V Prievidzi majú netradičný cintorín, ktorý tak trochu búra slovenské stereotypy

Veronika Bartošová / 4. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Slo­ven­sko je dosť kon­zer­va­tívna kra­jina. Platí to aj pre formy ukla­da­nia po­zos­tat­kov zo­snu­lých
  • Vo svete je to ob­lasť,  ktorá  sa dy­na­micky vy­víja a ve­nuje sa jej značná po­zor­nosť. Na tomto poli sa u nás po­stu­puje po­maly
  • Si­tu­áciu po­zorne ma­pu­jeme. Jed­nou z po­sled­ných re­a­li­zá­cií z dielne ar­chi­tek­tov je pred­sta­vo­vané ko­lum­bá­rium.
zdroj: Milan Gross
  • Slo­ven­sko je dosť kon­zer­va­tívna kra­jina. Platí to aj pre formy ukla­da­nia po­zos­tat­kov zo­snu­lých
  • Vo svete je to ob­lasť,  ktorá  sa dy­na­micky vy­víja a ve­nuje sa jej značná po­zor­nosť. Na tomto poli sa u nás po­stu­puje po­maly
  • Si­tu­áciu po­zorne ma­pu­jeme. Jed­nou z po­sled­ných re­a­li­zá­cií z dielne ar­chi­tek­tov je pred­sta­vo­vané ko­lum­bá­rium.
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Pat­rik Ju­rí­ček, Ing. arch. Gab­riel Sza­lay, Ing. Jo­zef Ja­niš, Spo­lu­práca: Ing. arch. Mi­cha­ela Kroš­lá­ková, Ing. Ma­rio Sa­a­vedra, Ing. Sta­nisla Bo­ro­dov­čá­ková

Azda naj­väč­ším prob­lé­mom poh­re­bísk je v sú­čas­nosti ich vy­soká hus­tota, ne­pre­hľad­nosť štruk­túry a zlo­žitý prí­stup k hro­bo­vým mies­tam. To všetko je spo­jené s ne­dos­tat­kom prí­rod­ných po­vr­chov a ze­lene. Au­tori no­vého ko­lum­bá­ria, si­tu­ova­ného vo vy­vý­še­nej po­lohe s vý­hľadmi, sa sna­žia prí­rodný ele­ment pri­ro­dzene za­kom­po­no­vať do uce­le­ného kon­ceptu. Pra­vouhlé ur­nové steny sa voľne roz­ví­jajú po­zdĺž or­ga­nic­kej špi­rály, ktorá vy­chá­dza z cen­trál­neho ná­stup­ného pries­toru. Vzniká tak prí­jemná ot­vo­rená kom­po­zí­cia s do­stat­kom „vzdu­chu“. Sa­motné ur­nové steny ná­sledne po­sky­tujú do­sta­točnú ochranu miest pred po­ve­ter­nost­nými vplyvmi.

Ko­lum­bá­rium sa na­chá­dza na se­ve­ro­vý­chod­nom okraji mest­ského cin­to­rína, v naj­vyš­šie po­lo­že­nej časti are­álu. Z pries­toru ko­lum­bá­ria je vi­di­teľná his­to­rická čas­ťou poh­re­biska, Ma­rián­sky kos­tol, údo­lie rieky Hand­lovka, či ho­ri­zont se­ver­ného vý­bežku po­ho­ria Vtáč­nik. Kon­cep­cia ko­lum­bá­ria je za­lo­žená na kom­po­zí­cii ur­no­vých stien s ak­cen­tom ná­stup­ného kru­ho­vého pries­toru a ur­no­vej brány. Ob­lú­kový chod­ník ve­dúci cez ot­vory v ur­no­vých ste­nách ústi do piet­neho miesta si­tu­ova­ného v zá­vere kom­po­zič­nej osi. Ná­vrh stvár­ňuje sym­bo­lickú “cestu ži­vo­tom“.

Re­a­li­zá­cia za­hŕňa ná­stupné plo­chy, vstupnú sym­bo­lickú bránu a päť ur­no­vých stien roz­vi­nu­tých v tvare ve­jára. Na piet­nej stene sú umiest­nené epi­tafné spo­mien­kové ta­bule pre tých, kto­rých po­pol bol roz­sy­paný na rozp­ty­lo­vej lúke.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Prí­rodnú pod­statu ná­vrhu má umoc­ňo­vať chod­ník dláž­dený žu­lo­vými koc­kami a kom­po­zí­cia ur­no­vých stien z po­hľa­do­vého be­tónu a prí­rod­ného ka­meňa (epi­tafné ta­bule). Chod­ník pri vstupe sym­bo­licky pre­tína „Ur­nová brána“. Ur­nové steny spolu s ve­ge­tač­nými úp­ra­vami a chod­ní­kom tvo­ria vý­raznú do­mi­nantu rie­še­ného úze­mia. Zá­ve­rečný ak­cent tvorí ob­dĺž­ni­ková dláž­dená plo­cha ukon­čená piet­nou ste­nou. Tá sa skladá z tro­j­ice na­vzá­jom po­su­nu­tých seg­men­tov.

Ur­nové steny s ob­dĺž­ni­ko­vým pô­do­ry­som sú osa­dené kolmo na do­tyč­nicu prí­stu­po­vého chod­níka, ktorý ich pre­tína. Miesto prie­niku – pre­chodu chod­níka cez steny je pre­kryté strop­ným pre­fab­ri­ko­va­ným pa­ne­lom. Be­tó­nový pr­vok sa ob­ja­vuje aj v pô­do­rys­nom prie­mete, kde od­lišný ma­te­riál opticky roz­de­ľuje prie­bežný chod­ník.

Ur­nové schránky sú umiest­nené v šty­roch ra­doch nad se­bou. Dĺžka jed­not­li­vých stien je 9,79 m až 15,46 m, Výška je vždy rov­naká – 2,26 m. Sa­motné schránky sú vý­razne za­pus­tené. Pred vply­vom po­ča­sia ich chráni vy­su­nutá ob­vo­dová kon­štruk­cia. Kom­po­zí­cia pra­vi­del­ných ob­dĺž­ni­ko­vých epi­taf­ných do­siek – ver­ti­kálne čle­ne­ných blo­kov s vy­stu­pu­jú­cimi ka­men­nými pásmi je ozvlášt­nená po­u­ži­tím rôz­neho druhu ka­meňa. Ur­nové steny sú od ochran­nej ob­vo­do­vej kon­štruk­cie od­de­lené leš­te­ným an­ti­ko­ro­vým pá­som.

Kon­štruk­ciu ur­no­vých stien tvo­ria sa­mos­tatné pre­fab­ri­ko­vané že­le­zo­be­tó­nové dielce. Ur­nové schránky zo za­dnej strany uzat­várjú ver­ti­kálne de­liace platne z ne­hr­dza­ve­jú­cej ocele. Čelá ur­no­vých schrá­nok tvo­ria de­mon­to­va­teľné epi­tafné ta­bule z leš­te­ného ka­meňa.

Sa­dov­nícka úp­rava ko­lum­bá­ria po­zos­táva z dvoch hlav­ných častí – po­hľa­do­vej izo­lá­cie pries­toru po­zdĺž oplo­te­nia cin­to­rína a úp­ravy sa­mot­ného pries­toru ko­lum­bá­ria. Vý­sadba vnáša do ná­vrhu nový dy­na­mický pr­vok, v nad­väz­nosti na ro­tačný po­hyb v kruhu ná­stup­nej časti. Roz­ši­ru­júca vý­sadba v pá­soch pred ste­nami ko­lum­bá­ria do­pĺňa a pod­po­ruje ar­chi­tek­to­nickú kom­po­zí­ciu.


Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)