V Miláne sa skoro utopil autobus, zachránil ho Spiderman

Filip Tkáč / 17. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • V Mi­láne sa skoro uto­pil au­to­bus
  • Ne­šlo však o do­pravnú ne­hodu, ale kam­paň k no­vej hre
  • Gu­e­rilla mar­ke­ting je spô­sob ne­kon­venč­nej a šo­ku­jú­cej pro­pa­gá­cie myš­lienky alebo pro­duktu
zdroj: www.lacriaturacreativa.com
  • V Mi­láne sa skoro uto­pil au­to­bus
  • Ne­šlo však o do­pravnú ne­hodu, ale kam­paň k no­vej hre
  • Gu­e­rilla mar­ke­ting je spô­sob ne­kon­venč­nej a šo­ku­jú­cej pro­pa­gá­cie myš­lienky alebo pro­duktu

V mi­lán­skom ja­zere Dar­sena sa ob­ja­vil na prvý po­hľad nič ne­ho­vo­riaci au­to­bus, ktorý pred pá­dom do vody za­chrá­nila len sieť ako od zná­meho su­per­hr­dinu Spi­der­mana. In­šta­lá­cia bola nie­koľko dní po­ne­chaná osudu dom­nie­nok miest­nych oby­va­te­ľov a náv­štev­ní­kov.

Sku­toč­nosť, že za re­klam­ným po­či­nom stojí známy pro­du­cent vi­deo­hier, spo­loč­nosť Sony In­te­rac­tive En­ter­tain­ment, bola ve­rej­nosti pre­zra­dená o nie­koľko dní ne­skôr, keď na po­to­pe­nom au­to­buse pri­budli po­lepy pro­pa­gu­júce novú hru pre Pla­y­sta­tion 4. Hra bola ofi­ciálne uve­dená na trh 7.sep­tem­bra tohto roku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.lac­ria­tu­rac­re­a­tiva.com

Azda práve pr­votná ta­jom­nosť tohto re­klam­ného po­činu spô­so­bila, že fo­to­gra­fie ha­va­ro­va­ného au­to­busu sa za­čali ší­riť so­ciál­nymi sie­ťami rých­los­ťou svetla, čo len po­tvr­dzuje úspeš­nosť tejto gu­e­ril­lo­vej kam­pane.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.lac­ria­tu­rac­re­a­tiva.com
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.lac­ria­tu­rac­re­a­tiva.com

Mi­lán­ske ulice v mi­nu­losti už viac­krát zau­jali ne­kon­venč­nou re­kla­mou. Ve­rej­nosť mohla roz­mýš­ľať nad po­nor­kou bom­bar­du­jú­cou oko­lie, ako sú­časť kam­pane ži­vot­ného po­is­te­nia alebo in­vá­ziu čer­vov pro­pa­gu­júcu film Ta­fa­nos.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.lac­ria­tu­rac­re­a­tiva.com

Zdroj: LaC­ria­tu­raC­re­a­tiva.com, mi­la­no­to­day.it

Pridať komentár (0)