V Kali­for­nii pred­sta­vili prvý 1000-jad­rový pro­ce­sor!

Lýdia Repová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Tím z Uni­ver­sity of Calif­ro­nia, Davis, vytvo­rili uni­kátny pro­ce­sor, ktorý si síce nemô­žeš poži­čať na hra­nie naj­nov­ších video­hier, ale pred­sta­vuje veľký tech­no­lo­gický míľ­nik.

Kilo­Core, ako nazvali čip, bol prvý krát pre­zen­to­vaný tento rok na Sym­pó­ziu veno­va­nom VLSI Tech­no­ló­giám a elek­tro­nic­kým obvo­dom v Hono­lulu. Bevan Baas, pro­fe­sor elek­tro­tech­niky a počí­ta­čo­vého inži­nier­stva vie­dol tím, ktorý tento čip skon­štru­oval. Vyjad­ril sa, že ide o prvý čip na svete obsa­hu­júci 1000 jadier s naj­vyš­šou frek­ven­ciou 1.78 GHz zostro­jený na uni­ver­zite.

kilocore_chip

foto: ucdavis.edu

Každý pro­ce­sor fun­guje na samos­tat­nej frek­ven­cii a keď nevy­ko­náva žiadnu čin­nosť, vypne sa. Pro­ce­sory medzi sebou komu­ni­kujú priamo a spolu vedia vyko­nať 1.78 tri­li­ó­nov inštruk­cií za sekundu. Na roz­diel od SIMD, je hlav­nou myš­lien­kou roz­kús­ko­vať apli­ká­ciu na malé časti, ktoré by bežali para­lelne na rôz­nych pro­ce­so­roch. Takýto postup by mal byť efek­tív­nejší a mal by mať niž­šiu spot­rebu. Baas to vysvet­ľuje na prí­klade, ak pro­ce­sor vykoná 115 miliárd inštruk­cií za sekundu, využije 0,7 Wattu, čiže stačí ener­gia z jed­nej tuž­ko­vej AA baté­rie.

Zatiaľ sa pre tento čip vyvi­nuli apli­ká­cie pre bez­drô­tové kódo­va­nie a dekó­do­va­nie, spra­co­va­nie videí, šif­ro­va­nie a ďal­šie, ktoré potre­bujú využí­vať veľké množ­stvo dát. Čip sa samoz­rejme využíva len na vedecké účely a či sa nie­kedy dostane na trh, to sa nedá jed­no­značne pove­dať.

Zdroj: thenextweb.com, ucdavis.edu ‚ zdroj titul­nej foto: i.kinja-img.com

Pridať komentár (0)