Vak­cína na rako­vinu? Briti ju už tes­tujú…

Martin Bohunický / 8. marca 2016 / Tech a inovácie

Nová vak­cína by podľa výskum­ní­kov mohla efek­tívne ničiť nádory. Momen­tálne je skú­šaná vo Veľ­kej Bri­tá­nii na pacien­toch, pri kto­rých už všetky ostatné metódy zly­hali.

Prví dvaja pacienti už dostali injek­ciu v Guy’s Hos­pi­tal v Lon­dýne, v rámci štú­die sa oča­káva, že by vak­cínu mohlo dostať v prie­behu najb­liž­ších dvoch rokov až 30 pacien­tov.

Vak­cína fun­guje veľmi podobne, ako iné vak­cíny. Liečba sa snaží navna­diť imu­nitný sys­tém na útok a zni­če­nie špe­ci­fic­kých buniek — v tomto prí­pade rako­vi­no­vých buniek. Nor­málne plnia ochrannú fun­kciu biele krvinky.

Vials of medications. Dark blue.

foto: activistpost.com

V dôsledku tumoru sa však imu­nitný sys­tém osla­buje a telo nie je schopné sa efek­tívne brá­niť. Práve táto vak­cína chce celý pro­ces zvrá­tiť a dať telu schop­nosť opäť tieto ochranné bunky vytvá­rať.

Aby bol celý pro­ces čo naj­viac efek­tívny, vak­cína sa kom­bi­nuje s menej agre­sív­nou for­mou che­mo­te­ra­pie, čím by sa mohlo poda­riť zabiť ešte viac rako­vi­no­vých buniek a odľah­čiť tak imu­nitný sys­tém. Výskum­níci za poku­som si mys­lia a dúfajú, že vak­cína môže efek­tívne bojo­vať proti všet­kým dru­hom nádo­rov a je tes­to­vaná práve na tých, kto­rým diag­nos­ti­ko­vali rako­vinu už ako nevy­lie­či­teľnú.

Jed­ným z dvoch “pokus­ných krá­li­kov” je aj 35-ročná Kelly Potter, kto­rej diag­nos­ti­ko­vali rako­vinu minulé leto. Sama tvrdí, že táto vak­cína jej výrazne zme­nila život k lep­šiemu a je “skvelé byť súčas­ťou nie­čoho, čo môže zme­niť úplne všetko.”

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mit.edu

Pridať komentár (0)