V Anglicku je Swe­gway v uli­ciach ZAKÁ­ZANÝ! Kvôli 180 roč­nému zákonu…

Martin Bohunický / 13. októbra 2015 / Tech a inovácie

Plá­no­val si zaú­to­čiť na ulice so svo­jim novým Swe­gway? Chcel si všet­kým uká­zať svoj “swag”? U nás ti to možno prejde. V Anglicku je však situ­ácia iná.

V Anglicku si jaz­diaci na Hover­bo­arde musia dať bacha na poli­caj­tov. Tieto pros­triedky sú v uli­ciach zaká­zané. Každý moto­rový pros­trie­dok totiž musí byť schvá­lený urči­tými nor­mami. A keď sa polí­cia detailne pozrela na to, čože to Swe­gway vlastne je, prišla na to, že tech­nicky to je moto­rové vozidlo. Žiadne schvá­le­nie sa neko­nalo a dnes je pou­ží­va­nie tejto srandy na ces­tách nele­gálne.

Preto za pou­ži­tie Swe­gwayu na verej­nosti zapla­tíš pokutu až 500 libier. Vtip je v tom, že samotné zaria­de­nie sa pohy­buje v cenách od 200 libier. Jediné miesto, kde môžeš pros­trie­dok pou­žiť, sú súkromné pozemky, prí­padne cudzie pozemky s povo­le­ním maji­teľa.

Elek­trické bicykle fun­gujú podobne, no tie jaz­diť môžu. Podľa slov polí­cie je to preto, že “majú pedále”. Tento neškodný vyná­lez je podľa polí­cie prob­lém.

Pri­tom ho pou­žíva naprí­klad hráč FC Liver­pool, Alberto Moreno.


Tento cha­lan si tiež na Swe­gwayi uží­val jazdu po letisku. A nikto ho nezat­kol.

Aku­ta­li­zo­vané o zne­nie časti zákona, ktoré jazdu na Swe­gwayi zaka­zuje:

…If any per­son shall wil­fully ride upon any foot­path or cau­se­way by the side of any road made or set apart for the use or accom­mo­da­tion of foot pas­sen­gers; or shall wil­fully lead or drive any horse, ass, sheep, mule, swine, or cattle or car­riage of any desc­rip­tion, or any truck or sledge, upon any such foot­path or cau­se­way; or shall tet­her any horse, ass, mule, swine, or cattle, on any hig­hway, so as to suf­fer or per­mit the tet­he­red ani­mal to be the­reon;.… every per­son so offen­ding in any of the cases afo­re­said shall for each and every such offence for­feit and pay any sum not exce­e­ding, over and above the dama­ges occa­si­oned the­reby.

Podľa zákona je teda zaká­zané na chod­ní­koch a násy­poch urče­ných pre chod­cov (a osoby, ktoré na pre­pravu aktívne pou­ží­vajú svoje cho­didlá, zrejme preto je bicy­kel ok) jaz­diť na zvie­rati alebo inom zaria­dení.

Pridať komentár (0)