V Sili­con Val­ley vie pora­diť aj bez­do­mo­vec — Prí­beh Kegana Abbotta, zakla­da­teľa Print­ware

Ľudovít Nastišin / 18. február 2015 / Business

Mladý pod­ni­ka­teľ Kegan Abbott bol na krát­kom výlete v Sili­con Val­ley, kde hľa­dal deve­lo­pe­rov pre jeho Star­tUp Print­ware. Naj­cen­nej­šiu radu však zís­kal od jed­ného bez­do­movca. V San Jose pršalo a Kegan videl ako sa zamest­na­nec potra­vín snaží vyho­diť bez­do­movca z obchodu. Abbott mu teda kúpil san­dwich, sadol si s ním na kávu a ako odmenu dostal jednu naozaj cennú radu.

Bez­do­mo­vec pove­dal, Vidím, že robíš naozaj veľa pre iných ľudí. Spo­maľ, počú­vaj svoje srdce a rob to čo je podľa teba správne.” Banálna veta poviete si, no v tom momente Abbott zavo­lal svo­jim rodi­čom a pove­dal im, že si svoj výlet pre­dl­žuje na mesiac aby mal čas nájsť tých správ­nych ľudí pre jeho Print­ware.

Nako­niec ostal bývať zadarmo v “hac­ker house”, kde sa doho­dol s hos­ti­te­ľom na tom, že mu pomôže vylep­šiť záži­tok z miesta pre iných hostí. Varil jedlá, robil kávu, upra­to­val a dokonca aj vypi­so­val par­ko­va­cie lís­tky pre tých, čo neho­vo­rili anglicky. Medzi­tým sa neus­tále stre­tá­val s deve­lo­permi, dizaj­nérmi a mar­ke­térmi. Každý deň mal obed s nie­kym iným. Po mesiaci mal Pri­tware troch prog­ra­má­to­rov, dizaj­néra a pro­duk­to­vého mana­žéra.

Abbott začal prog­ra­mo­vať, keď mal 14 a zalo­žil Print­ware v 15tich. Myš­lienka prišla, keď sa sna­žil vytla­čiť škol­ský pro­jekt a v škol­skej tla­čiarni došiel toner, jeho uči­teľ mu pove­dal, že to potrvá 2 týždne, čo Abbott pova­žo­val za pri­dlhý čas. Využil teda prog­ra­má­tor­ský skill z on-line videí a fór, jednu knihu, istú dávku metódy pokus/omyl a vytvo­ril tak pro­to­typ skôr ako sa škol­ská tla­čia­reň spo­jaz­dnila.

Jeho otec pra­co­val v tla­čia­ren­skom prie­mysle a tak okam­žite začali pre­zen­to­vať tento nápad exper­tom a dostá­vali rele­vantný feed­back. O 4 mesiace zís­kali prvého inves­tora (bol to rok 2013 a Abbott mal vtedy 16).

Čo Abbotta moti­vo­valo naučiť sa prog­ra­mo­vať appky?

Štu­do­val na rôzne cer­ti­fi­ká­cie — IT, Comp­TIA, a popri tom odvša­diaľ vní­mal, že bez istej dávky schop­nosti prog­ra­mo­vať to nepôjde. Začal s kni­hou o HTML, ktorú o štyri dni vyho­dil, lebo bola nudná a nič mu nedá­vala. “Nikdy by som nero­bil nič také ako toto,” povedl Abbott. Tak pre­šiel na on-line fóra, kde nara­zil na to isté: ak chceš začať prog­ra­mo­vať, začni s HTML a potom C a C++. A ak chceš posta­viť appku pre iPhone, musíš sa naučiť tieto ďal­šie štyri jazyky a zís­kať krv jed­no­rožca a až potom (možno) budeš vedieť takú appku spra­viť. Tak si pove­dal: “Toto robiť nej­dem, nebu­dem sa učiť všetky tie ostatné jazyky, veď ani neviem aké to sú a už vôbec neviem, kde nájsť jed­no­rožca.” Tak si vzal knihu Objec­tive C a hľa­dal cestu v nej.

Ako vyva­žuje školu a pod­ni­ka­nie?

Vstáva o 6 ráno, dá si s otcom kávu, pose­dia pol hodinku v obý­vačke, kde hovo­ria o to čo treba v ten deň uro­biť, čo sa deje a v akom štá­diu je celý pro­ces. Dá si spr­chu, oble­čie sa a o 7 odchá­dza aby bol v škole o 7:10 (škola začína o 7:17 — zvláštny čas). Počas hodiny na obed sedáva u nie­koľ­kých uči­te­ľov, ktorí mu dovo­lia pou­ží­vať ich kan­ce­lá­rie a IT na prácu. Za posledné 3 roky prak­ticky jedol každý obed nad počí­ta­čom počas odpo­ve­da­nia na maily a kódo­va­ním. V škole nemá sig­nál a tak je on-line len jednu hodinu, čo však nie je taký prob­lém, lebo jeho deve­lo­peri sú zo západ­ného pobre­žia a v tom čase spia. Takže ich prácu dostane v noci a v čase, kedy oni ešte spia kon­tro­luje, opra­vuje, komen­tuje, pošle späť a v čase kedy sa vra­cia zo školy oni ešte len vstá­vajú.

Po škole si nechá hodinku pre seba a domáce úlohy, dá si olov­rant a späť do práce. Keď sa jeho otec vráti z práce, dajú si večeru, ďal­šiu hodinu sa roz­prá­vajú o veciach ako “Čo ak zme­níme toto, mohlo by to fun­go­vať?” Ite­rujú a robia si poznámky, potom zasa sadne za počí­tač a práca pokra­čuje. Nako­niec pred spa­ním chvíľka voľna na relax s Netf­li­xom a ráno zasa rov­naký kolo­toč.

Čo je na tom všet­kom naj­ťaž­šie?

Mana­žo­va­nie a udr­žo­va­nie odhod­la­nia ako počas tvr­dej práce tak aj vtedy, keď nejako stag­nuje. Nemô­žete ísť non-stop na plný plyn a tak isto ani stáť na mieste. Je to ako vlny, pár mesia­cov je nároč­ných ale po nich nasle­duje istý čas na spo­ma­le­nie. Mnoho pod­ni­ka­te­ľov má prob­lém s udr­ža­ním moti­vá­cie v čase, kedy idú veci pomaly. Keď máte objed­návky, alebo dosta­nete fun­ding, robíte novinky, to všetko je vzru­šu­júce a lákavé, ale ak neus­to­jíte tie pomalé a nezau­jí­mavé peri­ódy, máte prob­lém.

Čo je na tom naj­lep­šie?

Budo­va­nie pro­duktu a rie­še­nie prob­lé­mov. Nechce vytvá­rať niečo, čo je pekné ale nepou­ži­teľné. Chce budo­vať niečo, čo rieši kaž­do­denné prob­lémy, čo zľah­čuje veci. 

Akú radu dáva mla­dým deve­lo­pe­rom appiek? 

Nech neos­tá­vajú v neis­tote a stra­chu. Takýmto veciam budete čeliť, často aj hor­ším, no musíte ísť stále dopredu. Ak potre­bu­jete iPhone appku a neviete ako ju vytvo­riť, pove­dzte jed­no­du­cho ÁNO a na spô­sob prí­dete. Ak potre­bu­jete biz­nis plán, pove­dzte ÁNO a vymys­lite ako ho spra­viť. Nemusí to byť skvelé, nemusí to byť pekné, ale ak poviete ÁNO a rie­šite to za pochodu, pri­lá­kate tak mnoho atrak­tív­nych kon­tak­tov, tých správ­nych ľudí, ktorí vám pomôžu, ktorí sa pozrú na váš biz­nis plán, appku či pro­dukt a pove­dia “oprav toto, oprav tamto”. Nezá­leží na tom v akom odvetví robíte, neho­vorte NIE keď sa objaví prí­le­ži­tosť. Neza­my­kajte sa v izbe s náz­vom “neschopný úspe­chu”.

Zdroj: Tech Coc­ktail

Pridať komentár (0)