Jaro Ľup­ták: V Neulogy Ven­tu­res hľa­dáme “lásky na prvý pohľad”

Luky Gašparík Sr. / 7. mája 2015 / Tools a produktivita

Jaro je už nie­koľko rokov sta­bil­ným čle­nom Neulogy Ven­tu­res, kde odvá­dza skvelú prácu. O tom, ako sa člo­vek stane inves­tič­ným porad­com a ako to tu na Slo­ven­sku s tými našimi star­tupmi vyzerá, nám pre­zra­dil už Jaro osobne. 

Jaro, v Neulogy a teraz už v Neulogy Ven­tu­res pôso­bíš nejaký ten pia­tok. Aká bola tvoja cesta k povo­la­niu inves­tič­ného mana­žéra? Ťažko si pred­sta­viť, že by si si toto povo­la­nie vybral ako malý chla­pec. Alebo si mal jasný cieľ už od malička? :)

Počas štú­dia manaž­mentu na vyso­kej skole ma naj­viac bavil manaž­ment ino­vá­cií a finan­cie. Po prvom roku som si musel vybrať zame­ra­nie a roz­ho­dol som sa pre finančný manaž­ment, pre­tože v ponuke voli­teľ­ných pred­me­tov som našiel aj pri­vate equ­ity a ven­ture capi­tal, čo stále vní­mam ako pre­po­je­nie týchto dvoch sve­tov. Medzi pred­ná­ša­jú­cimi ako bol aj Eric Klas­sen, asi naj­zná­mejší holand­sky VC, ktorý inves­tuje pre­važne do bio­te­chu. Inves­to­val naprí­klad do vak­cíny proti chrípke. Bol to jack­pot, na ktorý ale pri­padlo aj veľa fai­lov.

Vtedy som si uve­do­mil 3 veci. VC je v pod­state infra­štruk­túra, ktorá umož­ňuje high tech star­tu­pom a ino­vá­ciám ako takým napre­do­vať a dostať ich na trh Ďal­šou bolo, že manaž­ment rizika na úrovni port­fó­lia fon­dov je v pod­state spô­sob ako dostať do sek­toru viac kapi­tálu, a posled­nou, že toto je to, čo chcem robiť.

Keď som písal dip­lo­movku, vrá­til som sa na Slo­ven­sko a pra­co­val pop­ri­tom v IBM. Bol som v Bra­ti­slave, kde som pred tým nikdy nežil a v pod­state nikoho nepoz­nal. Začal som orga­ni­zo­vať biz­nis networ­king stret­nu­tia cez kyberia.sk a spoz­nal aj par ľudí, ktorí robili na svo­jich star­tu­poch – len sa to tak vtedy tuším ešte nevo­lalo:). Keď som pri­šiel na poho­vor do Neulogy, ktoré som náhodné obja­vil na inter­nete, zis­til som, že finan­co­va­niu star­tu­pov sa môžem veno­vať aj na Slo­ven­sku. Mojou úlo­hou bolo vytvo­riť infra­štruk­túru pre roz­be­hnu­tie inves­tí­cií do star­tu­pov, čo even­tu­álne vyús­tilo do zalo­že­nia Neulogy Ven­tu­res a nášho prvého fondu.

Často krát sa zúčast­ňu­ješ rôz­nych star­tu­po­vých súťaží buď ako men­tor alebo porotca. Mys­líš si, že tieto súťaže spĺňajú svoju úlohu v našom star­tu­po­vom eko­sys­téme?

Na túto otázku sa poze­rám aj z pohľadu orga­ni­zá­tora, keďže pred pia­timi rokmi sme v Neulogy roz­behli pro­jekt StartupAwards.sk. Mys­lím, že každé podu­ja­tie či súťaž by malo mat svoju jasnú víziu a misiu. Naším cie­ľom bolo inšpi­ro­vať viac Slo­vá­kov, aby ino­vo­vali a aby sa zvý­šilo vše­obecné pove­do­mie o star­tu­poch (Miš­kine famous “aby aj moja stará mama vedela, čo je to star­tup”), a aby sme naše ino­va­tívne firmy uká­zali svetu a pomohli tak budo­vať brand Slo­ven­ska v tejto oblasti. Mali sme za ciel slo­ven­ským star­tu­pom vytvo­riť pries­tor a dať im šancu dobe­hnúť zvy­šok sveta. Vyzerá to tak, že naše ciele sa nám darí napĺňať. StartupAwards.SK minulý rok videlo 130.000 tele­víz­nych divá­kov, počet star­tu­pov stále narastá a čo je dôle­žité, začí­najú sa do nich čoraz viac púš­ťať aj ľudia so skú­se­nos­ťami.

Zatiaľ som na Slo­ven­sku vyne­chal len jeden Star­tup Wee­kend a môžem pove­dať, že varia­bi­lita kva­lity jed­not­li­vych podu­jatí je naozaj veľká. Uve­do­mu­jem si aké náročné je dostať na takýto event sku­točné kva­lit­ných ľudí, lebo o tom to celé je. Potre­bu­jeme dostať do sys­tému viac skú­se­ných a ambi­ci­óz­nych ľudí. Na to podľa mňa stále potre­bu­jeme pár väč­ších inves­tí­cií či exi­tov, ale sme na dob­rej ceste.

Na Slo­ven­sku vní­mam v posled­nej dobe jednu ano­má­lia. Vo veľ­kom množ­stve sa obja­vujú pro­jekty, ktoré rie­šia rov­naké prob­lémy ako: ver­nostné sys­témy, rôzne sociálné appky, fak­tu­račné tooly a pod. Je na Slo­ven­sku malá infor­mo­va­nosť u star­tu­pov alebo je podľa teba prob­lém vo vali­dá­ca­cii, resp. v mar­ket rese­ar­chu…?

Neviem, či ide o ano­má­liu. Za posled­ných 5 rokov som videl stovky copy-cat star­tu­pov, ako slo­ven­ských, tak aj zahra­nič­ných. Súhla­sím však s tým, že prie­merný foun­der na Slo­ven­sku slabo googli:). Často­krát tech­nickí foun­deri exe­ku­ujú skvele po tech­nic­kej stránke, ale strašne slabo po tej biz­ni­so­vej. Kým sa pro­dukt nezačne pre­dá­vať, nevšimnú si to. Len malé per­cento slo­ven­ských foun­de­rov vidí za svoj seed round a chýba im dlho­dobá vízia.

Nebolo by vhodné nasta­viť slo­ven­ským star­tu­pom reálne zrkadlo a vysvet­liť im, že 324-tý ver­nostný sys­tém už naozaj nie je potrebný? Kto by mal túto rolu pre­brať? Lokálni opi­nion makeri, média, inves­tori?

Mys­lím si, že toto by malo byt úlo­hou škols­tva a do urči­tej miery aj médií. Slo­ven­ské škols­tvo by sa malo určite viac zame­rať na pod­poru kri­tic­kého mys­le­nia žia­kov, čo je v pod­state základ aj pre ich pod­ni­ka­teľ­ské akti­vity.

Kva­lita mediál­neho pokry­tia toho, čo sa na slo­ven­skej star­tup scéne deje, je stále veľmi slabá, hlavne po ana­ly­tic­kej stránke. Roz­umiem, že je to do veľ­kej miery aj dopy­tom po menej kom­pli­ko­va­nom obsahu, ale tak ako sa musia “pro­fe­si­ona­li­zo­vať” foun­deri alebo inves­tori, mali by sa aj novi­nári. Mys­lím si, že pri­chá­dza čas, keď už je o čom písať.

Rie­šia Slo­váci len malé prob­lémy, či vidíš na hori­zonte aj nádejný projekt/y, ktoré chcú rie­šiť glo­bálny prob­lém?

Samoz­rejme. Inves­tu­jeme len do pro­jek­tov, ktoré rie­šia glo­bálne prob­lémy. Naprí­klad taký croptech.com nie je ulti­mátne o high-tech pes­to­vaní si bazalky v kuchyni. Ich cie­ľom je pes­to­va­nie potra­vín vo ves­míre. Men­te­gram ma za ciel ušet­riť ročné len v USA viac ako 10 miliárd dolá­rov tým, že zefek­tívni pro­ces posky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti pacien­tom s psy­chic­kými poru­chami, či závis­los­ťou. Andrej Kiska na svo­jej pred­náške nedávno spo­mí­nal, že na Slo­ven­sku nemáme firmy so seri­óz­nym later-stage finan­co­va­ním a nábe­hom na to stať sa aspoň cen­tau­rom (spo­loč­nosť hodna 100M+). V minu­lo­roč­nej series C zís­kalo Piano Media inves­tí­ciu viac ako 12M Euro, je momen­tálne naj­väč­ším posky­to­va­te­ľom soft­véru pre spo­plat­ne­nie obsahu na svete a mys­lím, že šanca na zau­jí­mavý exit sa stále zre­ál­ňuje.

Čo potre­buje mať pro­jekt na to, aby zau­jal aj Neulogy Ven­tu­res? :)

Asi šoku­jem čita­te­ľov odpo­ve­ďou, ktorú ešte nikdy nepo­čuli – dobrý tím. Každý VC fond chce mať port­fó­lio plne “lások na prvý pohľad”. Ťažko dobrý tím popí­sať úplné vše­obecne, ale inves­tor presne vie, keď sa k neja­kému dostane. 

Vo svo­jej praxi si sa stre­tol určite s hro­ma­dou star­tu­pov. Je nejaký pitch, ktorý ti utk­vel extra v pamäti? 

Mam také dva. Prvý bol určíte Tomáš Bella a Piano Media. Bola to moja druhá trans­ak­cia v živote. Pitch deck mi najprv vôbec nedá­val zmy­sel, vyze­ralo to veľmi naivne. Keď ale pri­šiel Tomáš s jeho vedo­mos­ťami o tom, ako celý mediálny pries­tor fun­guje, bolo nám jasné, že jeho vízia veľmi dobre zapadá do toho, ako sa trh vyvíja. Druhý taký pitch boli cha­lani z Vec­tary. Bol to asi jediný pitch, po kto­rom sme boli všetci v miest­nosti roz­hod­nutí inves­to­vať. Typicky to býva zlo­ži­tej­šie a naše názory v tíme sa často dosť líšia:). Cha­lani boli výborne pri­pra­vení. Doká­zali nám, že roz­umejú trhu aj tech­no­ló­gii a majú aj cel­kom jasnú pred­stavu o tom, kto a prečo ich jed­ného dňa kúpi. Čo je ale naj­dô­le­ži­tej­šie, bol to veľmi kom­ple­men­tárny a hlavne kom­pletný tím.

Zo zahra­ni­čia mám pocit, že je oveľa vyš­šia infor­mo­va­nosť o inves­tí­ciách do jed­not­li­vých star­tu­pov. Nevieš mi náho­dou pove­dať, prečo sa zrovna na Slo­ven­sku tieto inves­tí­cie rela­tívne obtiažne a zdĺhavo komu­ni­kujú?

Nemys­lím si, že je to neja­kou zvlášt­nos­ťou Slo­ven­ska. To kedy a ako sa o inves­tí­ciách infor­muje je v našej kom­pe­ten­cii a my to vždy koor­di­nu­jeme so zakla­da­teľmi. Naším cie­ľom je, aby ozná­me­nie inves­tí­cie pri­nieslo firme bene­fit v podobe PR. To ale musí prísť v správ­nom čase. Nemáme sa prečo ponáh­ľať. Keby chcel mať nie­kto takéto infor­má­cie v pred­stihu, stačí sa pozrieť do ORSR.

Koľko inves­tí­cií máte naplá­no­va­ných na rok 2015 (ak to máte najako defi­no­vané).

Pred­po­kla­dám, že tento rok spra­víme 10 až 15 inves­tí­cií. Momen­tálne máme v port­fó­liu 11 firiem a ďal­šie pre­chá­dzajú pro­ce­som due dili­gence.

Máš pocit, že sa kva­lita slo­ven­ských pro­jek­tov časom lepší, či skôr naopak?

Nás zau­jíma kva­lita top 5% pro­jek­tov, a tá sa určite zlep­šuje. Musím pove­dať, že mnoho z tých 5% sa za star­tup ani nepo­va­žuje. Sú to drtiči a star­tup im znie ako zábavka pre štu­den­tov. Toto je prob­lém eko­sys­tému. Tro­chu sa zabúda, že star­tup je hlavne o tvr­dej a inten­zív­nej práci, o pádoch a naprá­vaní chýb a nie o pit­ching even­toch, veľ­kých exi­toch a medial­nej sláve.

Je niečo, na čo si extra pyšný za svoje pôso­be­nie v Neulogy?

Opý­taj sa ma o 5 rokov.

Posledná otázka, čo robí taký inves­tičný mana­žér vo svo­jom voľ­nom čase? (viď fotky) :)

Pochá­dzam z dedinky na úpätí Níz­kych Tatier, takže od malička som mal blízko k horám a doskám. :) V zime ma teda môžete stret­núť fre­e­ri­de­ovať v Jas­nej. V lete na wakeu pri­padne na kor­ču­liach na hrá­dzi. Tento rok by som sa rád naučil sur­fo­vať. Mam veľmi rád elek­tro­nickú hudbu, najmä lable ako Hos­pi­tal Records alebo Mad Decent. Občas keď ma kopne múza, dám dokopy aj nejaký ten beat, ale na to mám stále menej času :)

Pridať komentár (0)