V jed­no­du­chosti je krása. Archi­tek­to­nický skvost neďa­leko Bra­ti­slavy

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Borislav Benedek Ing. arch. Michal Lang , Spolupráca: Ing. arch. Borislav Benedek Ing. arch. Michal Lang / 6. septembra 2016 / Zaujímavosti

Zau­jí­mavá alter­na­tíva k mno­hým oká­za­lým, tva­rovo rôz­no­ro­dým rodin­ným domom, ktoré vyras­tajú okolo nás.

Kitt­see (v minu­losti Kop­čany (pri Bra­ti­slave); maď. Köpc­sény; chorv. Gijeca) je obec v Rakúsku v okrese Neusiedl am See, v blíz­kosti bra­ti­slav­ských mest­ských častí Petr­žalka a Jarovce. Rodinný dom sa nachá­dza v novej ulič­nej zástavbe rodin­ných domov a rea­guje na dvoj­pod­lažnú bytovú výstavbu na opač­nej strane ulice s plo­chou stre­chou. Aj vďaka byto­vej výstavbe dochá­dza k urba­nis­tic­kej jed­not­nosti s prí­no­som sociál­nych inte­rak­cií mie­ša­nia zástavby rodin­ných domov a byto­vej výstavby. Do ulice sú orien­to­vané okná pra­covne a so zvý­še­ným para­pe­tom aj do prá­čovne.

dom

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk

Poze­mok je rovi­natý s výhľadmi na Berg a mar­hu­ľové sady, ktoré sú typické pre Kitt­see. Základ­ným kom­po­zič­ným stvár­ne­ním hmoty je pre­po­je­nie a roz­de­le­nie pries­to­rov dvomi átriami.

dom1

Átriá zabez­pe­čujú súkro­mie a záro­veň sú pro­ti­ve­ter­nou ochra­nou, ktorá je v tejto loka­lite potrebná. Južné átrium je odizo­lo­vané nato­če­nými lame­lami z céd­ro­vého dreva s vlast­ným bon­saiom a prie­hľadmi na do kra­jiny cez obý­vačku. Dochá­dza tak k maxi­mál­nej miere pre­po­je­nia inte­ri­éru s exte­ri­é­rom.

dom2dom3

Zo sever­nej strany je poze­mok chrá­nený gará­žou a záh­rad­ným skla­dom medzi kto­rými sa nachá­dza 10 met­rové pre­kry­tie terasy.

dom4

Denné miest­nosti sú sme­ro­vané do záh­rady, tech­nická miest­nosť, prá­čovňa a špajza a na poschodí hygie­nické miest­nosti sú obrá­tené do ulice.Týmto rie­še­ním sa čias­točne odizo­lo­val súkromný život domá­cich od verej­ného pries­toru. Pocit inti­mity v záh­rade pod­po­ruje aj umiest­ne­nie garáže, zastre­še­nej terasy a záh­rad­ného skladu.

dom5domnavrhdomnavrh1

Budova je vyku­ro­vaná a chla­dená tepel­ným čer­pad­lom zem – voda kom­bi­ná­ciou strop­ných a ste­no­vých dis­tri­buč­ných zón. Pod hli­ní­ko­vými oknami sa nachá­dzajú 80 cm široké pásy pod­la­ho­vého vyku­ro­va­nia. Vzdu­cho­tech­nika je rie­šená reku­pe­rač­nou jed­not­kou s nasá­va­ním vzdu­chu zo sever­nej fasády.

Ste­nový nosný sys­tém je zho­to­vený z 250 mm dutin­ko­vej tehly zatep­le­nej 200 mm izo­lá­cie. Stropy sú betó­nové.

dom8dom9dom11dom12dom13dom14dom15dom17dom18dom19dom20dom21dom23dom22

Zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)