V tých­to honos­ných európ­skych zám­koch môžeš strá­viť noc, aj keď nemáš mod­rú krv

Marianna Mikešová / 15. mája 2017 / Architektúra

zdroj: facebook.com/facebook.com

Majes­tát­ne his­to­ric­ké budo­vy, čaro­vné vežič­ky či náby­tok, za kto­rý by sa nehan­bi­la ani anglic­ká krá­ľov­ná. To všet­ko vída­me len vo fil­moch ale­bo na pre­hliad­ke hrad­ných múzeí. Kaž­dý z nás však aspoň raz zatú­žil vyskú­šať si, aké to je byť obklo­pe­ný luxu­som. V tých­to hote­loch o tom nemu­síš sní­vať, ale vyskú­šaš si to na vlast­nej koži!

Ash­ford Cast­le, Cong, Írsko

Iko­nic­ká silu­e­ta hra­du z 13. sto­ro­čia je ste­les­ne­ním všet­kých pred­stáv o honos­nom síd­le írskych lor­dov. Reč stra­tíš už pri pohľa­de na hrad a jeho veľ­ko­le­pý 350-akro­vý poze­mok tvo­re­ný z čas­ti lesom, na kto­rom sa urči­te kedy­si páni domu pre­há­ňa­li na svo­jich koňoch a poľo­va­li na zver.

Napriek tomu, že oko­li­tá írska prí­ro­da zosta­la nezme­ne­ná, hrad Ash­ford nedáv­no pod­stú­pil reno­vá­ciu v hod­no­te 75-mili­ó­nov dolá­rov. Jeho inte­ri­ér dopl­ni­li die­la­mi moder­né­ho írske­ho výtvar­né­ho ume­nia, mra­mo­rom a lus­tra­mi a spra­vi­li z neho 5-hviez­dič­ko­vý hotel snov s ešte roz­práv­ko­vej­ším spa či gol­fo­vým ihris­kom. Ceny za jed­nu noc sa pohy­bu­jú od 445 eur za noc.

Cas­tel­lo di Mon­te­ro­ne, Umbria, Talian­sko

Talian­sko je čaro­vný­mi “zámoc­ký­mi” hotel­mi priam obsy­pa­né. Jed­ným z tých najk­raj­ších je prá­ve Cas­tel­lo di Mon­te­ro­ne v Umbrii, kto­rá ťa pre­ne­sie do pre­krás­ne­ho zele­né­ho údo­lia Peru­gia. His­tó­ria toh­to zám­ku sia­ha až do 11. sto­ro­čia, no prvé reno­vá­cie budo­vy sa usku­toč­ni­li už v roku 1849, vďa­ka čomu je dnes v skve­lom sta­ve.

Na hos­tí tu čaká 18 honos­ných izieb, z kto­rých kaž­dá má svoj uni­kát­ny prí­beh. Inte­ri­é­ru domi­nu­jú kamen­né ste­ny, dre­ve­né stro­py a obrov­ské okná, z kto­rých je výhľad do zámoc­kej záh­ra­dy s viac ako 20 rôz­ny­mi druh­mi ruží. Náv­štev­ník si tu uži­je luxus­ný bazén a dokon­ca turec­ké kúpe­le a samoz­rej­me skve­lú gas­tro­nó­miu. Ceny za izbu sa pohy­bu­jú od 100 eur za noc.

Cha­te­au Herá­lec, Herá­lec, Čes­ko

Za krá­ľov­ským luxu­som však nemu­síš cho­diť ďale­ko. Jeden roman­tic­ký uni­kát náj­deš aj v sused­nom Čes­ku na Vyso­či­ne. Ten­to regi­ón má naj­vyš­ší počet pamia­tok zara­de­ných do UNES­CO a je typic­ký pre­krás­ny­mi pano­rá­ma­mi a roz­práv­ko­vý­mi les­mi. Hotel Cha­te­au Herá­lec pochá­dza z 13. sto­ro­čia a v minu­los­ti bol síd­lom bis­ku­pov aj aris­to­kra­tov.

Dnes sa môžeš ako aris­to­krat cítiť v tom­to 5-hviez­dič­ko­vom hote­li aj ty. K hra­du pat­rí pri­vát­ny anglic­ký park z 18. sto­ro­čia, reštau­rá­cia s čes­kou kuchy­ňou a tiež luxus­né kúpe­le L’Occitane. Kle­no­tom hote­lu je jeho krá­ľov­ská izba, kto­rá má dokon­ca vlast­nú taj­nú vežu! Cena za bež­nú izbu sa pohy­bu­je od 188 eur za noc.

Leeds Cast­le, Kent, Anglic­ko

Keď hovo­rí­me o hra­doch, urči­te nesmie­me opo­me­núť jed­nu z “hrad­ných” veľ­mo­cí, teda Anglic­ko. Majes­tát­ny hrad Leeds má nesku­toč­nú his­tó­riu a v minu­los­ti bol domo­vom význam­ných panov­ní­kov vrá­ta­ne krá­ľa Hen­ri­cha VIII a jeho ženy Kata­rí­ny Ara­gon­skej. Dnes nestrá­ca nič zo svo­jej veľ­ko­le­pos­ti, stá­le ho obklo­pu­je jaze­ro a 500-árov pozem­kov. Je jed­nou z top turis­tic­kých atrak­cií.

Nemu­síš však zostať len pri pre­hliad­ke, ale rov­no si tu zabo­okuj noc, naprí­klad rov­no v hrad­nej veži zo 16. sto­ro­čia, kto­rá ťa prek­va­pí útul­ným inte­ri­é­rom a krbom. Ak však hľa­dáš ešte väč­šie dob­ro­druž­stvo, môžeš pre­spať aj v jed­nom zo stre­do­ve­kých sta­nov v hrad­nej vini­ci. Nie je to však kem­pin­go­vý stan, ale obyd­lie s krá­ľov­skou poste­ľou a kožu­ši­no­vý­mi deka­mi. Za izbu zapla­tíš od 164 dolá­rov a za stan 112 dolá­rov.

Sch­loss Leopold­skron, Salz­burg, Rakús­ko

Zámoc­ký luxus náj­deš aj v sused­nom Rakús­ku, kto­ré je zná­me pre­krás­ny­mi zám­ka­mi, a to nie­len vo Vied­ni. Jeden z najk­raj­ších sa nachá­dza v Salz­bur­gu a ide o roko­ko­vý palác z 18. sto­ro­čia, v kto­rom pre­bý­va­li význam­ní bis­ku­pi a šľach­ti­ci. Neskôr sa však pre­me­nil na honos­ný hotel s 55 prie­stran­ný­mi izba­mi a 12 luxus­ný­mi apart­mán­mi.

Všet­ko v hote­li pôso­bí priam roz­práv­ko­vým doj­mom a ako väč­ši­na rakús­kych zám­kov nápad­ne pri­po­mí­na scé­ny z fil­mu Sis­si. Natá­čal sa tu však iný film s náz­vom The Sound of Music. Na náv­štev­ní­ka tu opäť čaká kla­sic­ká idyl­ka v podo­be idy­lic­ké­ho jazier­ka, 17 árov zele­ných pozem­kov, zámoc­kej záh­ra­dy a navy­še výhľa­du na hory a pev­nosť Hohen­salz­burg. Cena za izbu sa pohy­bu­je od 126 dolá­rov za noc.

Cul­ze­an Cast­le, Ayrs­hi­re, Škót­sko

Roz­ľah­lé škót­ske plá­ne boli v minu­los­ti doko­na­lým mies­tom pre stav­bu majes­tát­nych kamen­ných hra­dov, z kto­rých mno­hé sa zacho­va­li dodnes. V škót­skom Ays­hi­re náj­deš na úte­se jeden z tých naj­ma­leb­nej­ších. Hrad Cul­ze­an posta­vi­li v roku 1792 a vyba­vi­li ho pre­krás­nou neok­la­sic­kou kniž­ni­cou, krá­ľov­ský­mi miest­nos­ťa­mi a saló­ni­kom, z kto­ré­ho je výhľad na ostrov Isle of Arran.

V cen­tre budo­vy sto­jí majes­tát­ne ovál­ne scho­dis­ko, kto­ré osvet­ľu­je skle­ná kupo­la. Nechý­ba kla­si­ka v podo­be jazier­ka, viníc a nie­koľ­kých záh­rad. Všet­ko to koru­nu­je neza­me­ni­teľ­ná drs­ná škót­ska prí­ro­da a kul­tú­ra. Hrad Cul­ze­an je sku­toč­ne his­to­ric­kým kle­no­tom, a to odzr­kad­ľu­jú aj ceny izieb, kto­ré sa pohy­bu­jú od 425 dolá­rov za noc.

Zdroj: edition.cnn.com

Pridať komentár (0)