V sep­tem­bri asi iPho­ne 7 vôbec nevyj­de. Špe­ku­lu­je sa o iPho­ne 6SE

Daška Vanková, thinkapple.sk / 26. júla 2016 / Tech a inovácie

V sep­tem­bri asi iPho­ne 7 vôbec nevyj­de. Špe­ku­lu­je sa o iPho­ne 6SE

Po toľ­kých infor­má­ciách o oča­ká­va­nom iPho­ne 7 odra­zu priš­la taká­to sprá­va. Je dosť mož­né, že v sep­tem­bri sa vôbec nedoč­ká­me iPho­nu 7, ale pokoj­ne môže ísť o iPho­ne 6SE. Ako to?

Zau­jí­mať ťa urči­te bude zdroj tej­to infor­má­cie. Prek­va­pi­vo “vie­tor fúka” od dodá­va­teľ­ských strán. Na strán­ke Apfelpage.de sa dokon­ca obja­vi­la infor­má­cia, že fir­ma App­le už vytvo­ri­la oba­lo­vé mate­riá­ly s náz­vom iPho­ne 6SE. Nakoľ­ko nemá­me foto­gra­fic­ký dôkaz, môže ísť iba o fámu.

Zdroj: appleinsider.com

To, že nový iPho­ne, kto­rý uzrie svet­lo sve­ta už v sep­tem­bri (prav­de­po­dob­ne 12. 9. 2016), bude niesť pome­no­va­nie ako posled­ný typ smart­fó­nu od App­le, je aj cel­kom prav­de­po­dob­né. Keď­že spo­loč­nosť App­le si neda­la extrém­nu náma­hu s veľ­ký­mi zme­na­mi, môže ísť o podob­ný ťah ako pri iPho­ne SE. Dizajn tak­mer rov­na­ký, no vnút­ro hlá­si zme­nu. A mož­no prá­ve pri tom ďal­šom mode­li,iPho­ne 8, pôj­de o veľ­ké zme­ny, a pre­to si App­le pome­no­va­nie SE necha­la na také­to prí­le­ži­tos­ti.

Zdroj: pixabay.com

Keď­že pri iPho­noch sme zvyk­nu­tí len na ozna­če­nie čís­lom ale­bo čís­lom a S-kom, bude­me si asi musieť zvyk­núť aj na SE. Vyze­rá to tak, že už bude pra­vi­del­nou súčas­ťou sve­ta App­le. Ale pred­sa len, nechaj­me sa prek­va­piť, čo pre nás App­le chys­tá, veď v pod­sta­te nám nič iné ani nezos­tá­va.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: app­le­in­si­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)