V Kali­for­nii pred­sta­vi­li prvý 1000-jad­ro­vý pro­ce­sor!

Lýdia Repová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Tím z Uni­ver­si­ty of Calif­ro­nia, Davis, vytvo­ri­li uni­kát­ny pro­ce­sor, kto­rý si síce nemô­žeš poži­čať na hra­nie naj­nov­ších video­hier, ale pred­sta­vu­je veľ­ký tech­no­lo­gic­ký míľ­nik.

Kilo­Co­re, ako nazva­li čip, bol prvý krát pre­zen­to­va­ný ten­to rok na Sym­pó­ziu veno­va­nom VLSI Tech­no­ló­giám a elek­tro­nic­kým obvo­dom v Hono­lu­lu. Bevan Baas, pro­fe­sor elek­tro­tech­ni­ky a počí­ta­čo­vé­ho inži­nier­stva vie­dol tím, kto­rý ten­to čip skon­štru­oval. Vyjad­ril sa, že ide o prvý čip na sve­te obsa­hu­jú­ci 1000 jadier s naj­vyš­šou frek­ven­ci­ou 1.78 GHz zostro­je­ný na uni­ver­zi­te.

kilocore_chip

foto: ucdavis.edu

Kaž­dý pro­ce­sor fun­gu­je na samos­tat­nej frek­ven­cii a keď nevy­ko­ná­va žiad­nu čin­nosť, vypne sa. Pro­ce­so­ry medzi sebou komu­ni­ku­jú pria­mo a spo­lu vedia vyko­nať 1.78 tri­li­ó­nov inštruk­cií za sekun­du. Na roz­diel od SIMD, je hlav­nou myš­lien­kou roz­kús­ko­vať apli­ká­ciu na malé čas­ti, kto­ré by beža­li para­lel­ne na rôz­nych pro­ce­so­roch. Taký­to postup by mal byť efek­tív­nej­ší a mal by mať niž­šiu spot­re­bu. Baas to vysvet­ľu­je na prí­kla­de, ak pro­ce­sor vyko­ná 115 miliárd inštruk­cií za sekun­du, využi­je 0,7 Wat­tu, čiže sta­čí ener­gia z jed­nej tuž­ko­vej AA baté­rie.

Zatiaľ sa pre ten­to čip vyvi­nu­li apli­ká­cie pre bez­drô­to­vé kódo­va­nie a dekó­do­va­nie, spra­co­va­nie videí, šif­ro­va­nie a ďal­šie, kto­ré potre­bu­jú využí­vať veľ­ké množ­stvo dát. Čip sa samoz­rej­me využí­va len na vedec­ké úče­ly a či sa nie­ke­dy dosta­ne na trh, to sa nedá jed­no­znač­ne pove­dať.

Zdroj: thenextweb.com, ucdavis.edu ‚ zdroj titul­nej foto: i.kinja-img.com

Pridať komentár (0)