V sep­tem­bri asi iPhone 7 vôbec nevyjde. Špe­ku­luje sa o iPhone 6SE

Daška Vanková, thinkapple.sk / 26. júla 2016 / Tech a inovácie

V sep­tem­bri asi iPhone 7 vôbec nevyjde. Špe­ku­luje sa o iPhone 6SE

Po toľ­kých infor­má­ciách o oča­ká­va­nom iPhone 7 odrazu prišla takáto správa. Je dosť možné, že v sep­tem­bri sa vôbec nedoč­káme iPhonu 7, ale pokojne môže ísť o iPhone 6SE. Ako to?

Zau­jí­mať ťa určite bude zdroj tejto infor­má­cie. Prek­va­pivo “vie­tor fúka” od dodá­va­teľ­ských strán. Na stránke Apfelpage.de sa dokonca obja­vila infor­má­cia, že firma Apple už vytvo­rila oba­lové mate­riály s náz­vom iPhone 6SE. Nakoľko nemáme foto­gra­fický dôkaz, môže ísť iba o fámu.

Zdroj: appleinsider.com

To, že nový iPhone, ktorý uzrie svetlo sveta už v sep­tem­bri (prav­de­po­dobne 12. 9. 2016), bude niesť pome­no­va­nie ako posledný typ smart­fónu od Apple, je aj cel­kom prav­de­po­dobné. Keďže spo­loč­nosť Apple si nedala extrémnu námahu s veľ­kými zme­nami, môže ísť o podobný ťah ako pri iPhone SE. Dizajn tak­mer rov­naký, no vnútro hlási zmenu. A možno práve pri tom ďal­šom modeli,iPhone 8, pôjde o veľké zmeny, a preto si Apple pome­no­va­nie SE nechala na takéto prí­le­ži­tosti.

Zdroj: pixabay.com

Keďže pri iPho­noch sme zvyk­nutí len na ozna­če­nie čís­lom alebo čís­lom a S-kom, budeme si asi musieť zvyk­núť aj na SE. Vyzerá to tak, že už bude pra­vi­del­nou súčas­ťou sveta Apple. Ale predsa len, nechajme sa prek­va­piť, čo pre nás Apple chystá, veď v pod­state nám nič iné ani nezos­táva.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: app­le­in­si­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)