všet­ci dosta­li pri­bliž­nú pred­sta­vu o kva­li­te foto­apa­rá­tu. Mož­nos­ti nahrá­va­nia videa v 4K, optic­kej a digi­tál­nej sta­bi­li­zá­cii obra­zu sú “sed­mič­ky” jed­no­du­cho neuve­ri­teľ­né.

Dom Espo­si­to, nad­še­nec pre naj­nov­šie tech­no­ló­gie, sa držal myš­lien­ky, že je lep­šie raz vidieť ako dva­krát počuť. Zobral teda “sed­mič­ky” do prí­ro­dy a nato­čil pár videí. Nato­če­ný mate­riál neup­ra­vo­val, len ho spo­jil do jed­né­ho videa v Ado­be Pre­mie­re. Na zábe­roch môže­me pres­ne vidieť, čoho je iPho­ne schop­ný. Pri nahrá­va­ní videa nebo­li pou­ži­té žiad­ne iné apli­ká­cie tre­tích strán, jed­no­du­cho len kame­ra z “jabl­ka”.

Nahrá­va­nie videa sa neobiš­lo bez prob­lé­mov. Pri dlh­šom zázna­me videa v 4K sa začal smart­fón pre­hrie­vať, a tak­tiež sa jas na disp­le­ji auto­ma­tic­ky zní­žil o 25 %. Ak ho necháš na chví­ľu “vyc­hlad­núť”, môžeš zno­vu pokra­čo­vať v nahrá­va­ní.

O kva­li­te foto­apa­rá­tu oboch “sed­mi­čiek” nie je pochýb. Mys­lím si, že video hovo­rí za všet­ko.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)