Jaro Ľup­ták: V Neulo­gy Ven­tu­res hľa­dá­me “lás­ky na prvý pohľad”

Luky Gašparík Sr. / 7. mája 2015 / Lifehacking

Jaro je už nie­koľ­ko rokov sta­bil­ným čle­nom Neulo­gy Ven­tu­res, kde odvá­dza skve­lú prá­cu. O tom, ako sa člo­vek sta­ne inves­tič­ným porad­com a ako to tu na Slo­ven­sku s tými naši­mi star­tup­mi vyze­rá, nám pre­zra­dil už Jaro osob­ne.

Jaro, v Neulo­gy a teraz už v Neulo­gy Ven­tu­res pôso­bíš neja­ký ten pia­tok. Aká bola tvo­ja ces­ta k povo­la­niu inves­tič­né­ho mana­žé­ra? Ťaž­ko si pred­sta­viť, že by si si toto povo­la­nie vybral ako malý chla­pec. Ale­bo si mal jas­ný cieľ už od malič­ka? :)

Počas štú­dia manaž­men­tu na vyso­kej sko­le ma naj­viac bavil manaž­ment ino­vá­cií a finan­cie. Po prvom roku som si musel vybrať zame­ra­nie a roz­ho­dol som sa pre finanč­ný manaž­ment, pre­to­že v ponu­ke voli­teľ­ných pred­me­tov som našiel aj pri­va­te equ­ity a ven­tu­re capi­tal, čo stá­le vní­mam ako pre­po­je­nie tých­to dvoch sve­tov. Medzi pred­ná­ša­jú­ci­mi ako bol aj Eric Klas­sen, asi naj­zná­mej­ší holand­sky VC, kto­rý inves­tu­je pre­važ­ne do bio­te­chu. Inves­to­val naprí­klad do vak­cí­ny pro­ti chríp­ke. Bol to jack­pot, na kto­rý ale pri­pad­lo aj veľa fai­lov.

Vte­dy som si uve­do­mil 3 veci. VC je v pod­sta­te infra­štruk­tú­ra, kto­rá umož­ňu­je high tech star­tu­pom a ino­vá­ciám ako takým napre­do­vať a dostať ich na trh Ďal­šou bolo, že manaž­ment rizi­ka na úrov­ni port­fó­lia fon­dov je v pod­sta­te spô­sob ako dostať do sek­to­ru viac kapi­tá­lu, a posled­nou, že toto je to, čo chcem robiť.

Keď som písal dip­lo­mov­ku, vrá­til som sa na Slo­ven­sko a pra­co­val pop­ri­tom v IBM. Bol som v Bra­ti­sla­ve, kde som pred tým nikdy nežil a v pod­sta­te niko­ho nepoz­nal. Začal som orga­ni­zo­vať biz­nis networ­king stret­nu­tia cez kyberia.sk a spoz­nal aj par ľudí, kto­rí robi­li na svo­jich star­tu­poch – len sa to tak vte­dy tuším ešte nevo­la­lo:). Keď som pri­šiel na poho­vor do Neulo­gy, kto­ré som náhod­né obja­vil na inter­ne­te, zis­til som, že finan­co­va­niu star­tu­pov sa môžem veno­vať aj na Slo­ven­sku. Mojou úlo­hou bolo vytvo­riť infra­štruk­tú­ru pre roz­be­hnu­tie inves­tí­cií do star­tu­pov, čo even­tu­ál­ne vyús­ti­lo do zalo­že­nia Neulo­gy Ven­tu­res a náš­ho prvé­ho fon­du.

Čas­to krát sa zúčast­ňu­ješ rôz­nych star­tu­po­vých súťa­ží buď ako men­tor ale­bo porot­ca. Mys­líš si, že tie­to súťa­že spĺňa­jú svo­ju úlo­hu v našom star­tu­po­vom eko­sys­té­me?

Na túto otáz­ku sa poze­rám aj z pohľa­du orga­ni­zá­to­ra, keď­že pred pia­ti­mi rok­mi sme v Neulo­gy roz­beh­li pro­jekt StartupAwards.sk. Mys­lím, že kaž­dé podu­ja­tie či súťaž by malo mat svo­ju jas­nú víziu a misiu. Naším cie­ľom bolo inšpi­ro­vať viac Slo­vá­kov, aby ino­vo­va­li a aby sa zvý­ši­lo vše­obec­né pove­do­mie o star­tu­poch (Miš­ki­ne famous “aby aj moja sta­rá mama vede­la, čo je to star­tup”), a aby sme naše ino­va­tív­ne fir­my uká­za­li sve­tu a pomoh­li tak budo­vať brand Slo­ven­ska v tej­to oblas­ti. Mali sme za ciel slo­ven­ským star­tu­pom vytvo­riť pries­tor a dať im šan­cu dobe­hnúť zvy­šok sve­ta. Vyze­rá to tak, že naše cie­le sa nám darí napĺňať. StartupAwards.SK minu­lý rok vide­lo 130.000 tele­víz­nych divá­kov, počet star­tu­pov stá­le naras­tá a čo je dôle­ži­té, začí­na­jú sa do nich čoraz viac púš­ťať aj ľudia so skú­se­nos­ťa­mi.

Zatiaľ som na Slo­ven­sku vyne­chal len jeden Star­tup Wee­kend a môžem pove­dať, že varia­bi­li­ta kva­li­ty jed­not­li­vych podu­ja­tí je naozaj veľ­ká. Uve­do­mu­jem si aké nároč­né je dostať na taký­to event sku­toč­né kva­lit­ných ľudí, lebo o tom to celé je. Potre­bu­je­me dostať do sys­té­mu viac skú­se­ných a ambi­ci­óz­nych ľudí. Na to pod­ľa mňa stá­le potre­bu­je­me pár väč­ších inves­tí­cií či exi­tov, ale sme na dob­rej ces­te.

Na Slo­ven­sku vní­mam v posled­nej dobe jed­nu ano­má­lia. Vo veľ­kom množ­stve sa obja­vu­jú pro­jek­ty, kto­ré rie­šia rov­na­ké prob­lé­my ako: ver­nost­né sys­té­my, rôz­ne sociál­né app­ky, fak­tu­rač­né tooly a pod. Je na Slo­ven­sku malá infor­mo­va­nosť u star­tu­pov ale­bo je pod­ľa teba prob­lém vo vali­dá­ca­cii, resp. v mar­ket rese­ar­chu…?

Neviem, či ide o ano­má­liu. Za posled­ných 5 rokov som videl stov­ky copy-cat star­tu­pov, ako slo­ven­ských, tak aj zahra­nič­ných. Súhla­sím však s tým, že prie­mer­ný foun­der na Slo­ven­sku sla­bo goog­li:). Často­krát tech­nic­kí foun­de­ri exe­ku­ujú skve­le po tech­nic­kej strán­ke, ale straš­ne sla­bo po tej biz­ni­so­vej. Kým sa pro­dukt nezač­ne pre­dá­vať, nevšim­nú si to. Len malé per­cen­to slo­ven­ských foun­de­rov vidí za svoj seed round a chý­ba im dlho­do­bá vízia.

Nebo­lo by vhod­né nasta­viť slo­ven­ským star­tu­pom reál­ne zrkad­lo a vysvet­liť im, že 324-tý ver­nost­ný sys­tém už naozaj nie je potreb­ný? Kto by mal túto rolu pre­brať? Lokál­ni opi­ni­on make­ri, média, inves­to­ri?

Mys­lím si, že toto by malo byt úlo­hou škols­tva a do urči­tej mie­ry aj médií. Slo­ven­ské škols­tvo by sa malo urči­te viac zame­rať na pod­po­ru kri­tic­ké­ho mys­le­nia žia­kov, čo je v pod­sta­te základ aj pre ich pod­ni­ka­teľ­ské akti­vi­ty.

Kva­li­ta mediál­ne­ho pokry­tia toho, čo sa na slo­ven­skej star­tup scé­ne deje, je stá­le veľ­mi sla­bá, hlav­ne po ana­ly­tic­kej strán­ke. Roz­umiem, že je to do veľ­kej mie­ry aj dopy­tom po menej kom­pli­ko­va­nom obsa­hu, ale tak ako sa musia “pro­fe­si­ona­li­zo­vať” foun­de­ri ale­bo inves­to­ri, mali by sa aj novi­ná­ri. Mys­lím si, že pri­chá­dza čas, keď už je o čom písať.

Rie­šia Slo­vá­ci len malé prob­lé­my, či vidíš na hori­zon­te aj nádej­ný projekt/y, kto­ré chcú rie­šiť glo­bál­ny prob­lém?

Samoz­rej­me. Inves­tu­je­me len do pro­jek­tov, kto­ré rie­šia glo­bál­ne prob­lé­my. Naprí­klad taký croptech.com nie je ulti­mát­ne o high-tech pes­to­va­ní si bazal­ky v kuchy­ni. Ich cie­ľom je pes­to­va­nie potra­vín vo ves­mí­re. Men­te­gram ma za ciel ušet­riť roč­né len v USA viac ako 10 miliárd dolá­rov tým, že zefek­tív­ni pro­ces posky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti pacien­tom s psy­chic­ký­mi poru­cha­mi, či závis­los­ťou. Andrej Kis­ka na svo­jej pred­náš­ke nedáv­no spo­mí­nal, že na Slo­ven­sku nemá­me fir­my so seri­óz­nym later-sta­ge finan­co­va­ním a nábe­hom na to stať sa aspoň cen­tau­rom (spo­loč­nosť hod­na 100M+). V minu­lo­roč­nej series C zís­ka­lo Pia­no Media inves­tí­ciu viac ako 12M Euro, je momen­tál­ne naj­väč­ším posky­to­va­te­ľom soft­vé­ru pre spo­plat­ne­nie obsa­hu na sve­te a mys­lím, že šan­ca na zau­jí­ma­vý exit sa stá­le zre­ál­ňu­je.

Čo potre­bu­je mať pro­jekt na to, aby zau­jal aj Neulo­gy Ven­tu­res? :)

Asi šoku­jem čita­te­ľov odpo­ve­ďou, kto­rú ešte nikdy nepo­ču­li – dob­rý tím. Kaž­dý VC fond chce mať port­fó­lio plne “lások na prvý pohľad”. Ťaž­ko dob­rý tím popí­sať úpl­né vše­obec­ne, ale inves­tor pres­ne vie, keď sa k neja­ké­mu dosta­ne. 

Vo svo­jej pra­xi si sa stre­tol urči­te s hro­ma­dou star­tu­pov. Je neja­ký pitch, kto­rý ti utk­vel extra v pamä­ti?

Mam také dva. Prvý bol určí­te Tomáš Bel­la a Pia­no Media. Bola to moja dru­há trans­ak­cia v živo­te. Pitch deck mi najprv vôbec nedá­val zmy­sel, vyze­ra­lo to veľ­mi naiv­ne. Keď ale pri­šiel Tomáš s jeho vedo­mos­ťa­mi o tom, ako celý mediál­ny pries­tor fun­gu­je, bolo nám jas­né, že jeho vízia veľ­mi dob­re zapa­dá do toho, ako sa trh vyví­ja. Dru­hý taký pitch boli cha­la­ni z Vec­ta­ry. Bol to asi jedi­ný pitch, po kto­rom sme boli všet­ci v miest­nos­ti roz­hod­nu­tí inves­to­vať. Typic­ky to býva zlo­ži­tej­šie a naše názo­ry v tíme sa čas­to dosť líšia:). Cha­la­ni boli výbor­ne pri­pra­ve­ní. Doká­za­li nám, že roz­ume­jú trhu aj tech­no­ló­gii a majú aj cel­kom jas­nú pred­sta­vu o tom, kto a pre­čo ich jed­né­ho dňa kúpi. Čo je ale naj­dô­le­ži­tej­šie, bol to veľ­mi kom­ple­men­tár­ny a hlav­ne kom­plet­ný tím.

Zo zahra­ni­čia mám pocit, že je ove­ľa vyš­šia infor­mo­va­nosť o inves­tí­ciách do jed­not­li­vých star­tu­pov. Nevieš mi náho­dou pove­dať, pre­čo sa zrov­na na Slo­ven­sku tie­to inves­tí­cie rela­tív­ne obtiaž­ne a zdĺha­vo komu­ni­ku­jú?

Nemys­lím si, že je to neja­kou zvlášt­nos­ťou Slo­ven­ska. To kedy a ako sa o inves­tí­ciách infor­mu­je je v našej kom­pe­ten­cii a my to vždy koor­di­nu­je­me so zakla­da­teľ­mi. Naším cie­ľom je, aby ozná­me­nie inves­tí­cie pri­nies­lo fir­me bene­fit v podo­be PR. To ale musí prí­sť v správ­nom čase. Nemá­me sa pre­čo ponáh­ľať. Keby chcel mať nie­kto také­to infor­má­cie v pred­sti­hu, sta­čí sa pozrieť do ORSR.

Koľ­ko inves­tí­cií máte naplá­no­va­ných na rok 2015 (ak to máte naja­ko defi­no­va­né).

Pred­po­kla­dám, že ten­to rok spra­ví­me 10 až 15 inves­tí­cií. Momen­tál­ne máme v port­fó­liu 11 firiem a ďal­šie pre­chá­dza­jú pro­ce­som due dili­gen­ce.

Máš pocit, že sa kva­li­ta slo­ven­ských pro­jek­tov časom lep­ší, či skôr naopak?

Nás zau­jí­ma kva­li­ta top 5% pro­jek­tov, a tá sa urči­te zlep­šu­je. Musím pove­dať, že mno­ho z tých 5% sa za star­tup ani nepo­va­žu­je. Sú to drti­či a star­tup im znie ako zábav­ka pre štu­den­tov. Toto je prob­lém eko­sys­té­mu. Tro­chu sa zabú­da, že star­tup je hlav­ne o tvr­dej a inten­zív­nej prá­ci, o pádoch a naprá­va­ní chýb a nie o pit­ching even­toch, veľ­kých exi­toch a medial­nej slá­ve.

Je nie­čo, na čo si extra pyš­ný za svo­je pôso­be­nie v Neulo­gy?

Opý­taj sa ma o 5 rokov.

Posled­ná otáz­ka, čo robí taký inves­tič­ný mana­žér vo svo­jom voľ­nom čase? (viď fot­ky) :)

Pochá­dzam z dedin­ky na úpä­tí Níz­kych Tatier, tak­že od malič­ka som mal blíz­ko k horám a doskám. :) V zime ma teda môže­te stret­núť fre­e­ri­de­ovať v Jas­nej. V lete na wakeu pri­pad­ne na kor­ču­liach na hrá­dzi. Ten­to rok by som sa rád naučil sur­fo­vať. Mam veľ­mi rád elek­tro­nic­kú hud­bu, naj­mä lab­le ako Hos­pi­tal Records ale­bo Mad Decent. Občas keď ma kop­ne múza, dám doko­py aj neja­ký ten beat, ale na to mám stá­le menej času :)

Pridať komentár (0)