V hod­no­tení luxus­ných zna­čiek pora­zili Apple Watch Rolexi

Stano Beres / 31. januára 2016 / Tech a inovácie

Podľa posled­nej správy ana­ly­tic­kej firmy NetBase pred­behli Apple Watch na zozname sve­to­vých zna­čiek známe Rolexi. NetBase spra­vilo zoznam na základe meraní sociál­nych médií a názo­rov zákaz­ní­kov z viac ako 700 mili­ó­nov postov v oblas­tiach luxus­ného tovaru, hodi­niek a obchodu v osem­de­sia­tich kra­ji­nách v roz­me­dzí rokov 2014 a 2015.

Apple Watch pre­vzali prvé miesto v kate­gó­rií “hodi­niek” a záro­veň to bol jediný zástupca smart­ho­di­niek, ktorý sa na tento zoznam dostal. Ostatní pre­ko­naní výrob­co­via boli napr. Tag Heuer, Riche­mont, Cur­rent a Patek Phil­lippe.

Za naj­lu­xus­nej­šiu značku bol ozna­čený Cha­nel, za kto­rým nasle­duje Gucci a Her­mes. Apple má na tomto zozname silné zastú­pe­nie, ako spo­loč­nosť skon­čil na 4. mieste, jeho iPhone sa umiest­nil na 11. a Apple Watch na 13. priečke (nasle­do­vané už spo­mí­na­nými Role­xami na 14.mieste). iPad ale po rokoch vypa­dol zo zoznamu úplne.

chronometer-faces-01

Umiest­ne­nie Apple na zozname luxus­ných zna­čiek nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, vzhľa­dom k tomu, že sa firma týmto sme­rom uberá viac ako kedy­koľ­vek pred­tým. Jony Ive to síce môže popie­rať, ale ak si vez­mete že Apple tím spo­lu­pra­cuje so špič­ko­vými fran­cúz­skymi dizaj­nérmi nemôže prek­va­piť ani spo­lu­práca ako Apple Watch Her­mès, či to, že pre­dajne spo­loč­nosti má momen­tálne na sta­rosti bývalý gene­rálny ria­di­teľ Bur­berry.

Celý zoznam od NetBase si môžete pozrieť tu.

Rolex-Cellini-005

O spo­loč­nosti NetBase:

NetBase je oce­nená sociálno-ana­ly­tická plat­forma ktorú glo­bálne spo­loč­nosti využí­vajú na roz­beh svo­jích zna­čiek, budo­va­nie pod­ni­kov, a ich spo­je­nie so zákaz­níkmi. Ich plat­forma spra­co­váva mili­óny prís­pev­kov zo sociál­nych médií denne pre lepší náhľad na mar­ke­ting, výskum, zákaz­nícky ser­vis, pre­daj, PR, a pro­duk­tové ino­vá­cie. NetBase je dôve­ry­hod­ným par­tne­rom pre Ame­ri­can Air­li­nes, Arby’s, Coca-Colu, Ogilvy, T-Mobile, Wal­mart a iné.

apple-watch-gold-e1454059037216

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)