V pyža­mách proti prok­ras­ti­ná­cií

Michal Tomek / 14. máj 2015 / Tools a produktivita

Začnime úprimne. Koľ­ko­krát ste si po vybrú­se­nom citáte zná­mej osob­nosti plní moti­vá­cie pove­dali – super, idem do toho, ten­to­krát to zvlád­nem. Čo však prišlo potom?

O dve hodiny ste sedeli na 9gagu a slovo moti­vá­cia vám bolo vzdia­le­nej­šie než výplata kon­com mesiaca. Jed­ným z prob­lé­mov prcha­jú­cej moti­vá­cie je aj zlý time­ma­na­ge­ment. Štu­denti mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie a reklamy na UKF v Nitre sa roz­hodli na to upo­zor­niť cel­kom netra­dične. Ran­nou rých­lov­kou.

Táto spon­tánna jed­no­dňová akcia s pod­ti­tu­lom „Zabehni svoj posledný beh v pyžame“ sa usku­toč­nila minulú stredu v Nitre a prišla asi stovka štu­den­tov. Vrcho­lom podu­ja­tia bol prí­ho­vor Andreja Mikulu, ktorý stojí za por­tá­lom timemanagement.sk. V cieli čakala štu­den­tov chill out zóna s pred­náš­kou o tom, ako zefek­tív­niť svoj život, správne si zade­liť čas, pra­co­vať na sebe a plniť si svoje ciele.

Pred­tým sa však účast­níci museli tro­chu zapo­tiť. A zaba­viť. V pyža­mách na sta­no­viš­tiach vyko­ná­vali základné čin­nosti upo­náh­ľa­ného rána čo naj­lep­šie a za čo naj­viac bodov. Sily si zme­rali naprí­klad v natie­raní chleba či trie­dení strán semi­nárky. Po ener­gic­kej a taneč­nej zumbe mohli podľa spo­lu­or­ga­ni­zá­torky Vero­niky Sza­bó­o­vej ochut­nať rôzne zdravé a „vita­mínmi nabité mňamky“.

Event dopa­dol nad oča­ká­va­nia. „Super atmo­sféra, účast­níci boli pri behu ener­gickí, bojovní a odhod­laní. Pre­te­kali ako o život,“ hovorí Ladi­slav Bóna, jeden z orga­ni­zá­to­rov. „Množ­stvo ľudí zdie­ľalo sel­fie z nášho eventu na svo­jich Face­book walls.“

Čo od podu­ja­tia orga­ni­zá­tori oča­ká­vajú? „Posla­ním nášho exhi­bič­ného behu, ktorý odzr­kad­ľuje vyko­ná­va­nie bež­ných ran­ných čin­ností pod zvý­še­ným napä­tím spo­je­ným s úna­vou a stre­som kvôli meš­ka­niu, je osveta štu­den­tov v súvis­losti s tým, ako si efek­tívne zade­liť svoj čas. Mys­líme si, že aj jeden takýto event môže zme­niť veľmi veľa v mys­lení a posto­joch štu­den­tov,“ dodáva.

Tak, už si periete pyžamo na budúci roč­ník?

Fotky z akcie náj­dete TU.

Pridať komentár (0)