V hod­no­te­ní luxus­ných zna­čiek pora­zi­li App­le Watch Role­xi

Stano Beres / 31. januára 2016 / Tech a inovácie

Pod­ľa posled­nej sprá­vy ana­ly­tic­kej fir­my NetBa­se pred­beh­li App­le Watch na zozna­me sve­to­vých zna­čiek zná­me Role­xi. NetBa­se spra­vi­lo zoznam na zákla­de mera­ní sociál­nych médií a názo­rov zákaz­ní­kov z viac ako 700 mili­ó­nov postov v oblas­tiach luxus­né­ho tova­ru, hodi­niek a obcho­du v osem­de­sia­tich kra­ji­nách v roz­me­dzí rokov 2014 a 2015.

App­le Watch pre­vza­li prvé mies­to v kate­gó­rií “hodi­niek” a záro­veň to bol jedi­ný zástup­ca smart­ho­di­niek, kto­rý sa na ten­to zoznam dostal. Ostat­ní pre­ko­na­ní výrob­co­via boli napr. Tag Heuer, Riche­mont, Cur­rent a Patek Phil­lip­pe.

Za naj­lu­xus­nej­šiu znač­ku bol ozna­če­ný Cha­nel, za kto­rým nasle­du­je Guc­ci a Her­mes. App­le má na tom­to zozna­me sil­né zastú­pe­nie, ako spo­loč­nosť skon­čil na 4. mies­te, jeho iPho­ne sa umiest­nil na 11. a App­le Watch na 13. prieč­ke (nasle­do­va­né už spo­mí­na­ný­mi Role­xa­mi na 14.mieste). iPad ale po rokoch vypa­dol zo zozna­mu úpl­ne.

chronometer-faces-01

Umiest­ne­nie App­le na zozna­me luxus­ných zna­čiek nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, vzhľa­dom k tomu, že sa fir­ma tým­to sme­rom ube­rá viac ako kedy­koľ­vek pred­tým. Jony Ive to síce môže popie­rať, ale ak si vez­me­te že App­le tím spo­lu­pra­cu­je so špič­ko­vý­mi fran­cúz­sky­mi dizaj­nér­mi nemô­že prek­va­piť ani spo­lu­prá­ca ako App­le Watch Her­mès, či to, že pre­daj­ne spo­loč­nos­ti má momen­tál­ne na sta­ros­ti býva­lý gene­rál­ny ria­di­teľ Bur­ber­ry.

Celý zoznam od NetBa­se si môže­te pozrieť tu.

Rolex-Cellini-005

O spo­loč­nos­ti NetBa­se:

NetBa­se je oce­ne­ná sociál­no-ana­ly­tic­ká plat­for­ma kto­rú glo­bál­ne spo­loč­nos­ti využí­va­jú na roz­beh svo­jích zna­čiek, budo­va­nie pod­ni­kov, a ich spo­je­nie so zákaz­ník­mi. Ich plat­for­ma spra­co­vá­va mili­ó­ny prís­pev­kov zo sociál­nych médií den­ne pre lep­ší náhľad na mar­ke­ting, výskum, zákaz­níc­ky ser­vis, pre­daj, PR, a pro­duk­to­vé ino­vá­cie. NetBa­se je dôve­ry­hod­ným par­tne­rom pre Ame­ri­can Air­li­nes, Arby’s, Coca-Colu, Ogil­vy, T-Mobi­le, Wal­mart a iné.

apple-watch-gold-e1454059037216

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)