V 13 rokoch vytvo­ril vlastné Google Glass

Šandi / 20. júla 2014 / Tech a inovácie

V ôsmich rokoch dostal od deda knihu o tom, ako veci fun­gujú. V desia­tich si kúpil prvý kúsok Ardu­ino (Uno) a v tri­nás­tich na tejto plat­forme posta­vil smart oku­liare.

Kom­po­nen­tov je len pár. Oku­liare si vytvo­ril na 3D tla­čiarni Prin­tr­bot Sim­ple. Moz­gom je doska Ardu­ino Esp­lora, ktorá obsa­huje aj mik­ro­fón, akce­le­ro­me­ter a tep­lo­mer. K tomu pri­po­jil 1,77 “LCD s roz­lí­še­ním 160×128 px. To všetko je umiest­nené na pra­vej strane oku­lia­rov, na tej dru­hej ich vyva­žuje aku­mu­lá­tor. Cel­kové náklady sú niečo vyše 80 Eur.

Oku­liare samoz­rejme nemajú toľko fun­kcií a nie sú tak sexi ako Google Glass. Clay ich ale pou­žíva ku kon­trole kalen­dára, pre­ze­ra­nie máp a mera­nie tep­loty. Keby si k oku­lia­rom pri­le­pil mobil, doká­zali by to isté a ešte viac. Z vlast­no­ručne pos­kla­da­ného celku má ale väč­šiu radosť. Star­ti­tup fas­ci­nujú takéto prí­behy. Ak viete o nie­kom z vášho oko­lia (mla­dom s veľ­kým poten­ciá­lom ala ino­vá­tor), budeme radi ak nám dáte vedieť. 

Zdroj: makezine.com

Pridať komentár (0)