V jed­no­du­chos­ti je krá­sa. Archi­tek­to­nic­ký skvost neďa­le­ko Bra­ti­sla­vy

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Borislav Benedek Ing. arch. Michal Lang , Spolupráca: Ing. arch. Borislav Benedek Ing. arch. Michal Lang / 6. septembra 2016 / Zaujímavosti

Zau­jí­ma­vá alter­na­tí­va k mno­hým oká­za­lým, tva­ro­vo rôz­no­ro­dým rodin­ným domom, kto­ré vyras­ta­jú oko­lo nás.

Kitt­see (v minu­los­ti Kop­ča­ny (pri Bra­ti­sla­ve); maď. Köpc­sé­ny; chorv. Gije­ca) je obec v Rakús­ku v okre­se Neusiedl am See, v blíz­kos­ti bra­ti­slav­ských mest­ských čas­tí Petr­žal­ka a Jarov­ce. Rodin­ný dom sa nachá­dza v novej ulič­nej zástav­be rodin­ných domov a rea­gu­je na dvoj­pod­laž­nú byto­vú výstav­bu na opač­nej stra­ne uli­ce s plo­chou stre­chou. Aj vďa­ka byto­vej výstav­be dochá­dza k urba­nis­tic­kej jed­not­nos­ti s prí­no­som sociál­nych inte­rak­cií mie­ša­nia zástav­by rodin­ných domov a byto­vej výstav­by. Do uli­ce sú orien­to­va­né okná pra­cov­ne a so zvý­še­ným para­pe­tom aj do prá­čov­ne.

dom

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk

Poze­mok je rovi­na­tý s výhľad­mi na Berg a mar­hu­ľo­vé sady, kto­ré sú typic­ké pre Kitt­see. Základ­ným kom­po­zič­ným stvár­ne­ním hmo­ty je pre­po­je­nie a roz­de­le­nie pries­to­rov dvo­mi átria­mi.

dom1

Átriá zabez­pe­ču­jú súkro­mie a záro­veň sú pro­ti­ve­ter­nou ochra­nou, kto­rá je v tej­to loka­li­te potreb­ná. Juž­né átrium je odizo­lo­va­né nato­če­ný­mi lame­la­mi z céd­ro­vé­ho dre­va s vlast­ným bon­sai­om a prie­hľad­mi na do kra­ji­ny cez obý­vač­ku. Dochá­dza tak k maxi­mál­nej mie­re pre­po­je­nia inte­ri­é­ru s exte­ri­é­rom.

dom2dom3

Zo sever­nej stra­ny je poze­mok chrá­ne­ný gará­žou a záh­rad­ným skla­dom medzi kto­rý­mi sa nachá­dza 10 met­ro­vé pre­kry­tie tera­sy.

dom4

Den­né miest­nos­ti sú sme­ro­va­né do záh­ra­dy, tech­nic­ká miest­nosť, prá­čov­ňa a špaj­za a na poscho­dí hygie­nic­ké miest­nos­ti sú obrá­te­né do ulice.Týmto rie­še­ním sa čias­toč­ne odizo­lo­val súkrom­ný život domá­cich od verej­né­ho pries­to­ru. Pocit inti­mi­ty v záh­ra­de pod­po­ru­je aj umiest­ne­nie gará­že, zastre­še­nej tera­sy a záh­rad­né­ho skla­du.

dom5domnavrhdomnavrh1

Budo­va je vyku­ro­va­ná a chla­de­ná tepel­ným čer­pad­lom zem – voda kom­bi­ná­ci­ou strop­ných a ste­no­vých dis­tri­buč­ných zón. Pod hli­ní­ko­vý­mi okna­mi sa nachá­dza­jú 80 cm širo­ké pásy pod­la­ho­vé­ho vyku­ro­va­nia. Vzdu­cho­tech­ni­ka je rie­še­ná reku­pe­rač­nou jed­not­kou s nasá­va­ním vzdu­chu zo sever­nej fasá­dy.

Ste­no­vý nos­ný sys­tém je zho­to­ve­ný z 250 mm dutin­ko­vej teh­ly zatep­le­nej 200 mm izo­lá­cie. Stro­py sú betó­no­vé.

dom8dom9dom11dom12dom13dom14dom15dom17dom18dom19dom20dom21dom23dom22

Zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)